امکان سنجی، مطالعات بازار و تدوین طرح توجیهی فنی و اقتصادی


به گزارش دپارتمان تخصصی گروه سرمایه گذاری و فنی مهندسی طاها | هلدینگ طاها:

همانطور که در بخش شرح خدمات دپارتمان امکان سنجی و مطالعات بازار و تهیه طرح توجیهی فنی و اقتصادی عنوان شد، هر پروژه ای مستلزم سرمایه گذاری است. چه بسیار سرمایه گذاری های عظیم اقتصادی که توسط بخش های دولتی و یا خصوصی در بخش صنعت ساختمان صورت می گیرد بدون انجام صحیح مطالعات امکان سنجی بوده و این امر باعث گردیده تا پروژه های بیشماری امروز نیمه تمام رها شوند و یا پس از ساخت و اتمام پروژه در دست سرمایه گذاران آن مانده است بدون اینکه حتی بدانند پروژه درحال ساخت آنها پاسخگوی کدام نیاز جامعه است و برای چه هدفی ساخته می شود.

 امکان سنجی-امکانسنجی- طرح توجیهی فنی و اقتصادی-مطالعات اقتصادی-مطالعات بازار- هلدینگ طاها


در اینجا بخشی از پروژه هایی که مطالعات امکانسنجی و مطالعات اقتصادی خود را به ما سپرده اند درج می گردد. بدیهی است درج بیش از 1000 پروژه امکان سنجی در این بخش امکانپذیر نبوده، لذا جدیدترین پروژه ها درج خواهد شد.