مدیریت ساختمان و مجتمع های مسکونی اداری | گروه طاها


به گزارش دپارتمان تخصصی گروه سرمایه گذاری و فنی مهندسی طاها | گروه طاها:

مدیریت ساختمان از جمله فعالیت‌‌های پر‌مسئولیت و زمانبر است که باید با  دانش فنی و تخصص کافی انجام شود. هر‌ روزه بسیاری از ساختمان‌ها به علت نداشتن بازرسی‌های فنی دچار حوادث بعضا جبران‌ ناپذیر می‌شوند و مسئولیت اغلب آنها با مدیر ساختمان است. دپارتمان مدیریت بهره برداری گروه طاها به عنوان یک شرکت مدیریت ساختمان آمده است تا این مسئولیت مهم را بر‌عهده بگیرد تا ساکنان ساختمان‌ها را از نگرانی و معضلات پر‌شمار مدیریت ساختمان رهایی بخشد و ساختمان آرام و بی‌دغدغه ای را برای آنها به ارمغان آورد.

شرکت مدیریت ساختمان - مدیریت ساختمان- گروه طاه

گروه طاها-تماس با ما-شرکت مدیریت ساختمان


خدمات دپارتمان مدیریت ساختمان گروه سرمایه گذاری و فنی مهندسی طاها


مدیریت و راهبری

1. مدیریت ساختمان
خدمات ما در زمینه مدیریت و راهبری ساختمان شامل: آنالیز و برآورد شارژ مورد نیاز ساختمان متناسب با سطح رفاه و خدمات درخواستی ساکنین، جمع آوری، وصول شارژ، ارائه رسید پرداخت، حسابداری صندوق ساختمان، بایگانی کلیه تراکنش های مالی و ارائه بیلان های مالی سالیانه و فصلی، نظارت و کنترل کلیه پیمانکاران و پرسنل شاغل در ساختمان و یا تامین نیروهای متخصص جهت سرویس و نگهداری از بخش های مختلف، تهیه و تدوین مستندات فنی جهت اجرای برنامه های تعمیرات پیشگیرانه، تعمیرات اساسی و اُورهال و ارتقا سیستم ها، ایجاد بسترهای اطلاع رسانی در فضای مجازی به ساکنین جهت آگاهی از کلیه امور جاری ساختمان، تهیه و توزیع بروشورهای تخصصی در زمینه قوانین و فرهنگ آپارتمان نشینی، نظافت دوره ای مشاعات ساختمان مطابق چک لیست های استاندارد، تامین نیروهای خدمات، لابی من و نگهبان، مربی و … ، تدوین اساسنامه و آیین نامه های داخلی ساختمان، برگزاری جلسات مجامع عمومی و اجرای تشریفات قانونی آن

2. سرویس و نگهداری تاسیسات مکانیکال

تاسیسات مکانیکی قلب تپنده هر ساختمان است. رسیدگی دقیق به سیستم های سرمایش و گرمایش مطابق  چک لیست های استاندارد و انجام تعمیرات پیشگیرانه مطابق روش کارخانه سازنده تجهیزات تاثیر بسزایی در افزایش راندمان تجهیزات و حفظ سرمایه ها خواهد داشت. فعالیت های تعمیر و نگهداری عموما در سه سطح انجام می گیرد.

  1. نگهداری و تعمیرات به منظور بهبود Improvement Maintenance=IM
  2. نگهداری و تعمیرات اصلاحی Corrective Maintenance=CM
  3. نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه Preventive Maintenance=PM
3. سرویس و نگهداری تاسیسات الکتریکال
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ به مرور زمان ممکن است منجر به آتش سوزی یا برق گرفتگی یا خرابی های برقی در ساختمان شوند. ﻋﻠﻞ زﻳﺮ در ﻃﻮل زﻣﺎن در کاهش ایمنی و کارایی تاسیسات برقی ساختمان موثر می باشند:
  1. ﻛﻠﻴﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ ﻳﺎ  بخشهایی از آن به ﻣﺮور زﻣﺎن ﻳﺎ در اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ محیطی ﻓﺮﺳﻮده می شوند. 
  2. در ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ ،دﺧﻞ و تصرف ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم و ﻛﺎﻓﻲ اﻧﺠﺎم می گردد.
  3. ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻳﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ ﻫﺎﺋﻲ صورت گیرد ﻛﻪ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ ﺷﻮد.
ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻳﻤﻨﻲ و کارایی ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ اجرا شده در ساختمانها، اﻳﻦ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت می بایست نگهداری اصولی گردد و در زمانهای معین ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد آن ﻫﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد. در بازدیدهای ادواری جهت سرویس و نگهداری تاسیسات برق می بایست به مقررات ملی ساختمان مباحث 13و 22 توجه نمود.

4. سرویس و نگهداری آسانسور

هر آسانسور به منظور عملکرد مناسب نیازمند سرویس و نگهداری می باشد. سرویس و نگهداری آسانسور به دو بخش سرویس های ماهانه و سرویس های دوره ای تقسیم می گردد. در بخش سرویس های ماهانه سرویسکار حداقل یک بار در ماه آسانسور را مطابق “چک لیست سرویس و نگهداری آسانسور” مورد بازبینی قرار می دهد. در این بازدید وضعیت تجهیزات داخل موتورخانه آسانسور، چاه و داخل کابین کنترل می گردد. سرویس های دوره ای به دو بخش تعمیرات پیشگیرانه و جنرال سرویس سالانه تقسیم می گردد. مطابق قوانین جدید اخذ استاندارد سالانه جهت آسانسورها الزامی است. آسانسورها میبایست مورد بازدید فنی قرار گرفته و گواهی استاندارد مربوطه را دریافت نمایند و همچنین تمامی آسانسورها باید تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی قرار گیرند تا در زمان بروز حوادث امکان پرداخت خسارت به آسیب دیدگان وجود داشته باشد.

5. نگهداری فضای سبز
فضای سبز در یک پروژه ساختمانی مشتمل بر استقرار درختان، گل ها، چمن ها و سایر گیاهان است که بر اساس نظارت و مدیریت انسان با در نظر گرفتن ضوابط، قوانین و تخصص های مرتبط با آن برای بهبود شرایط زیستی و رفاهی ساکنین نگهداری یا ایجاد می گردد. مهم ترين اثرات فضاي سبز در ساختمان ها، کاهش آلودگی هوا و کمک به اکوسیستم منطقه است. فضاهای سبز همچنین اثرات چشم گیری به منظور تعديل دما، افزايش رطوبت نسبي، تلطيف هوا و جذب گرد و غبار دارد. مجموعه اثرات فضاي سبز حضور آنها را در شهرها اجتناب ناپذير مي كند به طوري كه بدون وجود آنها ممكن نيست شهرها پايدار باقي بمانند. در این راستا حفظ و حراست از پوشش گیاهی موجود و کاشت گیاهان مناسب در هر اقلیم بر مبنای دانش روز به عنوان یک تخصص مهم حائز اهمیت است.

6. تامین نیروی انسانی

استخدام و آموزش نیروی انسانی شایسته و کارآزموده مهمترین چالش پیشروی مدیران ساختمان است. طبعات مربوط به قوانین کار و امور بیمه از یک طرف و روش های جذب نیروی مورد نیاز از سوی دیگر همواره جز دغدغه های ساکنین ساختمان هاست. با توجه به نبود موسسات و مراکز تخصصی جهت آموزش و پروش نیروی متخصص جهت امور خدمات و تشریفات ساختمان نحوه دعوت به کار و شرح شغلی پرسنل مورد مناقشه است.

گروه طاها با ایجاد بستری مناسب و آموزش پرسنل صاحب صلاحیت امکان تامین نیروهای تشریفات، لابی من، لابی ومن، حراست، بل بوی، ولت و … را برای ساختمان های برند فراهم نموده است. کلیه پرسنل استخدامی دارای گواهی های استخدامی شامل عدم اعتیاد،سلامت و سوء پیشینه می باشند.

برای سپردن کار مدیریت ساختمان خود کلیک نموده و فرم مربوطه را تکمیل نمایید. کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

مشاوره و کارشناسی شرکت مدیریت ساختمان توسط گروه طاها

مشاوره و کارشناسی

1. چکاپ سرویس
خدمات چکاپ سرویس ساختمان به عنوان خدمتی جدید و نوآورانه برای نخستین بار در ایران توسط مجموعه گروه طاها به کارفرمایان ارائه می گردد. این خدمت شامل بازرسی کامل ساختمان در دیسیپلین های سازه، معماری، برق و مکانیک می باشد و برای ساختمان های نوساز یا بهره برداری شده قابل انجام است. متخصصان مجموعه مطابق چک لیستهای تدوینی منحصر به فرد، بخش های مختلف ساختمان را مورد ارزیابی قرار داده و سپس نتیجه را در قالب گزارشی مصور در اختیار شما قرار خواهند داد. بخش های مختلف ساختمان پس از ارزیابی ارزش گذاری شده و معایب و محاسن آنها به استحضار خواهد رسید. در این گزارش حتی راهکارهای حل مشکلات و خرابی ها و برآورد های اولیه مالی نیز گنجانده شده است تا مخاطبان امکان تصمیم گیری بهتر راجع به شرایط ملک را داشته باشند. این گزارش برای کسانی که مایل به خرید یک ملک هستند بسیار کاربردی است و برای هیئت مدیره ساختمان نیز جهت سیاست گزاری های کلان و برنامه ریزی تعمیرات قابل استناد می باشد.

2. خدمات حقوقی و اساسنامه

بی تردید هر ساختمان یا مجتمع جهت اداره هرچه بهتر نیازمند ارکان و ساختارهایی است. یکی از مهمترین ارکان مدیریت ساختمان تهیه و تدوین اساسنامه ای جامع مطابق شرایط و سطح فرهنگ آن ساختمان است. تیم حقوقی گروه طاها با استفاده از تجارب سازمانی و پروژه های متنوع اقدام به تدوین اساسنامه ای جامع مطابق با نیازهای ساختمان شما خواهد کرد. همچنین برگزاری جلسات مجامع عمومی، انتخابات و پیگیری های حقوقی جهت وصول شارژ از دیگر خدمات پکیج حقوقی گروه طاها می باشد.

3. آموزش و فرهنگ سازی
رکن تاثیرگذار در حفظ آرامش هر ساختمان فرهنگ است. ساکنین با تحصیلات و جایگاه های اجتماعی متفاوت در یک ساختمان در کنار هم قرار می گیرند. عاملی که سبب حفظ حسن همجواری خواهد شد فرهنگ است. گروه طاها در ساختمان های خود تلاش بسیاری جهت ارتقا فرهنگ آپارتمان نشینی از طریق فعالیت هایی شامل تدوین و پخش بروشورهای اموزشی، ایجاد محتوا در فضای مجازی، برگزاری جلسات خصوص و عمومی انجام میدهد. بی تردید امور فرهنگی مسیری پیوسته و گام به گام جهت نیل به اهداف متعالی است.

4. کارشناسی ملک

خدمتی خاص جهت آشنایی با بخش هایی که از دید شما پنهان مانده. هر ساختمان دارای پیچیدگی و نقاط ضعف و قوت متفاوتی است. آنچه عموم مردم در زمان خرید ملک مورد توجه قرار می دهند مبلغ و ظواهر معماری است. در بخش کارشناسی ملک امکان مقایسه چند پروژه را جهت انتخاب بهترین ملک متناسب با نیازهای خود خواهید داشت. مزایا و معایب ساختمانی با موتورخانه مرکزی و سیستم پکیج چیست؟ در شرایط برابر کدام امکانات در مشاع می تواند ارزش افزوده برای ملک ایجاد نماید؟ با کارشناسی ملک امکان دریافت گزارشی از هزینه های استهلاکی ساختمان که در آینده با آن مواجه خواهید شد را برایتان اشکار خواهیم کرد.

برای سپردن کار مدیریت ساختمان خود کلیک نموده و فرم مربوطه را تکمیل نمایید. کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

بازسازی و نوسازی تاسیسات - شرکت مدیریت ساختمان

بهره برداری و تجهیز

1. بازسازی و نوسازی ابنیه
برای ساختمان هایی که نیاز به بازسازی و نوسازی در بخش های ابنیه و معماری دارند متخصصان دکوراسیون داخلی گروه طاها بهترین پیشنهادات را ارائه خواهند داد.

2. بازسازی و نوسازی تاسیسات

بازسازی و نوسازی تاسیسات شامل اورهال دیگ های بخار، اصلاحات در لوله کشی ها، اسیدشویی منابع و رفع نشتی های موجود در موتورخانه سبب ارتقا راندمان سیستم ها و کاهش مصرف انرژی خواهند شد.

3. مشاوره و مهندسی خرید
هر فضا جهت بهره برداری نیازمند امکانات خاص خود می باشد. در بخش مشاوره و مهندسی خرید، با طراحی فضاها و اعلام نیازهای سخت افزاری بهترین تجهیزات را از معتبرترین برندها برایتان تهیه خواهیم کرد.


خدمات هتلینگ در ساختمان و مجتمع - شرکت مدیریت ساختمان

لوکس و اختصاصی

1. خدمات هتلینگ
ساختمانی برند خواهد شد که در کنار استفاده از تجهیزات و مصالح برند امکان ارائه خدمات برند را به بهره برداران خود فراهم آورد. امروزه بسیاری از پروژه ها که توسط سازندگان برتر و معماران صاحب نام طراحی و ساخته می شوند دارای امکانات خاص و متنوعی هستند. راهبری و اداره این تجهیزات جهت ایجاد محیطی در سطح هتل نیازی است که بیش از قبل مورد توجه قرار گرفته است. گروه طاها امکان تبدیل ساختمان شما را به یک هتل آپارتمان فراهم ساخته است.

2. لذت زندگی

شرایط خاص و نیازهای جدید باعث شده بخشی از مشتریان ما به مجتمع خود به عنوان محیطی شهرگونه بیندیشند. در اختیار داشتن امکاناتی مانند زمین های بازی و ورزش، سینما، کافی شاپ، لابی مجلل، استخر و سونا، کارواش و ده ها امکانات دیگر عملا یک مجتمع را تبدیل به شهری در مقیاس کوچک نموده. اداره این محیط توسط تیمی حرفه ای از گروه طاها صورت خواهد گرفت. امکان برگزاری مسابقات و رویدادهای مناسبتی در ساختمان، برگزاری فعالیت های هنری و فرهنگی، تئاتر و نمایش آپارتمانی، برگزاری کنسرت های اختصاصی، نمایشگاه و ده ها برنامه مفرح دیگر باعث میشود برای هیچ نیازی مجتمع خود را ترک نکنید. ما امکانات شهری را به مجتمع شما می آوریم.

3. آموزش سازمانی
چالشی که سالهاست دست اندرکاران صنعت ساختمان با آن دست به گریبان هستند یافتن نیروهایی متخصص در زمینه مدیریت و راهبری ساختمان است. نبود مراکز آموزش کافی ما را بر آن داشت تا با ایجاد دپارتمان آموزش نیروهای متخصص را جهت پروژه های خود و سایر متقاضیان دریافت خدمات تربیت نماییم. اگر شما به عنوان یک فرد علاقه مند به کار در حوزه خدمات و تشریفات ساختمان هستید با گذراندن دوره های آموزشی در بخش های لابی من، حراست، مدیریت ساختمان و … میتوانید در موقعیت های مناسب شغلی استخدام شوید.
همچنین برای مجتمع ها و ارگان های بزرگ نیز امکان تربیت و استخدام نیروهای انسانی مورد نیاز را خواهیم داشت تا کارفرمای محترم مطابق نیازهای سازمان خود در کوتاه ترین زمان ممکن از پرسنل متخصص استفاده نماید.

در پایان ذکر این مطلب ضروری است که مدیریت ساختمان، بهره برداری و رونق بخشی به کاربری های مسکونی، اداری، تجاری و چند منظوره دارای نکات متعددی است که پیشنهاد می نماییم مقالات وب سایت را مطالعه فرمایید.

مدیریت ساختمان مسکونی - شرکت مدیریت ساختمان - مدیریت بهره برداری

مدیریت ساختمان مسکونی - شرکت مدیریت ساختمان - مدیریت بهره برداری

مدیریت ساختمان مسکونی - شرکت مدیریت ساختمان - مدیریت بهره برداری

مدیریت ساختمان مسکونی - شرکت مدیریت ساختمان - مدیریت بهره برداری

مدیریت ساختمان مسکونی - شرکت مدیریت ساختمان - مدیریت بهره برداری

مدیریت ساختمان مسکونی - شرکت مدیریت ساختمان - مدیریت بهره برداری

مدیریت ساختمان مسکونی - شرکت مدیریت ساختمان - مدیریت بهره برداری

مدیریت ساختمان مسکونی - شرکت مدیریت ساختمان - مدیریت بهره برداری

مدیریت ساختمان مسکونی - شرکت مدیریت ساختمان - مدیریت بهره برداری

مدیریت ساختمان مسکونی - شرکت مدیریت ساختمان - مدیریت بهره برداری

مدیریت ساختمان مسکونی - شرکت مدیریت ساختمان - مدیریت بهره برداری

مدیریت ساختمان مسکونی - شرکت مدیریت ساختمان - مدیریت بهره برداری

مدیریت ساختمان مسکونی - شرکت مدیریت ساختمان - مدیریت بهره برداری

مدیریت ساختمان مسکونی - شرکت مدیریت ساختمان - مدیریت بهره برداری

مدیریت ساختمان مسکونی - شرکت مدیریت ساختمان - مدیریت بهره برداری

مدیریت ساختمان مسکونی - شرکت مدیریت ساختمان - مدیریت بهره برداری

مدیریت ساختمان مسکونی - شرکت مدیریت ساختمان - مدیریت بهره برداری

مدیریت ساختمان مسکونی - شرکت مدیریت ساختمان - مدیریت بهره برداری

برخی کلمات کلیدی و درخواست های شما در زمینه مدیریت ساختمان تجاری اداری مسکونی به شرح ذیل درج می گردد:

مدیریت ساختمان قوانین آپارتمان نشینی و مدیریت ساختمان نرم افزار مدیریت ساختمان متن کناره گیری از مدیریت ساختمان متن تغییر مدیریت ساختمان متن مدیریت ساختمان متن واگذاری مدیریت ساختمان قوانین مدیریت ساختمان متن تحویل مدیریت ساختمان نرم افزار مدیریت ساختمان کاملا رایگان متن انصراف از مدیریت ساختمان مدیریت ساختمان آپارتمانا مدیریت ساختمان الف شیراز مدیریت ساختمان اداری مدیریت ساختمان اکسل مدیریت ساختمان البرز مدیریت ساختمان استخدام مدیریت ساختمان اندروید مدیریت ساختمان اصفهان مدیریت ساختمان ایران مدیریت ساختمان اسکان مدیریت ساختمان به انگلیسی مدیریت ساختمان بیلان مدیریت ساختمان با اکسل مدیریت ساختمان با چناران مدیر ساختمان باید شارژ بدهد مدیر ساختمان بیمه آتش سوزی مدیر ساختمان بازنشسته مدیر ساختمان باید مالک باشد مدیر ساختمان به ترکی مدیر ساختمان بیمه مدیریت ساختمان پلاسکو مدیر ساختمان پزشکان مدیر ساختمان پلاسکو مدیریت پیمان ساختمان مدیریت پیمان ساختمان سازی مدیریت پروژه ساختمان مدیریت پیمان ساختمان درصد مدیریت پروژه ساختمان چیست مدیریت پیمانکاری ساختمان ساختمان مدیریت پسماند اپ مدیریت ساختمان مدیریت ساختمان تهران مدیریت ساختمان تجاری مدیر ساختمان تهران مدیر ساختمان تجاری ساختمان مدیریت تهران مرکز ساختمان مدیریت تهران جنوب ساختمان مدیریت تدارکات بانک تجارت مدیریت تدارکات ساختمانی استخدام مدیر ساختمان تهران مدیر ساختمان قهوه تلخ مدیریت ساختمان ثابت مدیریت ساختمان ثنا مدیریت ساختمان ثامن مدیریت جامع ساختمان متن مدیریت جدید ساختمان جدول مدیریت ساختمان جلسه مدیریت ساختمان جزوه مدیریت ساختمان جزوه اصول مدیریت ساختمان جدول اکسل مدیریت ساختمان جلسه تعیین مدیریت ساختمان جزوه بهینه سازی و مدیریت انرژی در تاسیسات ساختمان مدیریت مهندسی و ساختمان مناطق نفت خیز جنوب مدیریت ساختمان چگونه است مدیر ساختمان چه اختیاراتی دارد مدیر ساختمان چگونه انتخاب میشود مدیر ساختمان چه مسئولیتی دارد مدیریت چرخشی ساختمان مدیریت هوشمند ساختمان چیست مدیریت پیمان ساختمان چیست سیستم مدیریت ساختمان چیست مدیریت ساختمان یعنی چه چک لیست مدیریت ساختمان چگونگی مدیریت ساختمان سیستم مدیریت هوشمند ساختمان bms چیست مدیریت پیمان در ساختمان چیست بی ام اس یا سیستم مدیریت هوشمند ساختمان چیست سیستم مدیریت هوشمند ساختمان bms چیست کاروفناوری نهم چگونه ساختمان را مدیریت کنیم مدیر ساختمان حقوق مدیر ساختمان حقوقی حسابداری مدیریت ساختمان حقوق مدیریت ساختمان حق الزحمه پیمان مدیریت ساختمان مدیریت حرفه ای ساختمان کتاب حل شده مدیریت تولید یازدهم ساختمان ارزیابی خطر امنیتی (مدیریت حفاظت فیزیکی و عملیاتی در ساختمان) مدیریت ساختمان خود را به ما بسپارید مدیریت ساختمان خدمات مدیر ساختمان خوب ساختمان مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه تبریز ساختمان مدیران خودرو مدیریت خدمات ساختمانی چگونه مدیر ساختمان خوبی باشیم ساختمان مدیریت بحران خوزستان خدمات مدیریت ساختمان شمال تهران خدمات مدیریت ساختمان خرید کتاب آشنایی با اصول مدیریت ساختمان و کارگاه خرید نرم افزار مدیریت ساختمان خلاقیت در مدیریت ساختمان سامانه مدیریت خدمات مهندسی ساختمان استان تهران مدیریت خانواده دوازدهم ساختمان مدیر ساختمان در قانون مدیر ساختمان دزد مدیر ساختمان دیوار مدیر ساختمان در تهران ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز ساختمان مدیریت دانشگاه علوم تحقیقات ساختمان مدیریت دانشگاه تهران غرب ساختمان مدیریت درمان تامین اجتماعی ساختمان مدیریت دانشگاه پیام نور استان فارس ساختمان مدیریت دانش مدیریت ساختمان ذوب آهن اصفهان مدیریت ساختمان ذوب آهن مدیریت ساختمان ذوب اهن مدیریت ساختمان ذهنی مدیریت ساختمان ذهن مدیریت ساختمان رایگان برنامه مدیریت ساختمان رایگان فایل اکسل مدیریت ساختمان رایگان نرم افزار مدیریت ساختمان روز آرین شرکت مدیریت راهبری ساختمان ایرانیان رسا روش مدیریت ساختمان نرم افزار حسابداری مدیریت ساختمان رایگان رشته مدیریت ساختمان راهنمای مدیریت ساختمان مدیریت ساختمان زاهدان مدیریت ساختمان زابل مدیریت ساختمان زمان مدیریت ساختمان زنجیره تامین مدیریت ساختمان ژاپن مدیریت ساختمان ژاپنی مدیریت ساختمان ژئوتکنیک مدیریت ساختمان ژیان مدیریت ساختمان سامون مدیریت ساختمان سازی مدیریت ساخت ساختمان مدیریت سیستم ساختمان مدیر ساختمان درسریال سه در چهار نرم افزار مدیریت ساختمان سما نرم افزار مدیریت ساختمان سامون سامانه مدیریت ساختمان سیستم مدیریت ساختمان بی ام اس مدیریت ساختمان شارژبوک مدیریت ساختمان شانژمان مدیر ساختمان شارژ میده مدیر ساختمان شارژ نمیده مدیر ساختمان شدن قیمت مدیر ساختمان شرکت مدیریت شارژ ساختمان کاشانه مدیریت شارژ ساختمان با اکسل ساختمان مدیریت شعب شمال بانک صادرات مدیریت شارژ ساختمان اندروید ساختمان مدیریت صنعتی ساختمان مدیریت صنعتی شیراز ساختمان مدیریت صنعتی اردبیل ساختمان مدیریت صنعتی یزد مدیریت صنعت ساختمان سازمان مدیریت صنعتی ساختمان شماره 2 صورتجلسه مدیریت ساختمان مدیریت دانش در صنعت ساختمان مدیریت کیفیت در صنعت ساختمان مدیریت پروژه در صنعت ساختمان مدیریت ضایعات ساختمانی مدیر ساختمان طنز اختیارات مدیر ساختمان طبق قانون وظایف مدیر ساختمان طبق قانون نمونه قرارداد مدیریت طرح ساختمان مدیریت ایمنی در طراحی ساختمان آرشیو مدیریت ساختمان ظفر مدیریت ساختمان ظفر بناب مدیریت ساختمان ظاهری مدیر ساختمان عکس مدیرعامل ساختمان نصب ساختمان مدیریت دانشگاه علوم پزشکی شیراز عکس مدیریت ساختمان مدیر ساختمان فیلم ساختمان مدیریت فارس مدیر فنی ساختمان مدیر فروش ساختمانی فرم مدیریت ساختمان قرارداد اجرای ساختمان مدیریت فنی و اجرایی فرمهای مدیریت ساختمان فایل مدیریت ساختمان فیلم مدیریت ساختمان مدیر ساختمان قانون وظایف مدیر ساختمان قانون سریال مدیر ساختمان قسمت آخر سریال مدیر ساختمان قسمت اول سریال مدیر ساختمان قسمت ۲۰ قرارداد مدیریت ساختمان قدرت مدیریت ساختمان مدیریت ساختمان کاشانه مدیر ساختمان کیست مدیریت کارگاه ساختمانی مدیریت کارگاه ساختمانی pdf مدیریت کارهای ساختمانی مدیریت کارگاه های ساختمانی مدیر کارگاه ساختمانی مدیریت پروژه ساختمانی کتاب نرم افزار مدیریت ساختمان کاشانه گروه مدیریت ساختمان لیست مدیریت ساختمان مدیریت ساختمان مسکونی مدیر ساختمان مسکونی مدیر ساختمان متروپل مدیر ساختمان مستاجر ساختمان مدیریت میدان مرکزی میوه و تره بار شهرداری تهران مدیریت مالی ساختمان مدیریت مصالح ساختمانی قانون مدیریت ساختمان مسکونی اساسنامه مدیریت ساختمان مسکونی برنامه مدیریت ساختمان مسکونی مدیریت ساختمان نرم افزار مدیریت ساختمان نی نی سایت مدیر ساختمان نی نی سایت مدیریت ساختمانی نظام مهندسی آرین مدیریت نگهداری ساختمان شرکت مدیریت ساختمانی نظام مهندسی آرین ساختمان مدیریت اکتشاف نفت مدیریت و نگهداری ساختمان مدیر ساختمان وظایف وظایف مدیر ساختمان در قبال آسانسور وظایف مدیر ساختمان در مورد سرقت وظایف مدیر ساختمان در قبال شارژ وظایف مدیر ساختمان در اپارتمان ساختمان مدیران در پرند نرم افزار مدیریت ساختمان ویندوز واگذاری مدیریت ساختمان قوانین آپارتمان نشینی و مدیریت ساختمان pdf صورتجلسه تحویل و تحول مدیریت ساختمان بهینه سازی و مدیریت انرژی در تاسیسات ساختمان نرم افزار رایگان مدیریت ساختمان و آپارتمان تحت اکسل pdf آشنایی با اصول مدیریت ساختمان و کارگاه فوت و فن های مدیریت پروژه های عمرانی و ساختمانی ساختمان پزشکان پدر دکتر نیما و مدیریت کتاب آشنایی با اصول مدیریت ساختمان و کارگاه مدیریت ساختمان هومتیک مدیریت ساختمان هوشمند مدیر ساختمان هزینه مدیریت هوشمند ساختمان آژیراک برج مدیریت هوشمند ساختمان و بهینه سازی انرژی آریا مدیریت هزینه ساختمان(سامیار ساختمان) مدیریت هوشمند سازی ساختمان اپلیکیشن مدیریت ساختمان هومتیک مدیریت انرژی ساختمان هوشمند مدیریت یکپارچه ساختمان مدیر یار ساختمان مدیر ساختمان مالک یا مستاجر سیستم مدیریت یکپارچه ساختمان سیستم مدیریت هوشمند ساختمان یا bms گام به گام مدیریت تولید یازدهم ساختمان دانلود کتاب مدیریت تولید یازدهم ساختمان چگونه یک ساختمان را مدیریت کنیم