آموزش

دپارتمان آموزش این مجموعه با هدف برآورده نمودن نیاز سازمان ها به توانمندسازی پرسنل خود ، اقدام به برنامه ریزی و برگزاری دوره ها و سمینارهای آموزشی مرتبط با حوزه های فعالیتی آن ها نموده است. این مرکز در چند سال اخیر موفق به برگزاری بیش از 100 دوره آموزشی در حوزه های مدیریتی و فنی برای سازمان های معظم دولتی و غیر دولتی ، بانک و موسسات مالی اعتباری ، موسسات آموزشی و ... شده است.