به گزارش حوزه مدیریت روابط عمومی گروه سرمایه گذاری و فنی مهندسی طاها | گروه طاها:*چهاردهمین هماندیشی آپان*

با موضوع:

*اعتماد عمومی و حوادث ساختمانی*

میزبان: جناب آقای دکتر امین نعیم آبادی/ رئیس هیأت مدیره گروه آپان
مهمان: جناب آقای سید رضا جمشیدی/ مدیرمسئول رسانه مسئولیت اجتماعی و عضو کمیته ملی مسئولیت اجتماعی

⭕چهارشنبه 1401.04.01⭕
ساعت 19