به گزارش حوزه مدیریت روابط عمومی گروه سرمایه گذاری و فنی مهندسی طاها | هلدینگ طاها:

امکان پذیری
امکان سنجی یک پروژه احتمال پذیرفته شدن نتیجه پروژه است. بسته به نوع پروژه، جنبه های زیر باید در یک مطالعه امکان سنجی بررسی شوند تا این احتمال مشخص شود:
امکان سنجی فنی
امکان سنجی اقتصادی
توانایی سازمان حامی در اجرای پروژه
شرایط چارچوبی که پروژه در آن انجام می شود (به ویژه وضعیت حقوقی)
پذیرش ذینفعان (به عنوان مثال امکان سنجی سیاسی)

امکان سنجی، تحقیقات بازار و تهیه طرح های توجیهی فنی و اقتصادی


امکان سنجی فنی
بررسی امکان سنجی فنی در پروژه های تحقیق و توسعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در اینجا باید ثابت شود که راه حل پیشنهادی با زمینه های فنی شناخته شده مغایرت ندارد. به عنوان مثال، یک ماشین حرکت دائمی قانون بقای انرژی را نقض می کند و بنابراین از نظر فنی امکان پذیر نیست.

امکان سنجی اقتصادی
جنبه اقتصادی امکان سنجی دارای دو جزء است: مقرون به صرفه بودن و سودآوری. از یک سو، منابع مالی کافی (مانند حقوق صاحبان سهام، سرمایه خارجی، اعتبار) باید برای اجرای پروژه در دسترس باشد، از سوی دیگر، اجرای پروژه در یک بازه زمانی معین (مثلا در سه، پنج یا ده سال) باید دارای مزایای اقتصادی نسبت به سایر مصارف مشابه دارای منابع مالی باشد.

طرح توجیهی فنی و اقتصادیتوانایی سازمان حامی در اجرای پروژه
اجرای یک پروژه مستلزم سازمانی است که توانایی برنامه ریزی، نظارت و کنترل پروژه را در حد ضروری داشته باشد. این به اصطلاح امکان سنجی سازمانی محتوای پروژه را ارزیابی نمی کند، بلکه سازمان حمایت کننده را ارزیابی می کند.

چارچوب
عوامل خارجی که نمی توانند تحت تأثیر سازمان حامی و تیم پروژه قرار گیرند، اغلب خطرات قابل توجهی برای پروژه ها ایجاد می کنند، به عنوان مثال، بررسی قانونی میزان انطباق اجرای پروژه با قانون (مانند قانون ساختمان ایالت فدرال مربوطه). حق ثبت اختراع و مالکیت نیز باید روشن شود و استانداردهای زیست محیطی رعایت شود.


پذیرش ذینفعان
در مورد پروژه های بخش دولتی به طور خاص، موفقیت پروژه بستگی زیادی به پذیرش نتیجه پروژه در جامعه دارد. پروژه‌های زیربنایی بزرگ مانند نیروگاه‌ها، فرودگاه‌ها یا مسیرهای ترافیکی تنها در صورتی «از نظر سیاسی امکان‌پذیر» هستند که گروه‌های اجتماعی مربوط حداقل این پروژه‌ها را تحمل کنند. پذیرش سهامداران در پروژه های ساده تر نیز ضروری است، به عنوان مثال هنگام معرفی نرم افزار جدید در یک شرکت.