به گزارش حوزه مدیریت روابط عمومی گروه سرمایه گذاری و فنی مهندسی طاها | گروه طاها:پانزدهمین هماندیشی آپان

با موضوع:

اعتماد عمومی و برندینگ ساختمان

میزبان: جناب آقای دکتر امین نعیم آبادی/ رئیس هیأت مدیره گروه آپان
مهمان: جناب آقای دکتر حمید شکری خانقاه/ رئیس گروه تخصصی روابط عمومی باشگاه توسعه سواد رسانه ای یونسکو در ایران

⭕چهارشنبه 1401.04.08⭕
ساعت 19
در صفحه اینستاگرام آپان