نهمین هماندیشی آپان
با موضوع:
◀️بررسی چالش های برندسازی، ساختمان و اقتصاد در سال 1401
برگزار شد.

مهمان این جلسه:
آقای دکتر حمید رضا شیرزاد، معاون گروه سرمایه گذاری مسکن

مجری:
آقای دکتر امین نعیم آبادی، رئیس هیأت مدیره گروه آپان

🔴چهارشنبه، 21 اردیبهشت 1401
🔴ساعت 19
◀️به صورت لایو اینستاگرامی