مدیران ارشد گروه

مدیران ارشد گروه سرمایه گذاری و فنی مهندسی طاها

دکتر امین نعیم آبادی
مهندس سجاد قاسمی
مهندس محمد مهدی خرازیان
بنیامین نعیم آبادی
دکتر امین نعیم آبادیمهندس سجاد قاسمیمهندس محمد مهدی خرازیانبنیامین نعیم آبادی