ساختار سازمانی

ساختار سازمانی هلدینگ سرمایه گذاری و فنی مهندسی طاها بر اساس چابکی و پوشش خدمات قابل ارائه تنظیم گردیده است. در چارت سازمانی گروه ، مشاورین و کمیته ها ، مدیریت دفتر PMO حوزه حقوقی و قراردادها به صورت مستقیم زیر نظر مدیر عامل محترم گروه قرار دارند.


ساختار سازمانی هلدینگ طاها


همچنین ساختار سازمانی گروه با سه معاونت شکل گرفته است که به ترتیب عبارتند از : 1- معاونت آموزش ، مالی و منابع انسانی ، 2- معاونت فناوری و مدیریت ساخت ، 3-معاونت برنامه ریزی و توسعه کسب و کار .

دپارتمان ها و مدیریت های گروه نیز عبارتند از :

  1. دپارتمان آموزش
  2. دپارتمان استراتژی ، تعالی سازمانی و فرآیندها
  3. مدیریت مالی و منابع انسانی
  4. دپارتمان اجرایی
  5. دپارتمان فنی
  6. دپارتمان بازاریابی و فروش
  7. دپارتمان سرمایه گذاری و مطالعات اقتصادی
  8. دپارتمان برندینگ و توسعه کسب و کار
  9. دپارتمان راه اندازی و بهره برداری