ساختار سازمانی هلدینگ طاها

ساختار سازمانی گروه سرمایه گذاری و فنی مهندسی طاها بر اساس چابکی و پوشش خدمات قابل ارائه تنظیم گردیده است. در چارت سازمانی گروه ، مشاورین و کمیته ها ، مدیریت دفتر PMO حوزه حقوقی و قراردادها به صورت مستقیم زیر نظر مدیر عامل محترم گروه قرار دارند. همچنین ساختار سازمانی گروه با سه معاونت شکل گرفته است که به ترتیب عبارتند از : 1- معاونت آموزش ، مالی و منابع انسانی ، 2- معاونت فناوری و مدیریت ساخت ، 3-معاونت برنامه ریزی و توسعه کسب و کار .

دپارتمان ها و مدیریت های گروه نیز عبارتند از :

  1. دپارتمان آموزش
  2. دپارتمان استراتژی ، تعالی سازمانی و فرآیندها
  3. مدیریت مالی و منابع انسانی
  4. دپارتمان اجرایی
  5. دپارتمان فنی
  6. دپارتمان بازاریابی و فروش
  7. دپارتمان سرمایه گذاری و مطالعات اقتصادی
  8. دپارتمان برندینگ و توسعه کسب و کار
  9. دپارتمان راه اندازی و بهره برداری