به گزارش حوزه مدیریت روابط عمومی گروه سرمایه گذاری و فنی مهندسی طاها | هلدینگ طاها:

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻠﻲ اﺳﺖ و ﻋﺪم ﻛﻨﺘﺮلﻫﺎيﻻزم ﭘﺲ از ﺳﺎﺧﺖ آن، ﺧﺴﺎرتﻫﺎي ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﺮ ﺟﺎي ﻣﻲﮔﺬارد. اﺟﺰاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻤﺎري، ﺳﺎزه،ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮد، ﺑﺮ اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي و ﺧﻄﺮات ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻟﺰﻟﻪ،ﺳﻴﻞ و ﻃﻮﻓﺎن، ﻗﺼﻮر در ﻧﮕﻬﺪاري، ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻋﺪم ﻛﻨﺘﺮل و ﺑﺎزرﺳﻲﻫﺎي ادواري از ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﭘﺎﻳﺪاري ﻗﻄﻌﺎت ﻧﻤﺎ و ﺳﺎﻳﺮ اﺟﺰاي اﻟﺤﺎﻗﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻋﺪم ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﻲ، ﺧﺎك زﻳﺮ ﺷﺎﻟﻮده ودﻳﻮارﻫﺎي ﺑﻨﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺠﺎورت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﻳﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺑﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دﭼﺎر ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲزودرس و از دﺳﺖ دادن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺻﺤﻴﺢ ﺧﻮد از ﻧﻈﺮ اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻮﻧﺪ. از اﻳﻦرو ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﺟﺰاي آن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﺮوﻳﺞ ﺿﻮاﺑﻂو ﻣﻘﺮراﺗﻲ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آن، اﺷﺨﺎص ذﻳﺼﻼﺣﻲﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺻﺤﻴﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ آن ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮده و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻳﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ اﺟﺰاي آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وﻳﺮاﻳﺶ اول ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻴﺴﺖ و دوم ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ" اﺳﺖ و ﻫﺪف آن اراﺋﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮراﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ آنﻫﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻤﻨﻲ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ، آﺳﺎﻳﺶ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ، ﺑﻬﺮه دﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﺷﻮد.

در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻤﻨﻲ، ﺳﻼﻣﺖ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺗﺪوﻳﻦ و ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮراﺗﻲرا در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘ ﻬﺎيﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده اﻧﺪ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ در دﻧﻴﺎي اﻣﺮوز ﻛﻤﺘﺮﻳﻦﻛﺸﻮري را ﻣﻲﺗﻮان ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺪوﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﻢ در ﻧﻴﺎورده ﺑﺎﺷﺪ.

در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴﺰ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي در اﺟﺮاي ﻣﺎده 33 ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺪوﻳﻦ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮراتﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑﺎ روﻳﻜﺮدﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر و اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﻌﻴﺸﺘﻲ ﻣﺮدم در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ. 

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻠﻲ اﺳﺖ و ﻋﺪم ﻛﻨﺘﺮلﻫﺎيﻻزم ﭘﺲ از ﺳﺎﺧﺖ آن، ﺧﺴﺎرتﻫﺎي ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻫﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﺮ ﺟﺎي ﻣﻲﮔﺬارد. اﺟﺰاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻤﺎري، ﺳﺎزه،ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲدر ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮد، ﺑﺮ اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي و ﺧﻄﺮات ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻟﺰﻟﻪ،ﺳﻴﻞ و ﻃﻮﻓﺎن، ﻗﺼﻮر در ﻧﮕﻬﺪاري، ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻋﺪم ﻛﻨﺘﺮل و ﺑﺎزرﺳﻲﻫﺎي ادواري از ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﭘﺎﻳﺪاري ﻗﻄﻌﺎت ﻧﻤﺎ و ﺳﺎﻳﺮ اﺟﺰاي اﻟﺤﺎﻗﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻋﺪم ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﻲ، ﺧﺎك زﻳﺮ ﺷﺎﻟﻮده و دﻳﻮارﻫﺎي ﺑﻨﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺠﺎورت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﻳﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺑﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دﭼﺎر ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲزودرس و از دﺳﺖ دادن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺻﺤﻴﺢ ﺧﻮد از ﻧﻈﺮ اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻮﻧﺪ. 


1-22 ﻛﻠﻴﺎت

1-1-22 ﻫﺪف ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ اﻟﺰاﻣﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري از آن ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻳﻤﻨﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ، آﺳﺎﻳﺶ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ، ﺑﻬﺮهدﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﻪﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎي ادواري ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري، ﺳﺎزه، ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎتﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ.


2-1-22 ﺣﺪود وداﻣﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮد

ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻛﻠﻴﻪ اﺟﺰاي ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه آن رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ. ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ در ﻣﺤﺪوده ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮيﻫﺎي ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنو آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ آن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﺪاﻗﻠﻲ را ﻛﻪ رﻋﺎﻳﺖ آنﻫﺎ ﻣﺸﻤﻮل اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺳﺖ، در ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻘﺮر ﻣﻲدارد:

اﻟﻒ- ﻧﮕﻬﺪاري اﺟﺰاءو ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻌﻤﺎري.

ب- ﻧﮕﻬﺪاري اﺟﺰاء و ﻗﻄﻌﺎت ﺳﺎزه.

پ- ﻧﮕﻬﺪاري اﺟﺰاء و ﻗﻄﻌﺎت و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ.

ت- ﻧﮕﻬﺪاري اﺟﺰاء و ﻗﻄﻌﺎت و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ.


رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ در ﻧﮕﻬﺪاري اﺟﺰاء و ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻌﻤﺎري، ﺳﺎزه، ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎتﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﮔﺎزرﺳﺎﻧﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻋﻢ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮدو ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آﻳﻨﺪه اﺣﺪاث ﺧﻮاﻫﻨﺪﺷﺪ، اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.


3-1-22 ﺗﻌﺎرﻳﻒ واژهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﺎﻳﺮ واژهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﺸﺪهاﻧﺪﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﻌﻤﻮل و ﻣﺘﺪاول آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر روﻧﺪ.

مدیریت ساختمان و بهره برداری مجتمع مسکونی اداری ویلایی تجاری | هلدینگ طاها

ﻣﺎﻟﻚ 1-3-1-22

ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲﺑﺮاي ﺗﻤﻠﻚ ﻣﻠﻚ ﺑﻮده و ﻧﺎم او در اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ درج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.


2-3-1-22 ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ

ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺒﻮده وﻟﻲ ﻛﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از آن را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﺟﺎرهﻧﺎﻣﻪ اﺷﻐﺎل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.


3-3-1-22 ﺑﻬﺮهﺑﺮدار

ﻣﺎﻟﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﺎ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از آن را اﺷﻐﺎل ﻧﻤﻮده و از اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات آن اﺳﺘﻔﺎدهﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.


ﺳﺎﻛﻦ 4-3-1-22

ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲاﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از ﻓﻀﺎي ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺗﺼﺮف او ﺑﺎﺷﺪ.


5-3-1-22 ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ از ﻃﺮف ﻣﺎﻟﻚ )ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ(ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ او) ﻳﺎ آنﻫﺎ ( ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاريﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻮده و ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنرا ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻟﺰاﻣﺎتاﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.


6-3-1-22 ﺑﺎزرس ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻛﺎر و ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻻزم از وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺑﻮده و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﺎزرﺳﻲ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻣﻄﺎﺑﻖ اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ را دارد. ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻮدن ﺑﺎزرس ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ 4-1-22 ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎزرس ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎزرﺳﻲ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺘﺒﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ.


7-3-1-22 ﺑﺨﺶ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

ﻓﻀﺎﻳﻲ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻪ ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮدن، ﺧﻮردن، ﺧﻮاﺑﻴﺪن و ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﺸﻮﺋﻲ، ﻛﻤﺪ، ﭘﺴﺘﻮ، ﺣﻤﺎم، راﻫﺮو، اﻧﺒﺎر و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺗﻲ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.


8-3-1-22 واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

ﻫﺮ واﺣﺪ ﻣﺠﺰاﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼتو اﻣﻜﺎﻧﺎت داﺋﻤﻲ ﺑﺮاي ﺳﻜﻮﻧﺖ،ﺧﻮاﺑﻴﺪن، ﺧﻮردن، ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ در آن ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ.


9-3-1-22 زﻳﺮزﻣﻴﻦ

ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻲ ﻳﺎ ﺟﺰﺋﻲ زﻳﺮ ﺗﺮاز زﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ.


10-3-1-22 ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻠﻚ

ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﺑﺎز و اﻣﻼك ﻣﺠﺎور ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و اﻣﻮال ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺎﻟﻚ و ﻳﺎ ﻣﺘﺼﺪي آن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺖ، ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.


11-3-1-22 راهﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﺧﻴﺎﺑﺎن،ﻛﻮﭼﻪ ﻳﺎ ﻣﺤﻞﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻬﻲﻛﻪ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻧﻌﻲ، ﺑﺮاي ﺗﺮدد اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﻲﺷﻮد.

مدیریت ساختمان و بهره برداری مجتمع مسکونی اداری ویلایی تجاری | هلدینگ طاها

12-3-1-22 ﺳﻄﺢ ﺑﺎز ﺷﻮ

ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺳﻄﺢ ﻧﻮرﮔﻴﺮﻫﺎ،ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ و درﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آنﻫﺎ ﺗﻬﻮﻳﻪآزاد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻓﻀﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ارﺗﺒﺎط دارد.


ﺗﻬﻮﻳﻪ 13-3-1-22

ﺑﻪ ورود ﻳﺎ ﺧﺮوج ﻫﻮا در ﻳﻚ ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲﻳﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.


14-3-1-22 ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻫﻮا

ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻫﻮاي داﺧﻞ ﻓﻀﺎ و ﻫﺪاﻳﺖ آن ﺑﻪ ﻫﻮاي آزاد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.


15-3-1-22 ﺣﻔﺎظ (ﻧﺮده)

ﻳﻜﻲ از اﺟﺰاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻟﺒﻪ ﻳﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﻓﻀﺎﻫﺎيﺑﺎز ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﺮدد ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺷﻮد و اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻘﻮط ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﭘﺎﻳﺌﻦﺗﺮ را ﻛﺎﻫﺶ داده و ﻳﺎ ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲﺳﺎزد.


زﺑﺎﻟﻪ 16-3-1-22

ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺳﻮﺧﺘﻨﻲ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺰ زاﺋﺪات ﻧﺎﺷﻲ از ﻏﺬا، ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪهﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻮزاﻧﺪن ﭼﻮب، ذﻏﺎلﺳﻨﮓ، ﻛﻚ، ﻛﺎﻏﺬ، ﻣﻘﻮا، ﭼﺮم، ﺷﺎﺧﻪ درﺧﺘﺎن، ﻗﻮﻃﻲﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﻳﺎ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ، ﻻﺳﺘﻴﻚ، ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﺷﻴﺸﻪ، ﮔﺮد و ﺧﺎك، ﺳﻔﺎل و ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮاد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.


17-3-1-22 وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده

وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪاي ﻛﻪ از ﻛﺎر اﻓﺘﺎده وﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم داﺷﺘﻦ ﺑﺮﮔﻪ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهﮔﻴﺮﻧﺪ.


18-3-1-22 وﺳﺎﻳﻞ داراي ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ وﺳﺎﻳﻞ، ﺗﺠﻬﻴﺰات، ادوات و ﻣﺼﺎﻟﺤﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﺮان و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎزرﺳﻲداراي ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ، ﻛﻨﺘﺮل و ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻳﺎ

ﻣﻬﺮ و ﻣﻮم ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺷﺪه اﻧﺪ.


19-3-1-22 دوره ﺗﻨﺎوب ﺑﺎزرﺳﻲ

ﺣﺪاﻛﺜﺮ زﻣﺎن ﺑﻴﻦ دو ﺑﺎزرﺳﻲ ﻣﺘﻮاﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ آن ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮارد ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزرس ﻣﻮرد ﺑﺎزدﻳﺪ ﻣﺠﺪد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮔﺰارش آن ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اراﺋﻪ ﺷﻮد. دورهﻫﺎي ﺗﻨﺎوب ﺑﺎزرﺳﻲ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل اﺟﺰاء و ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻌﻤﺎري، ﺳﺎزه، ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ، ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﮔﺎزرﺳﺎﻧﻲ در ﻓﺼﻞﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪاراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.


20-3-1-22 ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

دوره زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻳﻤﻦ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ.


21-3-1-22 ﺷﺮوع دوره ﻧﮕﻬﺪاري

زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﻴﺪه و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنداراي ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺑﺎﺷﺪ.


22-3-1-22 ﭘﺎﻳﺎن دوره ﻧﮕﻬﺪاري وﺑﻬﺮهﺑﺮداري

زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺴﺌﻮلﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﺎزرس ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻳﻤﻦ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﺪ.


23-3-1-22 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻧﺎاﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺎاﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲاﺳﺖ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻲ، ﺳﻼﻣﺘﻲ، اﻣﻮال و اﻣﻨﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ آن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنرا ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﺧﻄﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺗﺶﺳﻮزي، ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻮدﺑﺮداري اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺠﺎور، ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﻧﻤﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ آﺳﻴﺐﻫﺎ و اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺮورﻳﺨﺘﻦ ﻛﻠﻲ و ﺟﺰﺋﻲ آن ﺑﺎﺷﺪ.


24-3-1-22 ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﺎاﻣﻦ

ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﺎاﻣﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺠﻬﻴﺰات ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ،ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﻲ، ﻇﺮوف ﻣﺤﺘﻮي ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل، آﺳﺎﻧﺴﻮر،ﭘﻠﻪﺑﺮﻗﻲ، ﺳﻴﻢﻛﺸﻲﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ، دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﮔﺎزﺳﻮز و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺳﻼﻣﺘﻲ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲﻣﺮدم و ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ آن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﻲاﻧﺪازﻧﺪ.

4-1-22 اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرس

اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرس )ﺣﻘﻴﻘﻲ- ﺣﻘﻮﻗﻲ( ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره .ﺑﺎﺷﺪ 1-1-22


ﺟﺪول 1-1-22 ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرس

ﺑﺎزرس
ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮيﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﮔﺮوه
ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺑﺎزرس
ﺣﻘﻴﻘﻲ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﭼﻬﺎر ﻃﺒﻘﻪ و ﻛﻤﺘﺮ و ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮﻫﺸﺖ واﺣﺪ
1
ﺑﺎزرس ﺣﻘﻮﻗﻲ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻴﺶ از ﭼﻬﺎرﻃﺒﻘﻪ ﻳﺎ ﺑﻴﺶ از ﻫﺸﺖ واﺣﺪ
2
ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺑﺎزرس
ﺣﻘﻴﻘﻲ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي اداري و ﺗﺠﺎري ﭼﻬﺎرﻃﺒﻘﻪ و ﻛﻤﺘﺮو ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻫﺸﺖ واﺣﺪ
3
ﺑﺎزرس ﺣﻘﻮﻗﻲ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي اداري و ﺗﺠﺎري ﺑﻴﺶ از ﭼﻬﺎرﻃﺒﻘﻪ ﻳﺎ ﺑﻴﺶ از ﻫﺸﺖواﺣﺪ
4


ﺑﺎزرس ﺣﻘﻮﻗﻲ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﺎ ﺣﻴﻄﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮديﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻌﺒﺎتﻓﺮﻋﻲ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ، ﻣﺮاﻛﺰآﻣﻮزﺷﻲ، درﻣﺎﻧﮕﺎهﻫﺎ، ﺧﻮاﺑﮕﺎهﻫﺎ و ﺳﺎﻟﻦﻫﺎيورزﺷﻲ ﺳﺎده


5


ﺑﺎزرس ﺣﻘﻮﻗﻲ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﺎ ﺣﻴﻄﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎي ﺑﺰرگ،
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ، ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ ﻣﺘﺮو، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﭘﺴﺖ، ﭘﻠﻴﺲ،آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻲ، ﺷﻌﺐ اﺻﻠﻲﺑﺎﻧﻚﻫﺎ، ﻣﻬﻤﺎنﭘﺬﻳﺮﻫﺎ و ﻫﺘﻞﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ


6
ﺑﺎزرس ﺣﻘﻮﻗﻲ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﺎ ﺣﻴﻄﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﺷﻬﺮي و ﻓﺮاﺷﻬﺮيﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎ، اﺳﺘﺎدﻳﻮمﻫﺎ، داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ، ﻣﺮاﻛﺰاﺻﻠﻲ ﻣﺨﺎﺑﺮات، ﻣﺮاﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي
اﺻﻠﻲ ﻣﺘﺮو، ﺑﻨﺎﻫﺎيﻳﺎدﺑﻮد و ﻫﺘﻞﻫﺎي ﺑﺰرگ
7


مراقبت و نگهداری از ساختمان - گروه طاها - مبحث22 - مقررات ملی ساختمان

2-22 ﻧﻈﺎﻣﺎت اداري

1-2-22 ﻛﻠﻴﺎت

اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ،ﻏﻴﺮﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎيﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ

ﻣﻮﺟﻮد ﻛﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺮاﻳﻂ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي روﺷﻨﺎﺋﻲ،ﺗﻬﻮﻳﻪ، ﻓﻀﺎ، ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ، آﺳﺎﻳﺶ، اﻳﻤﻨﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﻳﻖ، ﻧﮕﻬﺪارياﻳﻤﻦ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ

ﺗﺠﻬﻴﺰات  و  ﺗﺴﻬﻴﻼت  را  ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻣﻲﻛﻨﺪ.  ﻋﻼوه  ﺑﺮ آن ﺣﻮزه  ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ،

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ،


ﻣﺎﻟﻜﺎن، ﺑﻬﺮهﺑﺮداران، ﺳﺎﻛﻨﺎن و ﻣﺴﺘﺄﺟﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و ﺿﻮاﺑﻂ اداره ﻛﺮدن، ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﻣﻘﺮرات و ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم اﺟﺮاي آنﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻛﻨﺪ. اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺗﺎ آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ، اﻳﻤﻨﻲ، رﻓﺎه و ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻣﺮدم و ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ، ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺮا ﺷﻮد. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و اﻣﻼك ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ اﺻﻼح ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.


2-2-22 اﺟﺮايﻣﻘﺮرات

اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﻳﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ، ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ 1-2-22 ﻋﻨﻮان ﺷﺪ، ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود. در ﺣﺎﻟﺖﻫﺎيﺧﺎص ﻛﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات، اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲرا اﻳﺠﺎب ﻛﻨﺪ، ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪهﺗﺮﻳﻦآنﻫﺎ، ﻣﻼك ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.


3-2-22 ﻧﮕﻬﺪاريﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻛﻠﻴﻪ اﺟﺰاي آن اﻋﻢ از ﺗﺠﻬﻴﺰات، دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ، ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ و ﻟﻮازم اﻳﻤﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎساﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن،ﺳﺎﺧﺘﻪ، ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮي داده ﺷﺪهاﻧﺪ،ﺑﺎﻳﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﮕﻬﺪاريﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺎﻟﻚ )ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ( ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲاو )ﻳﺎ آنﻫﺎ( در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﮕﻬﺪاريآنﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻟﻚ، ﺑﻬﺮهﺑﺮدار ﻳﺎ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮي ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰات، ﺗﺴﻬﻴﻼتو وﺳﺎﻳﻠﻲ را ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﺎﻳﺪ از رده ﺧﺎرج ﺷﻮد را در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺗﺼﺮف ﺳﺎﻛﻨﺎن آن اﺳﺖ، از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮدن ﻳﺎ از ﻛﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ،ﺟﺪا ﻛﻨﺪ، ﻣﮕﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ آن وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ.


4-2-22 ﺿﻮاﺑﻂﻣﻮﺟﻮد

اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ، ﺗﻀﻌﻴﻒ و ﻟﻐﻮ اﻗﺪاﻣﺎت و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در ﻣﻮرد ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻳﺎ ﺑﺮﭼﻴﺪن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮﺟﻮدي ﻛﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎك، ﻧﺎاﻣﻦ و ﻏﻴﺮﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪهاﻧﺪ، ﺷﻮد.


5-2-22 ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺟﺮا

ﺗﻌﻤﻴﺮات، ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺗﺄﺳﻴﺴﺎتﺑﺮﻗﻲ، ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺎزرﺳﺎﻧﻲ و اﻟﺰاﻣﺎت ﻧﺼﺐ وﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ آنﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ازﻣﻘﺮرات اﻳﻦﻣﺒﺤﺚ ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻲﺷﻮد، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﺎزﻧﺪه و ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻣﺎﻫﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻻزم را دارا ﺑﺎﺷﺪ.


6-2-22 وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺮاي اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﻧﮕﻬﺪاري،ﺑﺎزرﺳﻲ، اﺧﺬ ﺗﺄﻳﻴﺪﻳﻪو ﭘﻲﮔﻴﺮي ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺪاريﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﻮده و اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك آنﻫﺎ را در ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﮕﻬﺪاريﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.


1-6-2-22 اﺟﺎزه اﻋﻼم دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻘﺮر

ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮلﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺟﺎزه داده ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ، اﻳﻤﻨﻲ و رﻓﺎه ﻣﺮدم،ﺿﻮاﺑﻂ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﻳﻲ را ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﺰاﻣﺎتاﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﻲ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻳﺎ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺰاﻣﺎت و اﻫﺪاف اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ و اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻮدن آن اﻟﺰاﻣﺎتﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﻞ را ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﻗﺪام ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد. در ﻫﺮ ﺻﻮرت اﻋﻼم اﻟﺰاﻣﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﭼﻨﻴﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻳﻤﻨﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ و ﺑﺮاﺳﺎس روشﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ اﻳﻤﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺪارك دﻳﺪه ﺷﺪه را  ﻧﻘﺾ ﻛﻨﺪ.


2-6-2-22 ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎي ﻻزم را اﻧﺠﺎم داده و ﮔﺰارش ﻣﻜﺘﻮب ﺗﻬﻴﻪ و در ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺧﺘﻴﺎر دارد در ﺻﻮرت ﻟﺰوم از ﺧﺪﻣﺎت اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ذﻳﺼﻼح ﺑﺮاي اﻧﺠﺎمﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﮔﺰارش ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺘﺒﻲ ﺑﻮده و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﮔﻮاﻫﻲ ﺷﻮد.


3-6-2-22 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ (ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ)

ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاريﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزرﺳﻲﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ، اوراق ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ را ﻛﻪ وﻳﮋه اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.


4-6-2-22 اﺑﻼﻏﻴﻪﻫﺎ و ﺣﻜﻢﻫﺎ

ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاريﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، اﻧﺠﺎم ﻛﻠﻴﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي اﺟﺮاﺋﻲﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺑﻼﻏﻴﻪﻫﺎو ﺣﻜﻢﻫﺎي ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﺟﺮاي ﻣﻘﺮراتاﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.


5-6-2-22 ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺟﺮاي اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ را ﻧﮕﻬﺪاريﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺪارك ﻣﺬﻛﻮر ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﺎ ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂﺑﺎ آن اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك وﺟﻮد دارد، ﺑﺎﻳﺪ ﻧﮕﻬﺪاريﺷﻮد، ﻣﮕﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺮراتدﻳﮕﺮي ﺑﺮاي آن وﺿﻊ ﺷﻮد.


7-2-22 ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲﻫﺎي ﺑﺎزرﺳﻲ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺮاي اﺟﺮاي اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺑﺎزرس ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎزرسﻫﺎي ﻣﻘﺮراتﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺎزرﺳﻲرا ﺑﺮاي ﻋﺪم ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦو ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺑﺎ ﺗﻌﺪد ﺑﺎزرﺳﺎن ﻳﺎ ﺗﻨﺎﻗﺺ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ اﻳﺸﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.


8-2-22 اﺳﺘﻌﻼم ﻣﻘﺮرات ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﺎت و ﻗﻀﺎوت ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﺑﺪون ﻋﺪول از آن ﺑﻪ ﻛﺎر رود. در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺿﻮاﺑﻂاﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ داراي اﺑﻬﺎم ﻳﺎ ﻣﺴﻜﻮت ﺑﺎﺷﺪ،اﺳﺘﻌﻼم از دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻼك ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.


9-2-22 ﻣﺼﺎﻟﺢ، روشﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺼﺎﻟﺢ، روشﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎزرس ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ اﻫﺪاف اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ، دوام، ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﻳﻖ و اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ، روشﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.


10-2-22 آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﻻزم درﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺﻋﻴﺐ ﻳﺎ ﻧﻘﺺ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻴﻨﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ،ﺑﺎزرس ﺑﺮاي ﺗﺄﻳﻴﺪﺻﺤﺖ ﻣﻮﺿﻮع، اﺧﺘﻴﺎر اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎيﻻزم را دارد و ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.


1-10-2-22 روشﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ روشﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﺧﺎص، روش آن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎزرس اﺧﺘﻴﺎر ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ ذﻳﺼﻼح اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد را دارد.


2-10-2-22 ﮔﺰارشﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ

ﮔﺰارش آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ،ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮاي ﻳﻚ دوره ﺗﻨﺎوب ﺑﺎزرﺳﻲﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاريﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﮕﻬﺪاريﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺛﺒﺖ و ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﺷﻮد.


11-2-22 اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ وﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﺎر ﻛﺮده

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ، ﺗﺠﻬﻴﺰات و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻛﺎرﻛﺮده ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ.


ﺗﺨﻠﻒ 12-2-22

ﺳﺮﭘﻴﭽﻲ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﺟﺮاي اﻟﺰاﻣﺎتاﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲﺑﻮده و ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد.


1-12-2-22 اﺑﻼﻏﻴﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺎزرس ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺷﻮد ﻳﺎ ﺷﻮاﻫﺪي درﺑﺎره ﺗﺨﻠﻒ از آن ﺑﺪﺳﺖ آورد، ﺑﺎﻳﺪ ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح،اﺧﻄﺎرﻳﻪاي ﻛﻪ ﻣﺘﻦ آن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ 2-12-2-22 اﺳﺖ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﺪ.


2-12-2-22 ﻓﺮم اﺧﻄﺎرﻳﻪﻫﺎي ﻣﺸﺮوح

اﺧﻄﺎرﻳﻪﻫﺎي ﻣﺸﺮوح در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:

اﻟﻒ- ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺘﺒﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ب- ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد ﻣﺸﺨﺼﺎت واﻗﻌﻲ ﻣﻠﻚ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آن ﺑﺎﺷﺪ.

پ- ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮح ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ﺗﺨﻠﻒ و دﻻﻳﻞ ﺻﺪور اﺧﻄﺎرﻳﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ت- ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮرات ﻻزم ﺑﺎ ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻤﻴﺮات، ﺗﻐﻴﻴﺮات و اﺻﻼﺣﺎت ﺟﻬﺖ

ﺳﺎزﮔﺎري واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﺎﺷﺪ.

ث- ﻣﺎﻟﻚﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﺣﻖ اﺳﺘﻴﻨﺎف آﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ.


3-12-2-22 ﭘﻴﮕﺮدﻗﺎﻧﻮﻧﻲ

ﻫﺮ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ اﺑﻼﻏﻴﻪ و ﻳﺎ ﺣﻜﻢ ﺗﺨﻠﻔﻲ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ 1-12-2-22 اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ را

ﻧﺎدﻳﺪه ﺑﮕﻴﺮد، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺨﻠﻒ از ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﭘﻴﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.


4-12-2-22 اﻧﺘﻘﺎلﻣﺎﻟﻜﻴﺖ

در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻳﻚ واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن،اﺧﻄﺎرﻳﻪاي ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺨﻠﻒ از اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ و ﻳﺎ ﺣﻜﻢ ﻋﺪم ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ آن را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ، ﺣﻖ ﻓﺮوش، واﮔﺬاري و ﻳﺎ اﺟﺎره را ﻧﺪارد، ﻣﮕﺮ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ آن واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ از ﺣﻜﻢ ﻳﺎ اﺧﻄﺎرﻳﻪ ﺗﺨﻠﻒ را ﺑﻪﺧﺮﻳﺪار، ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﻴﺎز، ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻳﺎ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﻌﺘﺒﺮ از ﺧﺮﻳﺪار، ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﻴﺎز، ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻳﺎ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ را دال ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻠﻴﻪ اﺻﻼﺣﺎت و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﻲﮔﻴﺮد، ﺑﻪ ﺑﺎزرس ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﺪ.


13-2-22 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻏﻴﺮاﻳﻤﻦ

درﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻳﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات آن، ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزرس، ﻏﻴﺮاﻳﻤﻦ ﻳﺎ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺳﻜﻮﻧﺖ و ﺧﻼف اﻟﺰاﻣﺎتاﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺗﺸﺨﻴﺺداده ﺷﻮد، ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞﺳﻜﻮﻧﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.


1-13-2-22 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﺎزرس، ﻏﻴﺮ اﻳﻤﻦ و ﺑﺮﺧﻼف اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮاي ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. ﻏﻴﺮ اﻳﻤﻦ ﺑﻮدن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻣﻠﻲﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪم ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ، ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ،اﺳﺘﻬﻼك ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻧﻔﻮذ ﺟﺎﻧﻮرانﻣﻮذي، ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻛﺎﻓﻲ، ﻧﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎﺷﺪ. 


2-13-2-22 اﺧﻄﺎرﻳﻪ

ﻫﺮﮔﺎه ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﺎزرس ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎزرس ﺑﺎﻳﺪ اﺧﻄﺎرﻳﻪايرا ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﻦ اﺧﻄﺎرﻳﻪ را در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻳﺎ ﺧﺎرج از آن ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض دﻳﺪ ﺑﻮده و ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻟﻜﺎن،ﺳﺎﻛﻨﺎن، ﺑﻬﺮهﺑﺮداران ﻳﺎ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮان از ﻣﺘﻦ اﺧﻄﺎرﻳﻪ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﺧﻄﺎرﻳﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ روي آنﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد.


3-13-2-22 ﺑﺮداﺷﺘﻦ اﺧﻄﺎرﻳﻪ

در ﺻﻮرت رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺼﻲﻛﻪ اﺧﻄﺎرﻳﻪ ﺑﺮاي آن ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎزرس ﺑﺎﻳﺪ دﺳﺘﻮر ﺟﻤﻊآوري اﺧﻄﺎرﻳﻪ را ﺻﺎدر ﻧﻤﻮده و ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوري اﺧﻄﺎرﻳﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.


4-13-2-22 ﻣﺤﺼﻮر ﻛﺮدن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺧﺎﻟﻲ از ﺳﻜﻨﻪ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﻮد، ﺑﺎزرس ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﺻﺪور و ﻧﺼﺐ اﺧﻄﺎرﻳﻪﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺑﻮدن و ﻣﺤﺼﻮر ﻧﻤﻮدنآن از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.


5-13-2-22 ﺳﻜﻮﻧﺖدر ﻣﺤﻞ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه

ﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲﻛﻪ ﻃﺒﻖ اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزرس ﺳﻜﻮﻧﺖ در آن ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﻮد. ﻫﺮ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺳﺎﻛﻦ ﺷﺪه ﻳﺎ از ﺗﺠﻬﻴﺰات آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﻛﻪ اﺟﺎزه ﺳﻜﻮﻧﺖ اﻓﺮاد را در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺪﻫﺪ، ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮبﺷﺪه و ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ وي ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد.


6-13-2-22 اﻗﺪام اﺿﻄﺮاري ﻫﺮ ﮔﺎه از ﻧﻈﺮ ﺑﺎزرس ﺧﻄﺮ واژﮔﻮﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﺎ ﻓﺮو رﻳﺨﺘﮕﻲ ﺳﺎزه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﺣﺘﻤﺎل داده ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه و ﺟﺎن اﻓﺮادﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻜﻮﻧﺖ در آن ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺪ ﻳﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻄﺮ ﺣﺘﻤﻲ ﻳﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ ﺑﺮاي ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺳﻜﻮﻧﺖ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻋﻠﺖوﺟﻮد ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه، ﮔﺎزﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل، ﺑﺨﺎرﻫﺎي ﺳﻤﻲ، ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻳﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻌﻴﻮب و ﺧﻄﺮﻧﺎك در ﺳﺎزه، ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻓﺘﺪ، ﺑﺎزرس ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﺑﻼﻏﻴﻪايﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺑﻮدن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﻮري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺻﺎدر ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﺮ ورودي ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎﻳﻲ اﻃﻼﻋﻴﻪاي ﻛﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ رؤﻳﺖ ﺑﻮده را ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ، "اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺎاﻣﻦ ﺑﻮده و ﺳﻜﻮﻧﺖ درآن، ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎزرس ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ." ورود اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از وروديﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮده ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ ﻓﺮد ﺟﻬﺖ ﻣﻬﺎر ﻛﺮدن ﺳﺎزه ﻳﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻤﻴﺮاتﻻزم ﻳﺎ ﺧﺎرج ﻛﺮدن و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻣﻮاد ﺧﻄﺮزا ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖﺗﻤﻬﻴﺪات ﺧﺎص، وارد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻮد.


7-13-2-22 اﻳﻤﻦﺳﺎزي ﻣﻮﻗﺖ

ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎزرس ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎاﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﺣﺘﻤﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎزرس ﺑﺎﻳﺪ دﺳﺘﻮرات ﻻزم را ﺟﻬﺖ اﻳﻤﻦﺳﺎزيﻣﻮﻗﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات را ﺑﺪﻫﺪ.


8-13-2-22 ﺗﺨﺮﻳﺐ در ﺻﻮرت ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﺎزرس، ﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺳﻜﻮﻧﺖ اﻧﺴﺎن ﺧﻄﺮﻧﺎك،ﻧﺎاﻣﻦ، ﻏﻴﺮﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و ﺗﻌﻤﻴﺮ آن ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ دﺳﺘﻮر (ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ) ﻳﺎ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداران ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزرس ﺻﺎدر و ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺎﻟﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮﺳﺪ.


14-2-22 ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮي

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮي ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ: اﻟﻒ- ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺮوﻳﺲدﻫﻲﻣﻨﺎﺳﺐ و آﺳﺎﻳﺶ ﺑﻬﺮهﺑﺮداران، ﻣﺠﻮز ﻻزم از ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح اﺧﺬ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ب- ﺗﺄﻳﻴﺪﻳﻪﻻزم ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮي ﺟﺪﻳﺪ از ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ داراي ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎلﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ از ﻃﺮف وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي، اﺧﺬ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.


مدیریت ساختمان- تعمیر و نگهداری

3-22 ﻣﻌﻤﺎري و ﺳﺎزه

1-3-22 ﻛﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮد و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﭼﺎر آﺳﻴﺐﻫﺎ و ﺧﺮاﺑﻲﻫﺎي ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻳﻦ آﺳﻴﺐﻫﺎ و ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﺗﺮﻣﻴﻢ اﺻﻮﻟﻲو ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ آنﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺳﺐ از آن ﺷﻮد. از اﻳﻦ رو ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎزرﺳﻲﻫﺎﻳﻲ از اﺟﺰاي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻤﺎري و ﺳﺎزهاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻳﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻋﻀﺎيآﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﺷﻮد.


2-3-22 ﻣﺴﺌوﻟﻴﺖﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻳﺎ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ واﺣﺪﻫﺎ، ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ در ﻗﺒﺎل ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺧﻮد در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و اﻳﻤﻨﻲو ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺴﺌول ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎاﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ، ﺳﻜﻮﻧﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻳﺎ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲﻣﻠﻚ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮاردي ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات، ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﻨﻨﺪ.


1-2-3-22 ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﭼﻮن ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﭼﻮن ﺳﺎﺧﺖ را ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺒﺤﺚ دوم ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺠﺮي ﻳﺎ دﻓﺘﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻳﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪﻓﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮلﻧﮕﻬﺪاريﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﭼﻮن ﺳﺎﺧﺖ را از ﻣﺎﻟﻚ )ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ( ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ  و  در  ﻣﺮاﺣﻞ  ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻧﮕﻬﺪاري  آن را  در  اﺧﺘﻴﺎر  ﺑﺎزرس  ﻗﺮار  دﻫﺪ  و  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﮕﻬﺪاري را در ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﭼﻮن ﺳﺎﺧﺖ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮده و آن راﺟﻬﺖ ﺑﺎزرﺳﻲﻫﺎي آﺗﻲ در ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺛﺒﺖو ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.


2-2-3-22 زﻣﻴﻦﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺎﻟﻢ، اﻳﻤﻦ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲو ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻲ وﻳﺮاﻧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﺸﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦآﺛﺎر ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺮدم ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪهﻣﺎﻟﻚ )ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ( اﺳﺖ.


3-3-22 اﺟﺰايﺳﺎزهاي

ﻛﻠﻴﻪ اﺟﺰايﺳﺎزهاي ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎري از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪﻋﻴﺐ و ﻧﻘﺺ ﻋﻤﺪه ﺑﻮده و ﻋﻴﻮب و ﻧﻮاﻗﺺ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آنﻫﺎ در ﺣﺪ رواداريﻫﺎي ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎرﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﻃﺮاﺣﻲ را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺎرﻫﺎي ﺑﻬﺮهﺑﺮداري در ﺳﺎزهﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺘﻔﺎوت از آﻧﭽﻪ در دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ و ﻧﻘﺸﻪﻫﺎيﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎزرﺳﻴﻦ ﻧﮕﻬﺪاريﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺻﻮرت ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻛﺎرﺑﺮي ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻣﻮارديﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزهاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دارد، ﺑﺎﻳﺪ ﺿﻤﻦ دﺳﺘﻮر اﺻﻼح از ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮدﺳﺎزهاي ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.


1-3-3-22 ﺳﺎزهﻫﺎي ﺑﺘﻦ آرﻣﻪ در ﺑﺎزرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﺘﻦآرﻣﻪ ﺑﺎﻳﺪ از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺘﻦ ﺳﺎزهاي در اﻋﻀﺎي ﺑﺎرﺑﺮ ﺳﺎزه اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮد. در اﻳﻦ ﺑﺎزرﺳﻲﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺮاﺑﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و آب و ﻫﻮاﻳﻲ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺘﻦ و ﻏﻴﺮه ﻣﻮرد ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.


2-3-3-22 ﺳﺎزهﻫﺎي ﻓﻮﻻدي در ﺳﺎزهﻫﺎي ﻓﻮﻻدي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎزرﺳﻲﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﺎ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از اﻋﻀﺎي ﺑﺎرﺑﺮ ﺳﺎزه ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ. ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺮاﺑﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﮓزدﮔﻲﻓﻮﻻد ﻧﺎﺷﻲ از وﺟﻮد رﻃﻮﺑﺖ در ﻣﺤﻴﻂ، ﺗﺮك در اﻋﻀﺎي ﺳﺎزه ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﻮﺷﻜﺎريﻏﻠﻂ در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺎﺧﺖ، ﻟﻘﻲ در اﺗﺼﺎﻻتﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻔﺖ ﻧﻜﺮدن ﭘﻴﭻ و ﻣﻬﺮه اﺗﺼﺎﻻت ﻳﺎ ﺟﻮش ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﻮاﻗﺺ اﺟﺮاﻳﻲ در زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﺮاﺑﻲ ﺳﺎزهاي در اﻋﻀﺎي ﺑﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻛﻤﺎﻧﺶ ﻣﻮﺿﻌﻲ اﻋﻀﺎء، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. از ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ در ﺑﺎزرﺳﻲ از ﺳﺎزهﻫﺎي ﻓﻮﻻدي، ﻛﻨﺘﺮل زﻧﮓزدﮔﻲو ﺧﻮردﮔﻲ ﻓﻮﻻد در اﻋﻀﺎيآنﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺿﻌﻴﻒ ﺳﺎزهﻫﺎي ﻓﻮﻻدي در درﺟﻪ ﺣﺮارتﻫﺎي ﺑﺎﻻ، در ﺑﺎزرﺳﻲ ﺳﺎزهﻫﺎي ﻓﻮﻻدي ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻮﻻد و ﺗﻤﻬﻴﺪاتدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺳﺎزه ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﺗﺶﺳﻮزي و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد. در ﺳﺎزهﻫﺎي ﻓﻮﻻدي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ اﻋﻀﺎي ﺑﺎرﺑﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻴﺮﻫﺎ، ﺗﻴﺮﭼﻪﻫﺎ و دالﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﻲ دﻗﻴﻖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞﻫﺎ، ﺧﻴﺰ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺗﻴﺮﻫﺎ و دالﻫﺎ ﺑﺮاي اﻳﻦﻧﻮع ﺳﺎزهﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرجدر ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ.

مدیریت ساختمان و بهره برداری مجتمع مسکونی اداری ویلایی تجاری | هلدینگ طاها

3-3-3-22 ﭘﻲ ﺳﺎزهﻫﺎ ﺑﺮاي ﺳﺎزهﻫﺎي ﺑﺘﻦ آرﻣﻪ و ﻓﻮﻻدي ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺸﺴﺖ و دوران در ﻣﺤﻞ ﺷﺎﻟﻮده ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﺸﺴﺖ ﻧﺴﺒﻲ و ﻣﻄﻠﻖ ﺧﺎك زﻳﺮ ﭘﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد. ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي ﻣﻴﺰان ﻧﺸﺴﺖﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﺒﺤﺚ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﺤﻞ ﺗﻜﻴﻪﮔﺎه و ﺷﺎﻟﻮده ﺳﺎزه، ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻏﻴﺮﻋﺎدي ﺗﻜﻴﻪﮔﺎه ﺳﺎزه ﻧﺎﺷﻲ از وﻗﻮع زﻣﻴﻦﻟﺮزه و ﻳﺎ ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺮاﻳﻲ در زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ، ﻟﻬﻴﺪﮔﻲ ﺗﻜﻴﻪﮔﺎه ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﻴﺮوﻫﺎيﻓﺸﺎري ﻳﺎ ﺑﺮﺷﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ و زﻧﮓزدﮔﻲ ورقﻫﺎي ﻓﻮﻻدي ﻣﺪﻓﻮن در ﺧﺎك ﻧﺎﺷﻲ از رﻃﻮﺑﺖ، ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد.


4-3-3-22 درز اﻧﻘﻄﺎع در ﺳﺎزهﻫﺎي ﺑﺘﻦ آرﻣﻪ و ﻓﻮﻻدي وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ درزﻫﺎي اﻧﻘﻄﺎع ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ازﺧﺴﺎرت و ﺧﺮاﺑﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺿﺮﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺠﺎور ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﺑﺨﺼﻮص در زﻣﺎن وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد.


4-3-22 ﻗﺴﻤﺖﻫﺎيﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻠﻚ

ﻛﻠﻴﻪ ﺳﺎزهﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ، ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﺣﺼﺎرﻫﺎ،دﻳﻮارﻫﺎ و ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﻳﻲ از ﻣﻠﻚ ﻛﻪ در ﻓﻀﺎي ﺧﺎرج ازﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و در ﺗﻤﻠﻚ ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎزدﻳﺪو ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و اﻳﻤﻨﻲ ﻧﮕﻬﺪاريﺷﻮﻧﺪ.


1-4-3-22 ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﺷﺮاﻳﻂﺳﺎﻟﻢ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و اﻳﻤﻦ ﻧﮕﻬﺪاريﺷﻮﻧﺪ. ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ آن ﻗﺴﻤﺖ از ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﻛﻪ در آن ﺳﻜﻮﻧﺖ داﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل دارﻧﺪ، در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ،ﺳﺎﻟﻢ و اﻳﻤﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﻨﻨﺪ.


2-4-3-22 ﺗﺴﻄﻴﺢ زﻣﻴﻦ

در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ زﻣﻴﻦ داراي ﺷﻴﺐ اﺳﺖ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎك و ﺟﻤﻊ ﺷﺪن آبﻫﺎي راﻛﺪ اﻗﺪام ﺷﻮد.


3-4-3-22 دﺳﺘﺮﺳﻲﻫﺎ، ﭘﻴﺎدهروﻫﺎ و راهﻫﺎي ورودي و ﻣﺤﻞ ﭘﺎرك اﺗﻮﻣﺒﻴﻞﻫﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﻴﺎدهروﻫﺎ، ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓﻫﺎ، راهﻫﺎي ورود و ﺧﺮوجاﻓﺮادو اﺗﻮﻣﺒﻴﻞﻫﺎ، ﭘﻠﻪﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂﺑﻮده و ﺑﺪون ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﺳﺪ ﻣﻌﺒﺮي، ﻫﻤﻮارهﺑﺮاي ﺗﺮدد ﺑﺎز و در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻳﻤﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ.


4-4-3-22 درﻳﭽﻪﻫﺎي ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺎزﻫﺎ، ﻫﻮاي ﻛﺜﻴﻒ، ﺑﺨﺎر آب، ﻫﻮاي داغ، روﻏﻦ، دود، ﺑﻮ، ﻣﻮاد روﻏﻨﻲ و ﻓﻀﻮﻻت دﻳﮕﺮ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ درﻳﭽﻪﻫﺎي ﺗﺨﻠﻴﻪ، ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ، آبراهﻫﺎ، ﻫﻮاﻛﺶﻫﺎ،دﻣﻨﺪهﻫﺎ و ﻣﺠﺮاﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﺎورت اﻣﻼك ﺷﺨﺼﻲ ﻳﺎ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎ اﺟﺎرهاي ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﻮد.


5-4-3-22 ﺣﻔﻆ آراﺳﺘﮕﻲ ﻧﻤﺎ

ﻫﻴﭻ ﻓﺮدي ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻋﻤﺪا ﺑﻪ ﻧﻤﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻼﻣﺖﮔﺬاري، ﻛﻨﺪهﻛﺎري ﻳﺎ ﺷﻌﺎر ﻧﻮﻳﺴﻲ آﺳﻴﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻟﺰاﻣﺎت ﺷﻬﺮﺳﺎزيﺑﺎﺷﺪ.


6-4-3-22 اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ درﻫﺎ، ﻗﺎب درﻫﺎ و ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ، ﺑﺎﻳﺪ ﮔﭻﺑﺮيﻫﺎ، اﻳﻮانﻫﺎ، ﺑﺎﻟﻜﻦﻫﺎ و ﻧﺮدهﻫﺎ و ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻄﻮح ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻠﻚ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﮕﻬﺪاريﺷﻮﻧﺪ. ﻛﻠﻴﻪي ﺳﻄﻮح ﺧﺎرﺟﻲ ﭼﻮﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺗﻮﺳﻂرﻧﮓ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ روشﻫﺎ و ﭘﻮﺷﺶﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﻧﮓﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﻛﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ از روي ﺳﻄﻮح ﺟﻤﻊآوري ﺷﺪه و آن ﺳﻄﻮح رﻧﮓآﻣﻴﺰي ﺷﻮﻧﺪ. ﻛﻠﻴﻪ اﺗﺼﺎﻻت ﺑﻨﺎﺋﻲ و ﺟﺎﻧﺒﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن درﻫﺎ، ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ و ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎي ﺳﻘﻔﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻘﺎوم و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ آب ﻋﺎﻳﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻄﻮح ﻓﻠﺰي ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض زﻧﮓزدﮔﻲ و ﺧﻮردﮔﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ روﻛﺶﻫﺎﻳﻲﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه و ﻟﻜﻪﻫﺎي زﻧﮓ زده ﺑﺎﻳﺪ از روي ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻄﻮح ﺟﻤﻊآوري ﺷﻮد. ﺳﻄﻮح ﻓﻠﺰي ﻛﻪ اﻛﺴﻴﺪ آنﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﭘﻴﺸﺮوي وﺗﺸﺪﻳﺪ ﺧﻮردﮔﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻄﻮح آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ( از اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺘﺜﻨﻲﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.


7-4-3-22 ﭘﻼك ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻛﻠﻴﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ داراي ﭘﻼك ﻳﺎ ﺷﻤﺎره ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻣﺴﺌﻮل ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي ﺑﻮده و در ﺑﺎﻻي در ورودي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻳﺎ ﺟﺎده ﻛﻪ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.


8-4-3-22 دﻳﻮارﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﻛﻠﻴﻪ دﻳﻮارﻫﺎي داﺧﻠﻲو ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎري از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮراخ،ﺷﻜﺎف و ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺧﺮاﺑﻲ و ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ وﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.


9-4-3-22 ﺟﻤﻊآوري و دﻓﻊ آب ﺑﺎران ﺑﺎم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ روشﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ آب ﺑﺎرانﺑﺎزرﺳﻲ و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﻄﺢ ﺑﺎم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﻘﻒ ﺑﺎﻳﺪ داراي ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن،آب ﺑﺎران را ﺑﻪ ﺳﻮي ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي آب ﺑﺎران ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺮده و ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ﻣﺠﺎري ﺧﺮوج آب، ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎري از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪاﻧﺴﺪاد و ﮔﺮﻓﺘﮕﻲﺑﺎﺷﺪ.


10-4-3-22 اﺑﺰارﻫﺎي ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﮔﭻﺑﺮيﻫﺎ، روﻛﺶﻫﺎي دﻳﻮارﻫﺎ، ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت ﺳﻔﺎﻟﻲ و دﻳﮕﺮ اﺑﺰارﻫﺎي ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ﻧﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه واﺗﺼﺎﻻت آنﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻛﻨﺘﺮل و در ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻤﻨﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.


11-4-3-22 ﺿﻤﺎﺋﻢ آوﻳﺰان ﺑﻪ ﺳﺎزه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺒﺎنﻫﺎي ﺑﺮزﻧﺘﻲ، ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺒﺎنﻫﺎي ﻓﻠﺰي، ﭘﻠﻪﻫﺎي ﻓﺮار، ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﻗﺎﺋﻢ و دودﻛﺶﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﺿﻤﺎﺋﻢ آوﻳﺰان ﺑﻪ ﺳﺎزه در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ و اﺗﺼﺎﻻت آنﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻤﻨﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.


12-4-3-22 راهﭘﻠﻪ، اﻳﻮان و ﺑﺎﻟﻜﻦﻫﺎ

راه ﭘﻠﻪﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ، ﺑﺎﻟﻜﻦﻫﺎ،اﻳﻮانﻫﺎ و ﻛﻠﻴﻪ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻳﻤﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ.


13-4-3-22 ﻧﺮدهﻫﺎو ﺣﻔﺎظﻫﺎ

ﻫﺮ ﻧﺮده و ﺣﻔﺎﻇﻲ ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺤﻜﺎمو اﻳﻤﻨﻲ، ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه و در زﻣﺎن ﺑﻬﺮهﺑﺮداري، در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎرﻫﺎي وارده ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد.


14-4-3-22 دودﻛﺶﻫﺎ و ﺑﺮجﻫﺎي ﺧﻨﻚﻛﻨﻨﺪه ﻛﻠﻴﻪ دودﻛﺶﻫﺎ و ﺑﺮجﻫﺎي ﺧﻨﻚﻛﻨﻨﺪه، ﺧﺮوﺟﻲﻫﺎي دود و ﺿﻤﺎﺋﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎزهاي ﻣﻘﺎوم و ﺑﺪون ﻋﻴﺐ و ﻧﻘﺺ ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از زﻧﮓزدﮔﻲ و ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ،ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻄﻮح ﺧﺎرﺟﻲ آنﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮاد ﭘﻮﺷﺸﻲﻣﺎﻧﻨﺪ رﻧﮓ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ روشﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖﺷﻮﻧﺪ.


15-4-3-22 ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ، ﻧﻮرﮔﻴﺮﻫﺎ، درﻫﺎ و ﭼﺎرﭼﻮب درﻫﺎ

ﻛﻠﻴﻪ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ،ﻧﻮرﮔﻴﺮﻫﺎ، درﻫﺎ و ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﮕﻬﺪاريﺷﺪه و ﺑﺮاي ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ.


16-4-3-22 ﺷﻴﺸﻪﻫﺎ

ﻛﻠﻴﻪ ﺷﻴﺸﻪﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻟﻢ و ﻋﺎري از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮك و آﺳﻴﺐ ﺑﻮده و اﺳﺘﺤﻜﺎم و ﭘﺎﻳﺪاري ﻻزم را در ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.


17-4-3-22 ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎي ﺑﺎز ﺷﻮ

ﻛﻠﻴﻪ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎيﺑﺎزﺷﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ از اﺳﺘﺤﻜﺎم واﻳﻤﻨﻲ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮدار ﺑﺎﺷﻨﺪ.


18-4-3-22 ﺗﻮريﻫﺎ ﻛﻠﻴﻪ درﻫﺎ، ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ و دﻳﮕﺮ ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﻪ در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﺗﻬﻮﻳﻪ اﺗﺎقﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ،ﻓﻀﺎﻫﺎي ﭘﺨﺖوﭘﺰ، ﻣﻜﺎن ﻏﺬا ﺧﻮردن ﻳﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻜﺎنﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف و ﻧﮕﻬﺪاري و ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻔﺤﺎت ﺗﻮري ﻛﻪ داراي ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد 1/5×1/5 ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ و ﻣﺘﺸﻜﻞ از 16 ﺳﻴﻢ در 24 ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﻮﻧﺪ.


19-4-3-22 درﻫﺎ ﻛﻠﻴﻪ درﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ و ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ. ﻗﻔﻞ درﻫﺎي ورودي واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ، ﺧﺎﻧﻪﻫﺎيﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و ﻣﻬﻤﺎﻧﺴﺮاﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻤﻨﻲ راﺣﻔﻆ ﻛﻨﻨﺪ. ﻛﻠﻴﻪ درﻫﺎي ﮔﺮدان ﺑﺎﻳﺪ دارايﻳﻚ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﻮدﻛﺎر ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂﻛﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺑﺴﺘﻦ در ﺑﺎﺷﻨﺪ.


20-4-3-22 درﻳﭽﻪورودي زﻳﺮزﻣﻴﻦﻫﺎ

درﻳﭽﻪﻫﺎي ورودي ﻛﻠﻴﻪ زﻳﺮزﻣﻴﻦﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ ورود ﺟﺎﻧﻮران ﻣﻮذي،ﺑﺎران و آبﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺷﻮﻧﺪ.


21-4-3-22 ﺣﻔﺎظ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻦ

ﻛﻠﻴﻪ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎيﺑﺎزﺷﻮي زﻳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮريﻫﺎ و ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺨﺼﻮص و ﻳﺎ دﻳﮕﺮ روشﻫﺎي ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ از ورود ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن و ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪ.


22-4-3-22 اﻣﻨﻴﺖﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

درﻫﺎ،ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ و ﻣﺪﺧﻞ زﻳﺮزﻣﻴﻦﻫﺎي واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و ﺧﻮاﺑﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑﺮاي ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ آن ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ.

اﻟﻒ- درﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ، اﺗﺎق اﺟﺎرهاي ﻳﺎ واﺣﺪ ﺧﺎﻧﻪداري اﺳﺖ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻗﻔﻠﻲ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲاز ﻗﻔﻞ زﺑﺎﻧﻪاي و ﻗﻔﻞ ﻛﺸﻮﻳﻲ اﺳﺖ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ. زﺑﺎﻧﻪ ﻗﻔﻞ ﺑﺎﻳﺪ رو ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﺑﻮده و ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﻳﻚ دﺳﺘﮕﻴﺮهﻳﺎ ﻳﻚ ﻛﻠﻴﺪ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آنﻗﻔﻞ ﻛﺸﻮﻳﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻗﻔﻞ زﺑﺎﻧﻪاي درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﻃﻮل ﻛﺸﻮﻳﻲ آن ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از 25 ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﻔﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﺳﺎزﻧﺪه، ﻧﺼﺐ و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد. ﻛﻠﻴﻪ ﻗﻔﻞﻫﺎي زﺑﺎﻧﻪاي ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ روﺷﻲ ﻃﺮاﺣﻲ و ﻧﺼﺐ ﺷﻮد ﻛﻪ از داﺧﻞ واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ، اﺗﺎق اﺟﺎرهاي ﻳﺎ واﺣﺪ ﺧﺎﻧﻪداريﺑﺪون ﻛﻠﻴﺪ ﻳﺎ ﻫﺮ اﺑﺰار دﻳﮕﺮي، ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ.

ب- ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ 1/8 ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻي ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦﻳﺎ ﻣﻌﺒﺮ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ، اﺗﺎق اﺟﺎرهاي ﻳﺎ واﺣﺪ ﺧﺎﻧﻪداري ﻧﺼﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻗﻔﻞ ﻣﺨﺼﻮص ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ. پ- ﻣﺪﺧﻞ زﻳﺮزﻣﻴﻦﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ، اﺗﺎق اﺟﺎرهاي ﻳﺎ واﺣﺪ ﺧﺎﻧﻪداري ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻣﺎﻧﻊ ورود اﻓﺮاد ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ.


5-3-22 ﺣﺼﺎر ﻛﺸﻲاﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ،ﺳﺎﻟﻦﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﭼﺸﻤﻪﻫﺎي آب ﻣﻌﺪﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎدهﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺟﻜﻮزيﻫﺎﻛﻪ ﻋﻤﻖ آب درآنﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از600 ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻧﺮده ﻳﺎ ﺣﻔﺎظ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع 1/2 ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ در اﻃﺮاف اﺳﺘﺨﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﻮﻧﺪ. درﻫﺎي اﻳﻦ ﻧﺮدهﻫﺎ ﻳﺎ ﺣﻔﺎظﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﻛﺎر ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻢ ﺟﻔﺖ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ارﺗﻔﺎﻋﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 1/4 ﻣﺘﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، دﺳﺘﮕﺎهآزاد ﻛﺮدن ﻗﻔﻞ آنﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻠﻲ در و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﺨﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. درﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺎر ورودي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪايﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ از ﻓﺎﺻﻠﻪ 150 ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮي ﺑﺎزوي در ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﺴﺘﻪ و ﭼﻔﺖ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻴﭻ ﺣﻔﺎظ اﺳﺘﺨﺮي ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻳﺎ ﺑﺮﭼﻴﺪه ﺷﻮد ﻛﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ اﺳﺘﺨﺮ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ.


6-3-22 ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﻠﻚ ﺗﺠﻬﻴﺰاتو ﺑﺨﺶﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺳﺎزهاي در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ آن ﻗﺴﻤﺖ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﻛﻪ اﺷﻐﺎل ﻛﺮده ﻳﺎ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻮد دارﻧﺪ، در وﺿﻴﻌﺖ ﭘﺎﻛﻴﺰه و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﺎﻟﻚ )ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ او( ﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺎﻣﻞ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ، ﻫﺘﻞﻫﺎ، ﺧﻮاﺑﮕﺎهﻫﺎ، ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و واﺣﺪﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ، ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك و ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﺎرج از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﻛﻴﺰه و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﺎﻳﺪ.


1-6-3-22 ﺳﻄﻮح داﺧﻠﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻄﻮح داﺧﻠﻲ اﻋﻢ از ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ، درﻫﺎ و دﻳﻮارﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در وﺿﻴﻌﺖ ﺧﻮب، ﭘﺎﻛﻴﺰه و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ. رﻧﮓﻫﺎي ﻛﻨﺪه ﺷﺪه، ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺷﺪه، ورﻗﻪ ﺷﺪه، ﺳﺎﺋﻴﺪه و ﺑﺮﻓﻜﻲ ﺑﺎﻳﺪ از روي ﺳﻄﻮح ﺟﻤﻊآوري و ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﻮبﻫﺎيﭘﻮﺳﻴﺪه، ﮔﭻﻫﺎي ﺗﺮكدارو ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﻌﻴﻮب ﺑﺎﻳﺪ اﺻﻼح و ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺷﻮﻧﺪ.


2-6-3-22 دﻳﻮارهﻫﺎي داﺧﻠﻲ

ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ دﻳﻮارهﻫﺎيداﺧﻠﻲ در ﺻﻮرت ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻬﻨﺪس ﻃﺮاح و ﻣﺤﺎﺳﺐ و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت، ﻣﺠﺎز ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.


3-6-3-22 ﭘﻠﻪﻫﺎو ﻣﻌﺎﺑﺮ

ﻛﻠﻴﻪ ﭘﻠﻪﻫﺎ،ﺳﻄﻮح ﺷﻴﺐدار، ﭘﺎﮔﺮدﭘﻠﻪﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮاي ﺗﺮدد ﺑﺎز و دارايﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.


4-6-3-22 ﻧﺮدهﻫﺎ و ﺣﻔﺎظﻫﺎ ﻧﺮدهﻫﺎ و ﺣﻔﺎظﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻜﻢ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎرﺑﺮي ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎرﻫﺎي وارده ﻣﻌﻤﻮل را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ، راهﭘﻠﻪﻫﺎ، ﭘﺎﮔﺮدﻫﺎ، ﺳﻄﻮح ﺷﻴﺐدار، ﺑﺎﻟﻜﻦﻫﺎ، اﻳﻮانﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ راهروﻫﺎ ﻛﻪ ارﺗﻔﺎع ﺑﻴﺶ از 750 ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﻳﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺠﺎور دارﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺣﻔﺎظ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ارﺗﻔﺎع ﻧﺮدهﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از 900 ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ از ﭘﺎﮔﺮد ﭘﻠﻪ ﻳﺎ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ازﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ازﻛﻒ ﭘﻠﻪ ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از آﺧﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارﺗﻔﺎعﺣﻔﺎظ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از 900 ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ از ﻛﻒ اﻳﻮان، ﺑﺎﻟﻜﻦ، راﻫﺮوﻳﺎ ﺳﻄﺢ ﺷﻴﺐدار ﺑﺎﺷﺪ.


ﺗﺒﺼﺮه: ﻧﺼﺐ ﺣﻔﺎظﻫﺎ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮراتﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، داراي ﻣﻌﺎﻓﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﺟﺒﺎري ﻧﻴﺴﺖ.


5-6-3-22 ﻣﻜﺎن زﺑﺎﻟﻪﻫﺎ زﺑﺎﻟﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻛﻠﻴﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻤﻊآوري و ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ، ازﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺤﻮﻃﻪ آن ﺧﺎرج ﺷﻮد. ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ او ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﻞﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲو اﻳﻤﻦ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪه و ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري زﺑﺎﻟﻪﻫﺎﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺎﻟﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ او ﻣﺴﺌﻮل ﺟﻤﻊآوريﻛﻠﻴﻪ زﺑﺎﻟﻪﻫﺎ ﺑﻮده و ﻛﻠﻴﻪ ﺳﺎﻛﻨﺎن ﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ زﺑﺎﻟﻪﻫﺎ را در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﭘﺎﻛﻴﺰه و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﻣﻜﺎن ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.


6-6-3-22 ﻫﺠﻮم آﻓﺎت ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ او ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﻳﻲ از ﻣﻠﻚ ﻛﻪ در ﻓﻀﺎي ﺧﺎرج از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و در ﺗﻤﻠﻚ ﻣﺎﻟﻚ )ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ( ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲﺑﺎﺷﺪ را از ﻃﺮﻳﻖ روشﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪه ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و اﻳﻤﻨﻲ از ﻫﺠﻮم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪآﻓﺎت ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﺎﻳﺪ.


7-3-22 ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮردﮔﻲ ﺧﻮردﮔﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ آﺳﻴﺐرﺳﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﺟﺰاي آن اﺳﺖ، از اﻳﻦرو ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺑﺎزرس ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺮاﻳﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮردﮔﻲ اﺟﺰاي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ و ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﻗﺪام ﻻزم را ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.


8-3-22 دورهﺗﻨﺎوب ﺑﺎزرﺳﻲ

ﺑﺎزرﺳﻲ از ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻌﻤﺎري و ﺳﺎزه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزرس ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺮ دو ﺳﺎل ﻳﻚﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، ﺑﺎزرس ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻮاﺑﻖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنرا ﺑﺮرﺳﻲ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺷﻜﺎﻟﻲﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد، راهﻛﺎرﻫﺎي ﻻزم در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﻓﻊ اﺷﻜﺎﻻت را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.


شرکت مدیریت ساختمان - مدیر ساختمان - گروه طاها

4-22 ﻧﻮر،ﺗﻬﻮﻳﻪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻜﻮﻧﺖ

1-4-22 ﻛﻠﻴﺎت

ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺮاﻳﻂ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﻧﻮر، ﺗﻬﻮﻳﻪ و ﻓﻀﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺳﻜﻮﻧﺖ در ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ.


2-4-22 ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ

ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ او ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاريﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎزﮔﺎريﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮر، ﺗﻬﻮﻳﻪ و ﻓﻀﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﻳﺪ.


3-4-22 ﺗﺠﻬﻴﺰات

ﺑﻪ ﺟﺎي دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪهﻧﻮر و ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.


ﻧﻮر 4-4-22

روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻴﺰدﻫﻢﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻮد.


1-4-4-22 راهﭘﻠﻪﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك روﺷﻨﺎﻳﻲ راهﭘﻠﻪﻫﺎو ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از دو واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ در آن ﻛﻤﺘﺮ از 11 ﻟﻮﻛﺲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻋﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه، در ﻓﻀﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺎﻣﻞ راهروﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ، ﭘﺎﮔﺮدﻫﺎ و راهﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺎﻳﺪ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺣﺪاﻗﻞ 11 ﻟﻮﻛﺲ در ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻋﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪروزﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻮد.


2-4-4-22 ﺳﺎﻳﺮﻓﻀﺎﻫﺎ

روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در روز ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ ﻧﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و در ﺷﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻴﺰدﻫﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻮد.


5-4-22 ﺗﻬﻮﻳﻪ

ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎردﻫﻢﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺗﻬﻮﻳﻪ ﺷﻮد.


1-5-4-22 ﺣﻤﺎمﻫﺎ و دﺳﺘﺸﻮﺋﻲﻫﺎ

ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺣﻤﺎمﻫﺎو دﺳﺘﺸﻮﺋﻲﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎردﻫﻢﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺑﺎﺷﺪ.

مدیریت ساختمان و بهره برداری مجتمع مسکونی اداری ویلایی تجاری | هلدینگ طاها

2-5-4-22 ﻓﻀﺎﻫﺎيﭘﺨﺖ و ﭘﺰ

ﺗﻬﻮﻳﻪﻓﻀﺎﻫﺎي ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﻘﺮراتﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺒﺼﺮه: ﭘﺨﺘﻦ ﻏﺬا در واﺣﺪﻫﺎي ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﻲ و اﺗﺎقﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻣﺠﺎز ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ.


3-5-4-22 ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻬﻮﻳﻪ در ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ، ﮔﺎزﻫﺎيﻣﻬﻠﻚ و ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺿﻌﻲﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺧﺮوج اﻳﻦ آﻻﻳﻨﺪهﻫﺎ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮد. ﻫﺪاﻳﺖ ﻫﻮاي آﻟﻮده ﺑﻪ ﻓﻀﺎيآزاد ﺑﻴﺮون ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه و از ﻋﺪم ﮔﺮدش دوﺑﺎره آن در ﻓﻀﺎي داﺧﻠﻲ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.


6-4-22 اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﻜﻮﻧﺖ

ﻛﻠﻴﻪ واﺣﺪﻫﺎيﻣﺴﻜﻮﻧﻲ، ﻫﺘﻞﻫﺎ، ﺧﻮاﺑﮕﺎهﻫﺎ، آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎ و اﺗﺎقﻫﺎياﺟﺎرهاي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ از ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﺠﺎور ﻣﺠﺰا ﺑﻮده و ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ اﻓﺮاد ﺣﻔﻆ ﺷﻮد.


مدیریت ساختمان - تعمیر و نگهداری - گروه طاها

5-22 ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ

1-5-22 ﻛﻠﻴﺎت

ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻛﺎري آن در ﺗﺄﻣﻴﻦ داﻳﻤﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻮاي داﺧﻞ، ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎل ﻛﺎر اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪاوم ﺳﺒﺐ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺗﺪرﻳﺠﻲ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ، رﺳﻮب ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺨﺎزن و ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲﻫﺎ، ﻛﺜﻴﻒ ﺷﺪن و ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎو در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎنﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و ﻋﺪم ﻛﺎرآﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲﺷﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻛﺎري ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ وﻟﺘﺎژ ﺑﺮق ﺗﻐﺬﻳﻪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻓﺸﺎر ﻛﺎر و ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺑﺰارﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻤﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻳﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻛﺎر ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎزرﺳﻲ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ داﻳﻤﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت، اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻣﻘﻄﻌﻲ و دورهاي از اﻟﺰاﻣﺎت ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﺪاوم و ﭘﺎﻳﺪار ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﻳﺪار و ﻣﻄﻠﻮب ﻫﻮاي داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﻛﻨﺘﺮل دﻣﺎ، رﻃﻮﺑﺖ و ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﻲ،ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي، اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﻛﺎري دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎو ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾﻧﺎﺑﻪﻫﻨﮕﺎم دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و اﺟﺰاي ﺗﺄﺳﻴﺴﺎتﺑﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.


2-5-22 ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻫﻮارﺳﺎﻧﻲ، ﺗﻌﻮﻳﺾ و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻫﻮا

1-2-5-22 دﻫﺎﻧﻪﻫﺎي ورود وﺧﺮوج ﻫﻮا

اﻟﻒ- ﻛﻠﻴﻪدﻫﺎﻧﻪﻫﺎي ﻫﻮاي درﻳﺎﻓﺘﻲاز ﺑﻴﺮون و دﻫﺎﻧﻪﻫﺎي ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻫﻮا ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ دو ﺑﺎر ﺑﺎزرﺳﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

ب- دﻫﺎﻧﻪﻫﺎي ورود و ﺧﺮوج ﻫﻮا ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﻴﺰ ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺗﻮريﻫﺎي ﺣﻔﺎظ آنﻫﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ

ﺷﻮﻧﺪ. وﺟﻮد رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺒﺐ رﺷﺪ ﻫﺎگ و ﻗﺎرچﻫﺎيﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮا ﺷﺪه، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲدرﻳﭽﻪ، آﻟﻮدﮔﻲ را ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ از اﻳﻦرو ﺑﺎﻳﺪ از ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻨﺎﻓﺬيﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ آب و ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺷﻮد اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮد. پ- دﻣﭙﺮﻫﺎيدﺳﺘﻲ و ﻣﻮﺗﻮري ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﻤﻴﺰ ﺷﺪه و از ﺻﺤﺖ ﻛﺎر ﻣﻮﺗﻮر و ﻛﻨﺘﺮلﻫﺎيﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.

ت- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در دوره ﺑﻬﺮهﺑﺮداري دﻫﺎﻧﻪﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮاي ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻫﻮا ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ از ﻋﺪم ورود ﻫﻮاي آﻟﻮدهو ﮔﺎزﻫﺎي زﻳﺎن آور و ﻣﻀﺮ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻧﺴﺎن،ﺑﻪ ﻓﻀﺎي داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.

مدیریت ساختمان و بهره برداری مجتمع مسکونی اداری ویلایی تجاری | هلدینگ طاها

2-2-5-22 ﺻﺎﻓﻲﻫﺎي ﻫﻮا ﺻﺎﻓﻲﻫﺎي ﻫﻮاي درﻳﺎﻓﺘﻲ از ﺑﻴﺮون ﻳﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻫﻮا ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺑﺎر و در ﻣﻮارد ﺣﺴﺎس وﻣﺤﻴﻂﻫﺎي داراي ﻫﻮاي آﻟﻮده ﻫﺮ ﻣﺎه ﺑﺎزرﺳﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺻﺎﻓﻲﻫﺎي ﭘﺎره ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻮﻳﺾ و ﺻﺎﻓﻲﻫﺎي ﻣﻌﻴﻮب ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﻮﻧﺪ. اﻓﺖ ﻓﺸﺎر دو ﻃﺮف ﺻﺎﻓﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻋﻼم ﺷﺪه از ﻃﺮف ﺳﺎزﻧﺪه ﻛﻨﺘﺮل و در ﺻﻮرت رﺳﻴﺪن آن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺜﻴﻔﻲ، ﺻﺎﻓﻲﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ، ﺑﺎ آب و ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ،ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺻﺎﻓﻲﻫﺎي ﻳﻚﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻧﻮ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎتﻓﻨﻲ و راﻧﺪﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﻮﻧﺪ.


3-2-5-22 ﭘﻠﻨﻮمﻫﻮا وﻛﻮﻳﻞﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻲوﮔﺮﻣﺎﻳﻲ

اﻟﻒ- ﭘﻠﻨﻮم ﻫﻮا و ﻛﻮﻳﻞﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ و ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺑﺎر ﺑﺎزرﺳﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ب- ﻛﻮﻳﻞﻫﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺎ آب و ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎيﺷﻮﻳﻨﺪه ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺷﻮﻧﺪ. از ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﻲﻛﻮﻳﻞﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻗﺎرچﻫﺎو ﻣﻴﻜﺮوبﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﻮد.


4-2-5-22 ﻓﻦ )ﻫﻮاﻛﺶ(، ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن و ﺗﺴﻤﻪ ﭘﺮواﻧﻪ

اﻟﻒ- اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺑﺎر ﺑﺎزرﺳﻲ و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﻮﻧﺪ.

ب- ﺑﺎﻳﺪ  از ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن  و  ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺑﻮدن  ﻓﻦ  اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ  ﺷﺪه و  در  ﺻﻮرت  ﻧﻴﺎز ﻳﺎﺗﺎﻗﺎنﻫﺎ روﻏﻦﻛﺎريﺷﻮد.

پ- ﻣﻴﺰان ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ ﺗﺴﻤﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻨﺘﺮل و در ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد. ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻻزم ﺗﺴﻤﻪ، ﺳﺒﺐ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ زودرس ﺗﺴﻤﻪ و وارد آﻣﺪن ﻓﺸﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﺷﺪه و ﺷﻞ ﺑﻮدن آن ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻮادﻫﻲ و اﺗﻼف اﻧﺮژي ﻣﻲﺷﻮد.

ت- ﺟﻬﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻦ، ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد. ﻫﻮادﻫﻲ ﻓﻦ در ﺟﻬﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﻧﺎدرﺳﺖ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.


5-2-5-22 ﻛﺎﻧﺎلﻛﺸﻲﻫﺎ، درﻳﭽﻪﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻫﻮا

اﻟﻒ- ﻛﺎﻧﺎلﻛﺸﻲﻫﺎ، درﻳﭽﻪﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻫﻮا ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﺎزرﺳﻲ و ﻋﺪم ﻧﺸﺘﻲ ﻫﻮا از ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد.

ب- ﺣﺠﻢ ﻫﻮاي ﻃﺮاﺣﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از درﻳﭽﻪﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد.

پ- دﻣﭙﺮﻫﺎيﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻮا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎزرﺳﻲ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮﻧﺪ.

ت- اﺗﺼﺎﻻتﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف در ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎ و ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎزرﺳﻲ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﻮﻧﺪ.

ث- ﻋﺎﻳﻖﻛﺎريﻛﺎﻧﺎلﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎزرﺳﻲ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﭘﻮﺷﺶ آنﻫﺎ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﻮد.


6-2-5-22 ﺗﻌﻮﻳﺾﻫﻮا و ﻫﻮدﻫﺎي آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ

اﻟﻒ- ﻫﻮدﻫﺎيآﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻟﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺑﻮده و ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻮاﻛﺶ در ﺻﻮرت از ﻛﺎر اﻓﺘﺎدن ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﻮد.

ب- ﻫﻮدﻫﺎي آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﺎزرﺳﻲ، ﺗﻤﻴﺰ و ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﻇﺮف ﺟﻤﻊآوري روﻏﻦ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﻮد.

پ- ﺻﺎﻓﻲﻫﺎﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﻮﻧﺪ.

ت- ﻫﻮاﻛﺶ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻫﻮد آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ، دﻣﭙﺮ و ﺷﺒﻜﻪ ﺧﺮوج ﻫﻮاي آن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎزرﺳﻲ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺗﻤﻴﺰ ﺷﻮﻧﺪ.

ث- ﺳﺎﻟﻢ، ﺗﻤﻴﺰ و ﺑﺎز ﺑﻮدن دﻫﺎﻧﻪﻫﺎي ورود ﻫﻮا ﺑﻪ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎزرﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد.


7-2-5-22 دﻣﭙﺮﻫﺎيﺿﺪ آﺗﺶ

اﻟﻒ- دﻣﭙﺮﻫﺎيﺿﺪ آﺗﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮﺳﺎل ﻳﻚ ﺑﺎر ﻳﺎ ﭘﺲ از آﺗﺶﺳﻮزيﺑﺎزرﺳﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

ب- ﻓﻴﻮزﻫﺎيﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻮﻳﺾ و از اﺳﺘﻘﺮار درﺳﺖ دﻣﭙﺮ و ﻓﻴﻮزﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﻌﺎل ﻧﺸﺪهاﻧﺪ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪه و درﻳﭽﻪﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻓﻴﻮز و دﻣﭙﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ ﻫﻮاﺑﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.

پ- ﻋﻤﻠﻜﺮدﻣﻮﺗﻮر دﻣﭙﺮﻫﺎي ﻣﻮﺗﻮري،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎزرﺳﻲ و ﻣﻮﺗﻮر در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز، ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﻮد.


3-5-22 ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ و ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ آن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ از ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻤﺪه اﻧﺮژي در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺑﻮده و ﻋﺪم ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺻﺤﻴﺢآنﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ و اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎي آﻻﻳﻨﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد. از اﻳﻦرو ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي و ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزرﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ادواري و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻳﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺠﻬﻴﺰات آن را دارد. ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﻳﻚﺑﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺒﺎﺣﺚﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنو اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠّﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 16000 ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزرساﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت ﻓﻮقاﻟﺬﻛﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﻤﻮده و در ﺻﻮرت ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮت،ﺑﺎزرس ﺑﺎﻳﺪ راهﻛﺎر ﻻزم را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻣﺎﻟﻚ )ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ( ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪهﻗﺎﻧﻮﻧﻲ او )ﻳﺎ آنﻫﺎ( ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.


1-3-5-22 دﻳﮓ آب ﮔﺮم، دﻳﮓ ﺑﺨﺎر و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲﻫﺎي روزاﻧﻪ ﻳﺎ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﻣﺘﺪاول ﺗﺄﺳﻴﺴﺎتﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ، دﻳﮓﻫﺎي آبﮔﺮم، دﻳﮓﻫﺎي ﺑﺨﺎر و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر و ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺑﺎزرﺳﻲ ﺷﻮﻧﺪ:

اﻟﻒ- ﺑﺎزرﺳﻲ ﻣﺸﻌﻞ، ﺑﺎزدﻳﺪ ﻓﻦ، درﻳﭽﻪ و دﻣﭙﺮﻫﺎي ورود ﻫﻮا، ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺸﻌﻞ، ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ اﻓﺸﺎﻧﻚ ﺳﻮﺧﺖ، ﻣﺪار ﺟﺮﻗﻪ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﺗﻤﻴﺰﻛﺎري و ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم.

ب- ﺑﺎزرﺳﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﻨﺘﺮلﻫﺎو ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر و ﺗﺼﺤﻴﺢ و ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﺗﻌﻮﻳﺾ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم.

پ- ﺑﺎز ﻛﺮدن دربﻫﺎيدﺳﺘﺮﺳﻲ در ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ دﻳﮓ، ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق و اﺟﺰاي داﺧﻠﻲ آن ﺗﺎ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ دودﻛﺶ، ﺗﻌﻮﻳﺾ واﺷﺮﻫﺎي ﺳﻮﺧﺘﻪ و ﺑﺴﺘﻦ ﻫﻮاﺑﻨﺪ دربﻫﺎي دﻳﮓ.

ت- ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲدودﻛﺶ، ﻛﻼﻫﻚ ﺧﺮوج دود، اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت دود ﺧﺮوﺟﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺸﻌﻞ ﺑﺮاي ﺗﻄﺎﺑﻖﺗﺮﻛﻴﺒﺎت دود ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد.

ث- ﺑﺎز ﻛﺮدن و ﺑﺴﺘﻦ ﺷﻴﺮ ﻗﻄﻊ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺷﻴﺮ اﻃﻤﻴﻨﺎن و آزﻣﺎﻳﺶ آنﻫﺎ ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ و زﻳﺮآب زﻧﻲ و رﺳﻮب زداﻳﻲﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪه.

ج- ﺑﺎزرﺳﻲ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق و ﻛﻨﺘﺮل، ﻏﺒﺎرﮔﻴﺮي ﺗﺮﻣﻴﻨﺎلﻫﺎ و اﺟﺰاي ﺗﺎﺑﻠﻮ و ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻌﻴﻮب.

چ- ﻛﻨﺘﺮل ﭘﻤﭗ ﺗﻐﺬﻳﻪ دﻳﮓﻫﺎي ﺑﺨﺎر و اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ آﻧﺎﻟﻴﺰآب ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم.

ح- ﺑﺎزرﺳﻲ ﺷﻴﺸﻪﻫﺎي آبﻧﻤﺎ و ﺷﻴﺮﻫﺎي ورود و ﺧﺮوج آن و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻴﺸﻪو ﺷﻴﺮﻫﺎ، ﺑﺎز ﻛﺮدن و ﺑﺴﺘﻦ و ﺗﻤﻴﺰﻛﺎري آنﻫﺎ و ﺗﻌﻮﻳﺾ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز.

خ- ﻛﻨﺘﺮلﻣﺨﺰن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻣﺴﻴﺮ آب ﺗﻐﺬﻳﻪ.


2-3-5-22 آبﮔﺮمﻛﻦﻫﺎ، ﻣﺒﺪلﻫﺎ و ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر

ﻣﺨﺎزن آبﮔﺮم، ﻣﺒﺪلﻫﺎ و ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖﻓﺸﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر و ﺑﻪﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﺎزرﺳﻲ ﺷﻮﻧﺪ:

اﻟﻒ- رﺳﻮبزداﻳﻲ ﻣﺒﺪلﻫﺎ، ﺑﺎز ﻛﺮدن و ﺑﺴﺘﻦ ﺷﻴﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﺨﺎزن و ﺗﺨﻠﻴﻪ آب ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 150 ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ﺑﺮاي ﺗﺨﻠﻴﻪ رﺳﻮﺑﺎت و اﻣﻼح ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪه و اﻃﻤﻴﻨﺎناز ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺮﻳﻊ ﺷﻴﺮ.

ب- ﺑﺎزرﺳﻲﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر و ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﻜﺮدآنﻫﺎ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﺗﻨﻈﻴﻢ، ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ آنﻫﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم.

پ- آزﻣﺎﻳﺶﺷﻴﺮﻫﺎي اﻃﻤﻴﻨﺎن دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر و اﻃﻤﻴﻨﺎناز ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ آنﻫﺎ.

ت- ﺑﺎزرﺳﻲو آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ و ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ.

ث- ﺑﺎزرﺳﻲﻋﺎﻳﻖﻛﺎري ﻣﺨﺎزن و ﭘﻮﺷﺶ آنﻫﺎ و ﺗﻌﻤﻴﺮﻳﺎ ﺑﺎزﺳﺎزي در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز.


3-3-5-22 ﻣﻨﺎﺑﻊاﻧﺒﺴﺎط

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺒﺴﺎط ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺑﺎر ﺑﺎزرﺳﻲ ﺷﺪه و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻴﺒﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ آن اﻗﺪام ﺷﻮد.

اﻳﻦ ﺑﺎزرﺳﻲﻫﺎﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺒﺴﺎطﺑﺎز ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:

اﻟﻒ- اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن ﻣﺨﺰن و ﻋﺪم وﺟﻮد ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ.

ب- ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻴﺮ ﺷﻨﺎور،ﺳﻄﺢ آب و ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ.

ب- ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن ﻋﺎﻳﻖ ﻣﺨﺰن و ﭘﻮﺷﺶ آن.


ﺑﺎزرﺳﻲﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺒﺴﺎطﺑﺴﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:

اﻟﻒ- ﺑﺎزرﺳﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻟﻮازم ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ.

ب- ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎﻟﺸﺘﻚو ﻣﻘﺪار ﻓﺸﺎر ﻫﻮاي داﺧﻞ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺒﺴﺎط.

پ- ﻛﻨﺘﺮلﻓﺸﺎر آب داﺧﻞ ﻣﺨﺰن و ﺗﻨﻈﻴﻢ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم.


4-5-22 دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﮔﺮم ﻛﻨﻨﺪه و ﺧﻨﻚﻛﻨﻨﺪه وﻳﮋه

1-4-5-22 ﺑﺨﺎريﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ، ﺷﻮﻣﻴﻨﻪ، آبﮔﺮﻣﮕﻦ

اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻲ و در آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ و ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﺎزرﺳﻲﺷﻮﻧﺪ:

اﻟﻒ- ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ دودﻛﺶ، ﻛﻼﻫﻚ ﺧﺮوج دود و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺑﺎز ﺑﻮدن ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ دود و ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن آن در ﺻﻮرت ﻟﺰوم.

ب- ﺑﺎزرﺳﻲﻛﻮره و ﻧﻈﺎﻓﺖ آن در ﺻﻮرت ﻟﺰوم.

پ- ﺑﺎزرﺳﻲ ﻛﻨﺘﺮلﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎتﻫﺎ، ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺷﻌﻠﻪ و اﻛﺴﻴﮋن.

ت- ﺑﺎزرﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻮﺧﺖرﺳﺎﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻴﺮﻫﺎي ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ و ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲﻫﺎﺗﺎ ﻛﻮره وﻛﻨﺘﺮلﻧﺸﺖ ﮔﺎز ﺑﺎ ﻣﺎﻳﻊ ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﻲﻳﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن و ﺗﻨﻈﻴﻢ رﮔﻮﻻﺗﻮرو ﺟﺮﻗﻪزن و ﺷﻤﻌﻚ در ﺑﺨﺎريﻫﺎي ﮔﺎزي و ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻌﻴﻮب در ﺻﻮرت ﻟﺰوم.

ث- ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮاي اﺣﺘﺮاق و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻋﺪم اﻧﺴﺪاد ﺑﺎز ﺷﻮﻫﺎ و ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ورود ﻫﻮا.


2-4-5-22 ﻛﻮرهﻫﺎي ﻫﻮاي ﮔﺮم

اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻲ و در آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ و ﺑﻪﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﺎزرﺳﻲ ﺷﻮﻧﺪ:

اﻟﻒ- ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ دودﻛﺶ، ﻛﻼﻫﻚ ﺧﺮوج دود و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺑﺎز ﺑﻮدن ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ دود و ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن آن در ﺻﻮرت ﻟﺰوم.

ب- ﺑﺎزرﺳﻲﻛﻮره و ﻧﻈﺎﻓﺖ آن در ﺻﻮرت ﻟﺰوم.

پ- ﺑﺎزرﺳﻲ ﻛﻨﺘﺮلﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﻧﻮاع ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎتﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل، ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺷﻌﻠﻪ.

ت- ﺑﺎزرﺳﻲﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻮﺧﺖرﺳﺎﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻴﺮﻫﺎي ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ و ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲﻫﺎﺗﺎ ﻛﻮره و ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸﺖ ﮔﺎز ﺑﺎ ﻣﺎﻳﻊ ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﻲ ﻳﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن و ﺗﻨﻈﻴﻢ رﮔﻮﻻﺗﻮر و ﺟﺮﻗﻪ زن و ﺷﻤﻌﻚ در ﻛﻮرهﻫﺎي ﮔﺎزي و ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻌﻴﻮب در ﺻﻮرت ﻟﺰوم.

ث- ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮاي اﺣﺘﺮاق و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻋﺪم اﻧﺴﺪاد ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎ و ﻣﺠﺎري ورود ﻫﻮا.

ج-  ﺑﺎزرﺳﻲ ﻫﻮاﻛﺶ، ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺴﻤﻪ وﻣﻮﺗﻮر، روﻏﻦﻛﺎري ﻳﺎﺗﺎﻗﺎنﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺳﺎزﻧﺪه.

چ- ﺑﺎزرﺳﻲﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﻮا و ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﺗﻌﻮﻳﺾ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم.


3-4-5-22 ﺑﺨﺎريﺑﺮﻗﻲ و ﮔﺮمﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮﻗﻲ ﺳﻮﻧﺎ

اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر و ﺑﻪﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﺎزرﺳﻲ ﺷﻮﻧﺪ:

اﻟﻒ- ﺑﺎزرﺳﻲﻛﻠﻴﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺪار اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﻋﻢ از ﻛﻠﻴﺪ و ﻓﻴﻮز و ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﻛﻨﺘﺮل دﻣﺎ.

ب- ﺑﺎزرﺳﻲو اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺣﺮﻳﻢ اﻳﻤﻨﻲ اﻃﺮاف دﺳﺘﮕﺎه.

پ- ﻧﻈﺎﻓﺖﻛﻠﻲ دﺳﺘﮕﺎه.


4-4-5-22 ﻛﻮﻟﺮﻫﺎي ﮔﺎزي

ﻛﻮﻟﺮﻫﺎي ﮔﺎزي ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آب و ﻫﻮاﻳﻲﻣﻌﺘﺪل ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻳﻚﺑﺎر در ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻳﻚﺑﺎر ﺑﺎزرﺳﻲ ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﺎ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎزرﺳﻲﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:

اﻟﻒ- ﺑﺎزرﺳﻲﻛﻠﻴﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻣﺪار ﺗﺒﺮﻳﺪ اﻋﻢ از ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر،ﻛﻨﺪاﻧﺴﻮر، اواﭘﺮاﺗﻮر، ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ، ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻛﻨﺪاﻧﺴﻮر و اواﭘﺮاﺗﻮر ﺑﺎ ﻫﻮاي ﻓﺸﺮده و ﺷﺎرژ ﮔﺎز ﻣﺒﺮد در ﺻﻮرت ﻟﺰوم.

ب- ﺑﺎزرﺳﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ و اﺟﺰاي ﻣﺪار اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ.

پ- ﻧﻈﺎﻓﺖﻛﻠﻴﻪ ﻗﻄﻌﺎت، ﺑﺎزدﻳﺪﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﻮا و ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ آن.


5-4-5-22 ﻛﻮﻟﺮﻫﺎي آﺑﻲ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﺎزرﺳﻲ ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻌﻴﻮب، ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﻮد. ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺎزرﺳﻲ در آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ و ﻫﻨﮕﺎم راهاﻧﺪازي، ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم در ﺣﻴﻦ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم زﻣﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖو ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ دﺳﺘﮕﺎهاﺳﺖ و ﺑﺎزرﺳﻲﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:

اﻟﻒ- ﺑﺎزرﺳﻲ ﺻﻔﺤﺎت ﭘﻮﺷﺎل و ﻧﻈﺎﻓﺖ آنﻫﺎ و ﺗﻌﻮﻳﺾ آنﻫﺎ دﺳﺖ ﻛﻢ ﻫﺮ دو ﺳﺎل ﻳﻚﺑﺎر.

ب- ﻧﻈﺎﻓﺖﻛﺎﻣﻞ ﻛﻮﻟﺮ و ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺗﺸﺘﻚ آن و رﻧﮓآﻣﻴﺰي ﺑﺪﻧﻪ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز.

پ- ﺑﺎزرﺳﻲ ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ آب ﻛﻮﻟﺮ، ﭘﻤﭗ آب و ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ آب روي ﭘﻮﺷﺎلﻫﺎ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﺨﺶ ﻳﻜﺴﺎن آب.

ت- ﺑﺎزرﺳﻲﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﺑﺮﻗﻲ و ﻏﺒﺎرﮔﻴﺮيو ﺗﻌﻮﻳﺾ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم.

ث- ﺑﺎزرﺳﻲﻫﻮاده)ﻓﻦ( و ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﻛﻨﺘﺮلﺑﺎﻻﻧﺲ ﺑﻮدن آن، ﺑﺎزرﺳﻲ ﻳﺎﺗﺎﻗﺎنﻫﺎو روﻏﻨﻜﺎري آنﻫﺎ، ﺑﺎزرﺳﻲ ﺗﺴﻤﻪ و اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر و ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز.

ج- ﺑﺎزرﺳﻲو اﻃﻤﻴﻨﺎن از دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻫﻮاي ﭘﺎك و دوري از ﻧﻘﺎط ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻫﻮاي آﻟﻮده.

چ- ﺑﺎزدﻳﺪدر زﻣﺎن ﺑﻬﺮهﺑﺮداري و ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﻜﺮدﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻠﻴﻪ ﻗﻄﻌﺎت آن.

ح- ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻮﻟﺮ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ دورهﺑﻬﺮهﺑﺮداري، ﻧﻈﺎﻓﺖ و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺪﻧﻪ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم.


5-5-22 دودﻛﺶﻫﺎ

دودﻛﺶ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ دﺳﺖ ﻛﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻳﻚﺑﺎر ﺑﺎزدﻳﺪو در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﺷﻜﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ آن اﻗﺪام ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺑﺎزرﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:

اﻟﻒ- ﺑﺎزرﺳﻲ از ﺑﺨﺶ دﻫﺎﻧﻪ ﺧﺮوج دود دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﺗﺎ ﻛﻼﻫﻚ ﺧﺮوج دود ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻴﻨﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎز ﺑﻮدن ﻣﺠﺮاي دودﻛﺶ.

ب- ﻛﻨﺘﺮل ﺿﺨﺎﻣﺖ ورق، ﭘﻮﺷﺶ ﻋﺎﻳﻖ و وﺟﻮد ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ در دودﻛﺶﻫﺎي ﻓﻠﺰي.

پ- ﻛﻨﺘﺮل ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺴﻮز در دودﻛﺶﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ.

ت- ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻜﺎفﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ.

ث- ﻛﻨﺘﺮلاﺗﺼﺎﻻت و درﻳﭽﻪﻫﺎيﺑﺎزدﻳﺪ.

ج- ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻛﻠﻲ دودﻛﺶ در دوره ﺑﻬﺮهﺑﺮداري.

چ- ﻛﻨﺘﺮلﻓﻮاﺻﻞ اﻳﻤﻨﻲ اﻃﺮاف دودﻛﺶ و ﺧﺮوﺟﻲ آن.

ح- اﻃﻤﻴﻨﺎناز ﻳﻚﭘﺎرﭼﮕﻲ و ﻋﺪم ﻧﺸﺖ و ﻛﻨﺘﺮل ﻋﺪم اﺗﺼﺎل دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎهﺑﺪون رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻪ ﻳﻚ دودﻛﺶ.

خ- ﺑﺎزرﺳﻲ ﻋﺎﻳﻖﻛﺎري و اﺻﻼح آن در ﺻﻮرت ﻟﺰوم.


6-5-22 ذﺧﻴﺮهﺳﺎزي و ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺎزرﺳﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎتذﺧﻴﺮه و اﻧﺘﻘﺎلﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺎﻳﺪ دﺳﺖ ﻛﻢ ﺳﺎﻟﻲ ﻳﻚ ﺑﺎر و ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺮاي ﺳﻮﺧﺖﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﮔﺎزوﺋﻴﻞ و ﻣﺎزوت ﺑﻮده و ﮔﺎز ﻣﺎﻳﻊ را در ﺑﺮﻧﺪارد. ﺑﺮاي ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ذﺧﻴﺮه و اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺎﻳﺪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺮﺑﻮﻃﻪرﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ.

اﻟﻒ- ﺗﺨﻠﻴﻪﺑﺨﺶ اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺨﺰن، ﻣﺤﻞ ﺗﻪﻧﺸﻴﻨﻲرﺳﻮﺑﺎت و ﻟﺠﻦ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع 150 ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ از ﻛﻒ و ﻧﻈﺎﻓﺖ آن ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان.

ب- ﺑﺎزرﺳﻲ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺨﺎزن دﻓﻨﻲ و روزﻣﻴﻨﻲ و اﻧﺠﺎم ﻋﺎﻳﻖﻛﺎري ﻳﺎ رﻧﮓآﻣﻴﺰي در ﺻﻮرت ﻟﺰوم.

پ- ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﺨﺰن در ﺷﺮاﻳﻂآب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﺮﻃﻮب و ﺧﺎك ﺧﻮرﻧﺪهو ﺗﻌﻮﻳﺾ آن ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ ورق ﺗﺎ ﺣﺪ ﻛﻤﺘﺮ از %80 ﺿﺨﺎﻣﺖ اوﻟﻴﻪ ﭘﺲ از ده ﺳﺎل ﻋﻤﺮﻛﺎري ﺑﺎﺷﺪ.

ت- ﺑﺎزرﺳﻲﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎي ﺳﻄﺢ و ﺣﺠﻢ ﺳﻮﺧﺖ و ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ آنﻫﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم.

ث- ﻛﻨﺘﺮلاﺗﺼﺎﻻت، درﻳﭽﻪﻫﺎي ﺑﺎزدﻳﺪ،ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲﻫﺎي ﭘﺮﻛﻦ، ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﻫﻮاﻛﺶ و ﺑﺎزرﺳﻲ ﺣﺮﻳﻢ.

ج- ﺑﺎز ﻛﺮدن و ﺑﺴﺘﻦ ﺷﻴﺮﻫﺎ و اﻃﻤﻴﻨﺎناز ﻋﺪم ﻧﺸﺘﻲ، و ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم.

چ- ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺻﺎﻓﻲﻫﺎي ﺳﻮﺧﺖ و ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ آنﻫﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم.

ح- ﻛﻨﺘﺮلﺑﺴﺖ و آوﻳﺰ ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲﻫﺎو ﺗﻨﻈﻴﻢ و اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺿﺮوري.

خ- ﻛﻨﺘﺮلﭘﻮﺷﺶ رﻧﮓ ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲﻫﺎو رﻧﮓآﻣﻴﺰي در ﺻﻮرت ﻟﺰوم.

د- ﺑﺎزرﺳﻲﻛﻠﻴﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه و اﻳﻤﻨﻲ و ﺗﻌﻤﻴﺮ، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم.


7-5-22 ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲ

ﺑﺎزرﺳﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲ ﺑﺎﻳﺪ دﺳﺖ ﻛﻢ ﺳﺎﻟﻲ ﻳﻚ ﺑﺎر و ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد:

اﻟﻒ- ﺑﺎزرﺳﻲو ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻠﻴﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ، اﺗﺼﺎﻻتو ﺷﻴﺮﻫﺎ و ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ آنﻫﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم.

ب- ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺴﺖﻫﺎ، آوﻳﺰﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ، ﻣﺘﺤﺮك و ﻟﻐﺰﻧﺪه ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲﻫﺎو ﻧﻘﺎط اﺗﻜﺎي آنﻫﺎ و اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻳﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ.

پ- ﻛﻨﺘﺮل ﭘﻮﺷﺶ ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲﻫﺎ اﻋﻢ از رﻧﮓ و ﻋﺎﻳﻖ و اﺻﻼح ﭘﻮﺷﺶﻫﺎي ﻣﻌﻴﻮب و رﻧﮓآﻣﻴﺰي و ﻋﺎﻳﻖﻛﺎري در ﺻﻮرت ﻟﺰوم.


8-5-22 ﺗﺄﺳﻴﺴﺎتﺗﺒﺮﻳﺪ

ﺑﺎزرﺳﻲﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺗﺒﺮﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ دﺳﺖ ﻛﻢ ﺳﺎﻟﻲ ﻳﻚ ﺑﺎر و ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد:

اﻟﻒ- ﺑﺎزرﺳﻲﻛﻠﻴﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎ، ﻛﻨﺪاﻧﺴﻮرﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ اﺟﺰاي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.

ب- ﺑﺎزرﺳﻲ،ﻛﻨﺘﺮل و آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﻴﺮﻫﺎ، اﺗﺼﺎﻻت و ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ آنﻫﺎ در ﺻﻮرتﻟﺰوم.

پ- ﻛﻨﺘﺮل ﭘﻮﺷﺶ ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲﻫﺎ اﻋﻢ از رﻧﮓ و ﻋﺎﻳﻖ و اﺻﻼح ﭘﻮﺷﺶﻫﺎي ﻣﻌﻴﻮب و رﻧﮓآﻣﻴﺰي و ﻋﺎﻳﻖﻛﺎري در ﺻﻮرت ﻟﺰوم.

ت- ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮي ﻣﺒﺮد و اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻠﻮص و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﺳﺎزﻧﺪه ﺗﺠﻬﻴﺰات و رﻋﺎﻳﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻳﺎ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ.

ث- ﻛﻨﺘﺮل دورهاي ﻣﻴﺰانﻣﺒﺮد ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺰارش ﺑﺮاي ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح.

ج- ﺑﺎزرﺳﻲﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲو ﻳﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﻃﻤﻴﻨﺎناز ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻮﺛﺮ آنﻫﺎ.

چ- ﺑﺎزرﺳﻲﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﻳﻤﻨﻲ و آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺮﻳﻢ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎتﺗﺒﺮﻳﺪ.

ح- ﺑﺎزرﺳﻲآﺷﻜﺎرﺳﺎزﻫﺎ و ﻧﺸﺖﻳﺎبﻣﺒﺮد و ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ آنﻫﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم.


9-5-22 ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺨﺶ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ، ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻳﻚﺑﺎر ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﻲواﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﮕﺮ آنﻛﻪ ﺳﺎزﻧﺪه آن دﺳﺘﻮاﻟﻌﻤﻞﺧﺎﺻﻲ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ.


10-5-22 دوره ﺗﻨﺎوب ﺑﺎزرﺳﻲ

دوره ﺗﻨﺎوب ﺑﺎزرﺳﻲ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ زﻣﺎنﻫﺎي ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 1-5-22 در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.


ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 1-5-22 دوره ﺗﻨﺎوب ﺑﺎزرﺳﻲ

زﻣﺎن دورهﺗﻨﺎوب
ﺷﻤﺎره ﺑﻨﺪ
ﻣﻮﺿﻮع
ﺷﻤﺎره
2 ﺳﺎلﻳﻚﺑﺎر
2-5-22
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻫﻮارﺳﺎﻧﻲ،   ﺗﻌﻮﻳﺾ و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻫﻮا
1
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻳﻚﺑﺎر
6-2-5-22
ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻫﻮا   و ﻫﻮدﻫﺎي آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ
2
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻳﻚﺑﺎر
7-2-5-22
دﻣﭙﺮﻫﺎي ﺿﺪ آﺗﺶ
3
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻳﻚﺑﺎر
3-5-22
ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ
4
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻳﻚﺑﺎر
1-3-5-22
دﻳﮓ آب ﮔﺮم،دﻳﮓ ﺑﺨﺎر و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
5
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻳﻚﺑﺎر
2-3-5-22
آبﮔﺮمﻛﻦ، ﻣﺒﺪلﻫﺎ و ﻣﺨﺰن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
6
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻳﻚﺑﺎر
3-3-5-22
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺒﺴﺎط
7
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻳﻚﺑﺎر
4-5-22
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﮔﺮم ﻛﻨﻨﺪه و ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه وﻳﮋه
8
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻳﻚﺑﺎر
5-5-22
دودﻛﺶﻫﺎ
9
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻳﻚﺑﺎر
6-5-22
ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲ ﺳﻮﺧﺖﻣﺎﻳﻊ
10
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻳﻚﺑﺎر
7-5-22
ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲﻫﺎ
11
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻳﻚﺑﺎر
8-5-22
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺗﺒﺮﻳﺪ
12


مدیریت ساختمان - تاسیسات بهداشتی - گروه طاها

6-22 ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ

1-6-22 ﻛﻠﻴﺎت

ﺑﺎزرﺳﻲ، ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲﺑﻪ اﻫﺪاف زﻳﺮ در ﺟﻬﺖ

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، اﻳﻤﻨﻲ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.

- اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ آب در ﻧﻘﺎط ﻣﺼﺮف ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب درﻳﺎﻓﺘﻲ از ﺷﺒﻜﻪ ﺷﻬﺮي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. آﻟﻮدﮔﻲ آب ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻤﺎس و اﺧﺘﻼط ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪآب ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺎ آب ﻏﻴﺮﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻠﻚ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﺎر ﻧﻜﺮدن ﺣﻔﺎﻇﺖﻫﺎيﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎ اﺛﺮات ﻧﺎﺷﻲ از زﻧﮓ زدﮔﻲ و ﺧﻮردﮔﻲﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ و اﺟﺰاي آن اﻳﺠﺎد ﺷﻮد.

- ﻣﺼﺮف ﺑﻬﻴﻨﻪ آب و اﻧﺮژي.

- ﻛﺎرﻛﺮداﻳﻤﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﻓﺎﺿﻼب، ﻫﻮاﻛﺶ و آب ﺑﺎران.

- اﻓﺰاﻳﺶﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﻛﺎري ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت.


ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻻزم اﺳﺖ در دورهﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻴﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼﻲ، اﻳﻦ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎتﺑﺎزدﻳﺪ ﺷﺪه و در

ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻮاﻗﺼﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺿﺮوري اﻗﺪام ﺷﻮد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲ آب، ﻓﺎﺿﻼب، ﻫﻮاﻛﺶ ﻓﺎﺿﻼب،آب ﺑﺎران، ﻧﺼﺐ ﺑﺴﺖ و ﺗﻜﻴﻪﮔﺎه،ﻧﺼﺐ ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت، ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎناﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

مدیریت ساختمان و بهره برداری مجتمع مسکونی اداری ویلایی تجاری | هلدینگ طاها

2-6-22 ﺗﺄﺳﻴﺴﺎتﺗﻮزﻳﻊ آب ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﺑﺎزرﺳﻲ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺗﻮزﻳﻊ آب ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دورهاي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز، ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻻزم اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.


1-2-6-22 ﻣﺨﺎزن درﻳﺎﻓﺖ و ذﺧﻴﺮه آب ﺑﺎزرﺳﻲ ﻣﺨﺎزن درﻳﺎﻓﺖو ذﺧﻴﺮه آب ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻳﻚﺑﺎر،ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻛﻠﻲ و ﺗﺨﻠﻴﻪﺑﺨﺶ زﻳﺮﻳﻦ آن ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع 150 اﻟﻲ 300 ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻛﻒ، ﻻيروﺑﻲ،ﺷﺴﺘﺸﻮو ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﺨﺰن در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺘﺎﻧﺪاردو ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ.


2-2-6-22 ﺑﺎزرﺳﻲ ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲﻫﺎ، ﺷﻴﺮﻫﺎ و اﺗﺼﺎﻻت آبرﺳﺎﻧﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲ آبرﺳﺎﻧﻲ اﻋﻢ از ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ، ﺷﻴﺮﻫﺎ و اﺗﺼﺎﻻت ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ دو ﺑﺎر ﺑﺎزرﺳﻲ ﺷﺪه و ﺿﻤﻦ ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸﺘﻲ، رﻧﮓ و ﻋﺎﻳﻘﻜﺎري ﻧﻴﺰ ﻛﻨﺘﺮلﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲﻫﺎ و اﺟﺰاي ﻣﺨﺘﻠﻒ آن و ﺗﺮﻣﻴﻢ رﻧﮓ و ﻋﺎﻳﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.


3-2-6-22 ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮﮔﺸﺖ آب و ﺷﻴﺮﻫﺎي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر ﺑﺎزرﺳﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮياز ﺑﺮﮔﺸﺖ آب و ﺷﻴﺮﻫﺎي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ دوﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺻﺤﻴﺢ آنﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻳﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﻮﻧﺪ.


4-2-6-22 ﺗﻠﻤﺒﻪﻫﺎي آبرﺳﺎﻧﻲ

ﺑﺎزرﺳﻲ ﺗﻠﻤﺒﻪﻫﺎيآبرﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪدوﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﻛﻨﺘﺮل و آزﻣﺎﻳﺶراه اﻧﺪازﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺎر و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﻮﻧﺪ. 


5-2-6-22 ﻣﺨﺎزن ﺗﻮﻟﻴﺪ و ذﺧﻴﺮه آبﮔﺮم ﺑﺎزرﺳﻲ ﻣﺨﺎزن ﺗﻮﻟﻴﺪ و ذﺧﻴﺮه آبﮔﺮم از ﻧﻈﺮ ﺧﻮردﮔﻲ، زﻧﮓزدﮔﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ دوﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم ﻧﻈﺎﻓﺖ و رﺳﻮبزداﻳﻲ، ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎي دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر ﺑﺎزرﺳﻲ ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﻮﻧﺪ. رﻧﮓ و ﻋﺎﻳﻖ ﻣﺨﺎزن ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺷﻮﻧﺪ.


3-6-22 ﺷﺒﻜﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ

ﺷﺒﻜﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲ ﻓﺎﺿﻼب و ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲﻫﻮاﻛﺶ ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ادواري ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.


1-3-6-22 ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲ ﻓﺎﺿﻼب

اﻟﻒ- ﺑﺎزرﺳﻲﻛﻠﻴﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲ ﻓﺎﺿﻼب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ دوﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ:

-1 آبﺑﻨﺪي و ﻫﻮاﺑﻨﺪي ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲو ﻛﻨﺘﺮل ﻋﺪم ﻧﺸﺖ از آﻧﻬﺎ.

-2 ﺑﺎزرﺳﻲ درﻳﭽﻪﻫﺎيﺑﺎزدﻳﺪ، ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎناز ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﺸﺘﻲ، ﺗﻌﻮﻳﺾ واﺷﺮﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده و ﻫﻮاﺑﻨﺪي ﻣﺠﺪد.

ب- ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب از ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ،و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم رﻓﻊ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ.

پ- ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي آﺳﻴﺐ دﻳﺪهﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﻓﺎﺿﻼب.


2-3-6-22 ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲﻫﻮاﻛﺶ ﻓﺎﺿﻼب

ﻛﻠﻴﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎيﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲ ﻫﻮاﻛﺶ ﻓﺎﺿﻼب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ دوﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و در ﺑﺎزرﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد:

اﻟﻒ- دﻫﺎﻧﻪﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﻮاﻛﺶ روي ﺑﺎم ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻟﻢو ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﻮري ﺑﺎﺷﺪ و دﻗﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ در دوره ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻣﺎﻧﻌﻲ در ﻣﺠﺎورت آن اﻳﺠﺎدﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ب- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﻮد.


4-6-22 ﻟﻮازمﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ

ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ دوﺑﺎر و ﺑﺮاي ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﺎزرﺳﻲ ﺷﻮﻧﺪ:

اﻟﻒ- اﻃﻤﻴﻨﺎناز اﺳﺘﻘﺮار و اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺗﻜﻴﻪﮔﺎهﻫﺎي ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ.

ب- ﺑﺎزرﺳﻲ اﺗﺼﺎل ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي آب ﺳﺮد و ﮔﺮم و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺳﻼﻣﺖ و ﻋﺪم ﻧﺸﺘﻲ آنﻫﺎ.

پ- ﺑﺎزرﺳﻲاﺗﺼﺎل ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﻓﺎﺿﻼب و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺳﻼﻣﺖ و ﻋﺪم ﻧﺸﺘﻲ آﻧﻬﺎ.

ت- ﺑﺎزرﺳﻲﺳﻴﻔﻮنﻫﺎي ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ آنﻫﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم.

ث- ﺑﺎزرﺳﻲﺷﻴﺮﻫﺎي ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ،ﻓﻼشﺗﺎﻧﻚ، ﻓﻼش واﻟﻮ، ﺷﻴﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺗﻮاﻟﺖﻫﺎ و ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم.

ج- ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲﻣﻌﻴﻮب و ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲﻓﺮﺳﻮده ﻳﺎ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه.


5-6-22 ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲآب ﺑﺎران

ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲ آب ﺑﺎران ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ دوﺑﺎر و ﺑﺮاي ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﺎزرﺳﻲ ﺷﻮﻧﺪ:

اﻟﻒ- آب ﺑﻨﺪ ﺑﻮدن ﻛﻠﻴﻪ درﻳﭽﻪﻫﺎيﺑﺎزدﻳﺪ و ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲ آب ﺑﺎران.

ب- ﻋﺪم ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ و ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻮدن ﻛﻒﺷﻮﻫﺎي ﺑﺎم.

پ- ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده ﻳﺎ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲ آب ﺑﺎران.


6-6-22 ﺑﺴﺖﻫﺎ و ﺗﻜﻴﻪﮔﺎهﻫﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺴﺖﻫﺎ و ﺗﻜﻴﻪﮔﺎهﻫﺎ در ﺷﺒﻜﻪ ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ دوﺑﺎر ﺑﺎزرﺳﻲ ﺷﺪه و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن آنﻫﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺴﺖﻫﺎ و ﺗﻜﻴﻪﮔﺎهﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده و ﻳﺎ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﺤﻜﺎمو ﭘﺎﻳﺪاري ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ روي ﻛﻒﻫﺎ ﻳﺎ دﻳﻮارﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎزرﺳﻲ ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺤﻜﻢ آنﻫﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.


7-6-22 دورهﺗﻨﺎوب ﺑﺎزرﺳﻲ

دوره ﺗﻨﺎوب ﺑﺎزرﺳﻲ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ زﻣﺎنﻫﺎي ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 1-6-22 در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.


ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  1-6-22 دوره ﺗﻨﺎوب ﺑﺎزرﺳﻲ

زﻣﺎن دورهﺗﻨﺎوب
ﺷﻤﺎره ﺑﻨﺪ
ﻣﻮﺿﻮع
ﺷﻤﺎره
ﺳﻪ ﻣﺎه ﻳﻚﺑﺎر
2-6-22
ﻣﺨﺎزن آب


ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺗﻮزﻳﻊ آب ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

1
ﺳﺎﻻﻧﻪ دوﺑﺎر
ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ
ﺳﺎﻻﻧﻪ دوﺑﺎر
3-6-22
ﺷﺒﻜﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
2
ﺳﺎﻻﻧﻪ دوﺑﺎر
4-6-22
ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
3
ﺳﺎﻻﻧﻪ دوﺑﺎر
5-6-22
ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲ آب ﺑﺎران
4
ﺳﺎﻻﻧﻪ دوﺑﺎر
6-6-22
ﺑﺴﺖﻫﺎ و ﺗﻜﻴﻪﮔﺎهﻫﺎ
5


7-22 ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ

1-7-22 ﻛﻠﻴﺎت ﻫﺪف اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ اﻟﺰاﻣﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮياز ﺑﺮقﮔﺮﻓﺘﮕﻲ و آﺗﺶﺳﻮزيﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در زﻣﺎن ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ ﻧﺼﺐ ﺛﺎﺑﺖ را ﻛﻪ ﺟﺰﺋﻲ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺑﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﻟﻮازم ﺑﺮﻗﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﺨﭽﺎل و ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﻲﺷﻮد.


2-7-22 ﻋﻠﻞ ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻤﻨﻲ

ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ در ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ زﻳﺮ در ﻃﻮل زﻣﺎن اﻳﻤﻨﻲ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ:

اﻟﻒ- ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﻳﻲ از آن در اﺛﺮ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻳﺎ در اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻮد.

ب- در ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮفﻫﺎﻳﻲ، ﺑﺪون داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم و ﻛﺎﻓﻲ، اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

پ- ﺗﻌﻤﻴﺮاتﻳﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲﻫﺎﺋﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎدﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﺗﺄﺳﻴﺴﺎتﺑﺮﻗﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻳﻤﻨﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎتﺑﺮﻗﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻛﺎر ﻳﺎ اﻧﺠﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪﺗﻐﻴﻴﺮات و در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻴﻨﻲ، اﻳﻦ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎتﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد آنﻫﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد.


3-7-22 ﻣﺪارك زﻣﺎن اﺟﺮا ﻧﻈﺮ ﺑﻪ آنﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه و در زﻣﺎن ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻗﺎﺑﻞ رؤﻳﺖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲاﺗﺨﺎذ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎتﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت در زﻣﺎن اﺟﺮاي ﻛﺎر ﺛﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه و در زﻣﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺮار داده ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻣﺪارك ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺎزرﺳﻲﻫﺎي دورهاي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻣﺪارك ﻻزم ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز:

- ﻧﻘﺸﻪﻫﺎيﭼﻮنﺳﺎﺧﺖ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ.

- ﻣﺸﺨﺼﺎتوﺳﺎﺋﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻪﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه در ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ.

- ﺟﺰﺋﻴﺎت اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺣﺴﺎس ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲﻳﺎ ﻋﻜﺲ.


4-7-22 ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﻛﻠﻴﻪ وﺳﺎﻳﻞ وﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻪﻛﺎر رﻓﺘﻪ در ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠّﻲ اﻳﺮان ﻳﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻮﻳﺾﻳﺎ اﻗﺪاﻣﺎت دﻳﮕﺮي ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦاﻳﻤﻨﻲ ﻻزم ﻃﺒﻖ ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻴﺰدﻫﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ.


5-7-22 ﺿﻮاﺑﻂﻧﺼﺐ

ﻛﻠﻴﻪ وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰاتﺑﺮﻗﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻴﺰدﻫﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

مدیریت ساختمان و بهره برداری مجتمع مسکونی اداری ویلایی تجاری | هلدینگ طاها

6-7-22 ﻋﻤﻠﻴﺎتﺑﺎزرﺳﻲ

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎزرﺳﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ در ﻫﺮ دوره ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻋﻴﻨﻲ، اﻧﺠﺎم آزﻣﻮنﻫﺎ و ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ﺑﺎزرﺳﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.


7-7-22 ﺑﺎزدﻳﺪ ﻋﻴﻨﻲ از ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎي ﻋﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺪاﻧﻲ و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲآﻳﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺛﺒﺖ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎزدﻳﺪ ﻋﻴﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻠﻴﺎتﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزﻣﻮنﻫﺎو ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﻮده و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻜﺎت اﻳﻤﻨﻲ و دﻗﺖ ﺑﺎﻻ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻪ ﺟﺰﺋﻲ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻮده، ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﻲﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﻮده وﻟﻲ ﻣﺤﺪودﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ.

اﻟﻒ- ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ و اﺟﺰاي داﺧﻠﻲ آنﻫﺎ.

ب- ﻛﻠﻴﻪ ﺟﻌﺒﻪﻫﺎي ﺗﻘﺴﻴﻢ، ﭘﺮﻳﺰﻫﺎي ﺑﺮق و ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ.

پ- ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎديﻫﺎ، اﻋﻢ از ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ و ﺳﻴﻢﻫﺎ.

ت- دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ، ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ و ﻣﺪارك.

ث- ﻋﺎﻳﻖﺑﻨﺪيﻣﺤﻔﻈﻪﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ.

ج- ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮﺗﻤﺎس ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎديﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ،ﻫﺎدي اﺗﺼﺎل زﻣﻴﻦ،

اﻟﻜﺘﺮود زﻣﻴﻦ، وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺟﺮﻳﺎن و ﻟﻮازم ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻤﺎس ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺣﻔﺎﻇﺖ اﺿﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﺑﺮقﮔﻴﺮﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ.

چ- ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎ اﻋﻢ از ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﺪارﻫﺎ، ﻓﻴﻮزﻫﺎ، ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ، ﺗﺮﻣﻴﻨﺎلﻫﺎو ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎي ﻫﺸﺪار در ﻣﺤﻞﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز.

ح- ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ و ﻧﺤﻮه ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ،ﺗﺠﻬﻴﺰات، ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ، ﺳﻴﻢﻫﺎ و اﺗﺼﺎﻻت آنﻫﺎ.

خ- ﺷﺮاﻳﻂﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺎ آن ﺷﺮاﻳﻂ.

د- ﻛﻨﺘﺮل وﺟﻮد ﻟﻮازم ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه، ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ و ﺟﺪاﺳﺎزيﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺪارﻫﺎ.

ذ- اﺗﺼﺎﻻتﻫﺎديﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت و ﺗﺮﻣﻴﻨﺎلﻫﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎي روي ﻃﻮﻗﻪ ﻫﺎديﻫﺎو ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ آنﻫﺎ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻳﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ.

ر- ﻫﺎديﻫﺎي ﻫﻤﺒﻨﺪي اﺻﻠﻲ و ﻫﺎديﻫﺎي ﻫﻤﺒﻨﺪي اﺿﺎﻓﻲ.

ز-  ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺒﻮر ﻛﻠﻴﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ، داﻛﺖﻫﺎ، ﻫﺎديﻫﺎ و ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ و ﺳﻴﻢﻫﺎ.

ژ- ﻣﻄﺎﺑﻘﺖﻛﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ و اﻳﻤﻨﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺼﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ.

س- ﺗﺠﻬﻴﺰاتو ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎنﺿﻌﻴﻒ.


8-7-22 اﻧﺠﺎم آزﻣﻮنﻫﺎ

اﻧﺠﺎم آزﻣﻮنﻫﺎﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺄﺳﻴﺴﺎتﺑﺮﻗﻲ ﺑﻮده و در آنﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮارد زﻳﺮ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد: - ﺣﺪاﻗﻞ %10 از ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎزﺷﺪه و ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺮﻗﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ آنﻫﺎ از ﻧﻈﺮ آﺳﻴﺐ،ﺳﺎﺋﻴﺪﮔﻲ و ﻧﻔﻮذ ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺤﻔﻈﻪ، ﺑﺎزدﻳﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﮔﺰارش ﺷﻮد. اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد اﻳﺮاد از %3 ﻛﻞ، ﺗﺠﺎوز ﻛﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻪ ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ، ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺰارش ﺷﻮد. - ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻨﺪي، ﻣﺎﻧﻊ و ﺣﻔﺎظﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺧﺎرج از دﺳﺘﺮس ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ و در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﺷﻜﺎل، ﻣﺮاﺗﺐ ﮔﺰارش ﺷﻮد. ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ از وﺳﻴﻠﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖدر ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

- روش ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻤﺎس ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ و ﺛﺒﺖ ﺷﻮد. ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻄﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﻛﺎر و ﻫﻤﺒﻨﺪي ﺑﺮاي ﻫﻢ وﻟﺘﺎژ ﻛﺮدن و وﺻﻞ ﻫﺎدي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ دﻗﻴﻘﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎﺳﺘﻲ ﮔﺰارش ﺷﻮد. آزﻣﻮنﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در زﻳﺮ اﺷﺎره ﺷﺪهاﻧﺪ،ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﻳﻤﻨﻲ اﻓﺮاد آزﻣﻮنﻛﻨﻨﺪه در آنﻫﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد. در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﻌﻀﻲ آزﻣﻮنﻫﺎﻻزم ﻧﺒﻮده، ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﻳﺪ دﻻﻳﻞ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻋﺪم اﻧﺠﺎم آنﻫﺎ اراﺋﻪ ﺷﻮد.


1-8-7-22 آزﻣﻮن ﺗﺪاوم ﻫﺎدي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و ﻫﻤﺒﻨﺪيﻫﺎي اﺻﻠﻲ و اﺿﺎﻓﻲ آزﻣﻮن ﺗﺪاوم ﻫﺎدي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و اﻧﺪازهﮔﻴﺮي اﻣﭙﺪاﻧﺲﺣﻠﻘﻪ اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد و ﺣﺘﻲ در ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻮارد ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺣﻠﻘﻪ اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه ﺑﺴﻨﺪه ﻣﻲﮔﺮدد و ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﺷﻜﺎﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺎدي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮطﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي آن ﭘﺮداﺧﺘﻪﻣﻲﺷﻮد.


2-8-7-22 آزﻣﻮنﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻨﺪي ﺗﺄﺳﻴﺴﺎتﺑﺮﻗﻲ

آزﻣﻮن ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻋﺎﻳﻖﺑﻨﺪي ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد:

اﻟﻒ- ﺑﻴﻦ ﻫﺎديﻫﺎي ﺑﺮﻗﺪار و ﺧﻨﺜﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﺑﻪ دو آزﻣﻮن ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد. اﻧﺠﺎم اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺒﻞ از آن ﻛﻪ ﻟﻮازم ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﺛﺎﺑﺖ و وﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﺮﻳﺰﻫﺎ، ﻟﻮازم ﺣﺴﺎس ﺑﻪ وﻟﺘﺎژ، دﻳﻤﺮﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و دﻳﮕﺮ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﻠﻲ اﺳﺖ.

ب- ﺑﻴﻦ ﻫﺮﻳﻚ از ﻫﺎديﻫﺎي ﺑﺮﻗﺪار وزﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﺑﻪ دو آزﻣﻮن ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد. ﻻزم ﺑﻪ ﻳﺎدآورياﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ TN-C ﻫﺎدي PEN ﻗﺴﻤﺘﻲاز زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲآﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻣﻲﺗﻮان ﻫﻤﻪ ﻓﺎزﻫﺎ و ﻫﺎدي ﺧﻨﺜﻲ را در ﻫﺮ ﻣﺪار ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ وﺻﻞ ﻛﺮد. اﻳﻦ آزﻣﻮن زﻣﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺷﺪه از ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ آزﻣﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و دﺳﺘﮕﺎه آزﻣﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ وﻟﺘﺎژ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد را ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﺼﺮفآن ﻳﻚﻣﻴﻠﻲآﻣﭙﺮ اﺳﺖ، ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻣﺪار داراي ﻟﻮازم اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ﻻزم اﺳﺖ اﻧﺪازهﮔﻴﺮيﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﻫﺎديﻫﺎي ﻓﺎز و ﺧﻨﺜﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ از ﻳﻚ ﻃﺮف و ﻫﺎدي زﻣﻴﻦ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻟﻮازم اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺻﺪﻣﻪ وارد ﻧﺸﻮد.


3-8-7-22 آزﻣﻮنﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻨﺪي اﻋﻤﺎلﺷﺪه در ﻛﺎرﮔﺎه

آزﻣﻮن ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻨﺪي اﻋﻤﺎل ﺷﺪه در ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد: ﻫﺎديﻫﺎي ﺑﺮﻗﺪار ﭘﺲ از ﻋﺎﻳﻖﺑﻨﺪي ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ وﺻﻞ ﺷﺪه و ﻳﻚ ورق ﻓﻠﺰي )ﻓﻮﻳﻞ( روي ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﻲ آنﻫﺎ ﻣﺤﻜﻢ ﭘﻴﭽﺎﻧﺪهﺷﻮد. وﻟﺘﺎژ ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﺎ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺷﺒﻜﻪ و وﻟﺘﺎژ3700 وﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﺎديﻫﺎيوﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻢ و ﻓﻮﻳﻞ، اﻋﻤﺎل ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﻣﺪت ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺷﻜﺴﺖ ﻋﺎﻳﻖﺑﻨﺪيﻳﺎ ﺟﺮﻗﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ. ﺑﺮاي اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑﺎﻳﺪ از دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮص اﻳﻦ ﻛﺎر اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.


4-8-7-22 آزﻣﻮنﺻﺤﺖ ﻗﻄﺐﺑﻨﺪي

آزﻣﻮن ﺻﺤﺖ ﻗﻄﺐﺑﻨﺪي ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎناز ﻋﺒﻮر ﻓﺎز از ﻛﻠﻴﺪ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ و اﺗﺼﺎل ﻓﺎز ﺑﻪ وﺳﻂ ﺳﺮﭘﻴﭻ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.


5-8-7-22 آزﻣﻮناﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻘﺎوﻣﺖاﻟﻜﺘﺮود زﻣﻴﻦ

آزﻣﻮن اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﻜﺘﺮود زﻣﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات و روشﻫﺎي ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.


6-8-7-22 آزﻣﻮنﻛﻨﺘﺮل ﻗﻄﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﻛﺎر

ﺑﺮاي اﺣﺮاز اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﻄﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺪار در اﺛﺮ ﺗﻤﺎس ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﺷﻮد: ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻗﻄﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺪار در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﺗﺼﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﺎدي ﻓﺎز و ﺑﺪﻧﻪ ﻫﺎدي، اﻧﺪازهﮔﻴﺮي اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﺣﻠﻘﻪ اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه ﻻزم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻛﻞ اﻣﭙﺪاﻧﺲ اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ 3 ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد:

اﻟﻒ- اﻣﭙﺪاﻧﺲﺣﻠﻘﻪ اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪار ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه و ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ.

ب- اﻣﭙﺪاﻧﺲﺣﻠﻘﻪ اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪار اﺻﻠﻲ ﺗﺎﺑﻠﻮ و ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ، در ﺻﻮرت وﺟﻮد.

پ- اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﺣﻠﻘﻪ اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺒﻜﻪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ، ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲآﻳﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه: رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ TN از اﻧﻮاع TN-C-S ﻳﺎ TN-S ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻴﺰدﻫﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻟﺰاﻣﻲاﺳﺖ.

مدیریت ساختمان و بهره برداری مجتمع مسکونی اداری ویلایی تجاری | هلدینگ طاها

7-8-7-22 اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه ﻫﺎدي ﻓﺎز ﺑﺎ ﻫﺎديﻫﺎي ﺧﻨﺜﻲ و اﺗﺼﺎل زﻣﻴﻦ در ﻫﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﻗﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دوﮔﻮﻧﻪ اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻫﺎدي ﻓﺎز ﺑﺎ ﻳﻜﻲ از دو ﻫﺎدي وﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ زﻣﻴﻦ، ﻫﺎدي ﺧﻨﺜﻲ ﻳﺎ ﻫﺎدي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲدارد. ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ دو اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه ﻳﻌﻨﻲ دو ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه در ﺗﻔﺎوت ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ دو ﻫﺎدي و ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﻫﺎدي ﺧﻨﺜﻲ و ﻫﺎدي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

در اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺟﺮﻳﺎن اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮارد زﻳﺮ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ: اﻟﻒ- در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪاي ﻛﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺷﻮد. از دو اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺷﺪه، ﻋﺪد ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﺎدﮔﻲ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد، اﻣﺎ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻗﻄﻊﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺪار ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ، در ﻫﻤﻪﻣﻮارد از اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه ﻓﺎز ﺑﺎ ﻫﺎدي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.

ب-  در  ﻣﻮاردي  ﻛﻪ  ﺷﺪت  ﺟﺮﻳﺎن  اﺗﺼﺎل  ﻛﻮﺗﺎه  ﺑﺮاي  ﺳﻪ  ﻓﺎز ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ،  ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻛﻨﺘﺮل  ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﺎدﮔﻲ وﺳﺎﻳﻞﻗﻄﻊ ﺟﺮﻳﺎن در ﻣﺪار، ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻋﺪد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎهﺗﻚﻓﺎز را در ﻋﺪد 2 ﺿﺮب ﻛﺮده و از آن ﺑﺮاي ﺳﻪ ﻓﺎز ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮياﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.


8-8-7-22 آزﻣﻮن ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺤﻮه ﻛﺎر ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎ، ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻫﻤﻪ ﻣﺪارﻫﺎيﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ اﻧﻮاع راه اﻧﺪازهﻫﺎاز ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻮﻟﺮﻫﺎ، دﻳﻤﺮﻫﺎ و ﻏﻴﺮه ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻞ آنﻫﺎ دﻳﺪه ﺷﻮد. در ﻣﻮرد ﻟﻮازم و ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﻳﺪ دﻛﻤﻪ آزﻣﻮن ﻧﺼﺐ ﺷﺪه روي دﺳﺘﮕﺎهرا ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺖ و آزﻣﻮن ﻣﺠﺰاﻳﻲ اﺟﺮا ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺻﺤﺖ ﻛﺎر وﺳﻴﻠﻪ ﻳﺎ ﻛﻠﻴﺪ، ﻣﺤﺮز ﺷﻮد و ﭘﺲ از آن دﻛﻤﻪ آزﻣﻮن دﺳﺘﮕﺎهﻧﻴﺰ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد.


9-8-7-22 ﺗﺠﻬﻴﺰاتآزﻣﻮن

ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﻮنﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.


9-7-22 ﮔﺰارش ﺑﺎزرﺳﻲ ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎتﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎزدﻳﺪ ﻋﻴﻨﻲ، آزﻣﻮنﻫﺎو اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲاﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺰارﺷﻲﺗﻨﻈﻴﻢ و در ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﮕﻬﺪاريﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﻮﻧﺪ:

اﻟﻒ- ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎي ﻋﻴﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه.

ب- آزﻣﻮنﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن.

پ- ﺷﺮح ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻮاﻗﺺ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه.

ت- ﺷﺮح ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ.

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎزرﺳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺰارش ﺛﺒﺖ و در ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﺒﺼﺮه: ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزرﺳﻲﻫﺎي ﻋﻨﻮان ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺣﻘﻴﻘﻲﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ذﻳﺼﻼح ﻛﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻘﺮرات رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ، اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.


10-7-22 ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺬاري و ﻧﺼﺐ اﻃﻼﻋﻴﻪﻫﺎي ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه در ﺗﺄﺳﻴﺴﺎتﺑﺮﻗﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ﻫﺮ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎتﻳﺎ اﻧﺸﻌﺎب، در ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻘﺎط اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎي زﻣﻴﻦ و ﻫﻤﺒﻨﺪيﻫﺎ و ﺑﺪﻧﻪﻫﺎي ﻫﺎدي ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ و در ﻛﻠﻴﻪﻧﻘﺎﻃﻲ ﻛﻪ ازوﺳﺎﺋﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد، اﻃﻼﻋﻴﻪﻫﺎ و ﭘﻼكﻫﺎي ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه، از ﺟﻨﺴﻲ ﻛﻪ دارايدوام ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺼﺐ ﺷﻮد.


11-7-22 دوره ﺗﻨﺎوب ﺑﺎزرﺳﻲ دوره ﺗﻨﺎوب ﺑﺎزرﺳﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول 1-7-22 ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻣﻮاردي ﻛﻪ در ﺟﺪول ذﻛﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚﺑﺎر ﺑﺎزرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. در ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت را ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ رﻫﺎ ﻛﺮده و ﻣﻮرد ﺑﺎزدﻳﺪ ﻗﺮار ﻧﺪاد، ﭼﺮا ﻛﻪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲﻧﺎﺷﻲ از ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آﺛﺎريدر آن اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ و ﺧﻄﺮآﻓﺮﻳﻦ ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻻزم اﺳﺖ در دورهﻫﺎيﺗﻨﺎوب ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮ، ﺑﺎزرﺳﻲﻫﺎيﻣﺨﺘﺼﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده ﺷﻮد. وﻟﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ از اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻳﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮنﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ اﻓﺮاد آﺷﻨﺎ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺑﺮﻗﻲ و ﺣﺘﻲ اﻓﺮاد ﻋﺎدي ﻛﻪ داﻧﺎﻳﻲﻓﻨﻲ اﻧﺪﻛﻲ دارﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪاز ﻋﻬﺪه ﻛﺎر ﺑﺮآﻳﻨﺪ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﻜﻠﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪ.


12-7-22 ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه و اﺳﺘﻔﺎدهﻣﺘﺪاول ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲﺑﺎزرﺳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻃـﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.


1-12-7-22 ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق

ﺑﺎزرﺳﻲ ﻣﺮﺑﻮطﺑﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد:

اﻟﻒ- ﺳﺎﻟﻢﺑﻮدن ﺑﺪﻧﻪ،درب و ﺳﺎزه ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد.

ب- درﺣﺎﻟﺖ ﺑﻲﺑﺮق، ﻓﻀﺎي داﺧﻞ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻜﻨﺪه از ﻏﺒﺎر و ذرات ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻫﻮاي ﻓﺸﺮده ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﻤﻴﺰﻛﺎري، ﭼﻮن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻔﻮذ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ذرات ﺧﺎرﺟﻲ در ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻨﺪي ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺮﻗﻲ ﺷﻮد، ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧﺪه در داﺧﻞ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺪون ﭘﺮز آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه زدوده ﺷﻮد. پ- ﺗﻤﺎﻣﻲدرﻳﭽﻪﻫﺎي ﻫﻮا و ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﻫﻮاﻛﺶ از وﺟﻮد ﮔﺮد و ﺧﺎك و آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﺷﺪه و ﻣﺎﻧﻌﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آنﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ت- درﺻﻮرت وﺟﻮد واﺷﺮﻫﺎي آبﺑﻨﺪي و ﮔﻠﻨﺪ،اﻳﻦ اﺟﺰاء ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﻲﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز، ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﻮﻧﺪ.

ث- در ﺻﻮرت ﻧﺼﺐ ﮔﺮﻣﻜﻦ در ﺗﺎﺑﻠﻮ، اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﻴﺰ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد آن آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪه و ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻌﻴﻮب ﮔﺮﻣﻜﻦ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﻮﻧﺪ.

ج- اﻳﺰوﻻﺗﻮرﻫﺎ و ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻫﺎديﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮك، ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻳﺎ ﺻﺪﻣﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺎزدﻳﺪ ﺷﻮﻧﺪ.

چ- ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﻴﭻ و ﻣﻬﺮهﻫﺎ و ﻗﻄﻌﺎت اﺗﺼﺎلدﻫﻨﺪه از ﻧﻈﺮ ﺧﺮاﺑﻲ، ﺧﻮردﮔﻲﻳﺎ دﻣﺎي زﻳﺎد ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ. از ﻣﺤﻜﻢ ﺑﻮدن ﭘﻴﭻﻫﺎ و ﻗﻄﻌﺎت اﺗﺼﺎل دﻫﻨﺪه اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد. اﺗﺼﺎل ﺑﻴﻦ ﻣﺲ و آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﻚﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه و ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺗﺼﺎﻻت ﻣﺴﻲ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎتآﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﻮﻧﺪ.

ح- ﻫﺎديﻫﺎيﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺎﺑﻠﻮ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮك، ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ،داغ ﺷﺪن و ﺗﻤﻴﺰي ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ.


2-12-7-22 رﻟﻪﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻧﮕﻬﺪاري، ﺗﺴﺖ و ﺑﺎزرﺳﻲ رﻟﻪﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻈﻤﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ رﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻨﺮ ﻣﺎرﭘﻴﭻ، ﻓﺎﺻﻠﻪ دﻳﺴﻚﻫﺎ و ﻛﻨﺘﺎﻛﺖﻫﺎ و اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه و ﺗﺴﺖﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﻳﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮ روي رﻟﻪﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.


3-12-7-22 ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ

اﻟﻒ- ﺣﺎﺋﻞﻫﺎي ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺗﻴﻐﻪﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪ از ﻣﺤﻞ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺗﻤﻴﺰ ﺷﻮد. ﻋﺎﻳﻖﺑﻨﺪيﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻜﺶ و ﻳﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺪون ﭘﺮز ﺗﻤﻴﺰ ﺷﻮد. ﻋﺎﻳﻖﺑﻨﺪيﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﭘﺪﻳﺪه ﻛﺮوﻧﺎ، ﻗﻮس اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ، ﺻﺪﻣﺎت ﺣﺮارﺗﻲ ﻳﺎ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺎزدﻳﺪ ﺷﻮﻧﺪ.

ب- ﻛﻨﺘﺎﻛﺖﻫﺎ، ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه و از ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻮدن و ﺗﻨﻈﻴﻢ آنﻫﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد. ﻓﺸﺎر ﻓﻨﺮ ﻛﻨﺘﺎﻛﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺎزﻧﺪهﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد. ﻛﻠﻴﺪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﺎز ﺷﺪه ﺗﺎ از ﻓﺸﺎر ﻓﻨﺮﻫﺎ، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻮدن ﻛﻨﺘﺎﻛﺖﻫﺎ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن آنﻫﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.

پ- ﻛﻨﺘﺎﻛﺖﻫﺎﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻜﻞ و ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﺮم ﺗﻤﻴﺰ ﺷﻮﻧﺪ.


4-12-7-22 ﻛﺎﺑﻞ،ﻛﺎﻧﺎل و ﺑﺎس داﻛﺖ

اﻟﻒ- ﻛﺎﺑﻞﻫﺎدر ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻟﻤﺲ ﻳﺎ ﺣﺮﻛﺖ آنﻫﺎ در ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ اﻗﺪاﻣﻲ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﻲﺑﺮق ﺷﻮﻧﺪ.

ب- در ﻣﺴﻴﺮ ﻛﺎﺑﻞﻛﺸﻲﻳﺎ داﺧﻞ ﻣﻨﻬﻮل،ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ از ﻧﻈﺮ زاوﻳﻪ ﺧﻤﺶ، ﺻﺪﻣﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ، ﻧﺸﺖ روﻏﻦ، ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ،ﺗﺮك، اﺗﺼﺎل زﻣﻴﻦ و اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﺴﺖ و ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ،ﻣﻮرد ﺑﺎزدﻳﺪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.

پ- ﭘﺎﻳﻪ و ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪهﻫﺎي ﻛﺎﻧﺎل ﻛﺎﺑﻞ از ﻧﻈﺮ ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲو آﺳﻴﺐﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻟﺮزش ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد.

ت- ﻗﺒﻞ از اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎزدﻳﺪ ﺑﺎس داﻛﺖ، ﭘﻮﺷﺶﻧﻘﺎط اﺗﺼﺎل در ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎس داﻛﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ اﻣﻜﺎن اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺣﺮارﺗﻲ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل آن درزﻳﺮ ﺑﺎر ﻣﻬﻴﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

ث- ﭘﺲ از ﺑﻲﺑﺮق ﻛﺮدن و زﻣﻴﻦ ﻧﻤﻮدن ﺑﺎس داﻛﺖ، ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺗﺼﺎﻻت از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺤﻜﺎم و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داغ ﺷﺪن ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ، ﺧﻮردﮔﻲ، ﻗﻮس اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻳﺎ ﻫﺮ ﺷﻜﻞ دﻳﮕﺮي از ﺧﺮاﺑﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ. اﺗﺼﺎﻻت ﻛﺜﻴﻒ، ﺗﻤﻴﺰ و اﺗﺼﺎﻻت ﺿﻌﻴﻒ، ﺑﺎﮔﺸﺘﺎور ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻜﻢ ﺷﻮﻧﺪ.


5-12-7-22 ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺮاﺳﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻟﺘﺎژ، ﺟﺮﻳﺎن و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ ﺛﺒﺖ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻳﺎ ﺧﻄﺎﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲﻧﻴﺰ ﻗﺒﻞ از ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺠﺪد ﺑﺎﻳﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﻮد. ﺛﺒﺖ ﻣﻨﻈﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ ﻗﺒﻞ از اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﺑﺎرﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ آن ﻣﻮردﻧﻴﺎزﺑﻮده و ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

اﻟﻒ- ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺧﺸﻚ ﺑﻌﺪ از ﻗﻄﻊ ﺑﺮق و زﻣﻴﻦ ﻛﺮدن ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر، ﺗﻤﺎﻣﻲﻛﻮﻳﻞﻫﺎ، اﺗﺼﺎﻻت و ﻋﺎﻳﻖﻫﺎ از وﺟﻮد ﮔﺮد و ﺧﺎك و ذرات آﻟﻮده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻜﻨﺪه ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺗﻤﻴﺰ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ داغ ﺷﺪن زﻳﺎد، ﻗﻮس اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ، ﻗﻄﻌﺎت ﺿﻌﻴﻒ، ﺷﻜﺴﺘﮕﻲو ﻳﺎ ﻫﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي دﻳﮕﺮ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻣﺤﻔﻈﻪ وﺑﺪﻧﻪﻫﺎ از وﺟﻮد ﮔﺮد وﺧﺎك و ﻛﺜﻴﻔﻲ ﭘﺎك ﺷﺪه وﺗﻤﺎﻣﻲ ﻫﻮاﺧﻮرﻫﺎ از ﻣﻮاﻧﻊ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﭘﺎكﺳﺎزي ﺷﻮﻧﺪ. در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻓﻦ دﻣﻨﺪه، اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ازﻧﻈﺮ ﻛﺎرﻛﺮد، ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه و در ﺻﻮرتﻧﻴﺎز روﻏﻦﻛﺎري ﺷﻮد. اﻧﺠﺎم آزﻣﻮنﻫﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﺎﻳﻘﻲ، ﺟﺬب دي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آزﻣﻮنﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﺨﺮب، ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎﻳﻘﻲ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر در ﻃﻮل زﻣﺎن و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺎ ﺛﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاريﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ آزﻣﻮنﻫﺎﻣﻲﺗﻮان ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﻴﻮب ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ ﻋﺎﻳﻖﺑﻨﺪي و از ﻛﺎر اﻓﺘﺎدنﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻘﻴﺼﻪ ﭘﻲﺑﺮد.

مدیریت ساختمان و بهره برداری مجتمع مسکونی اداری ویلایی تجاری | هلدینگ طاها

ب- ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر روﻏﻨﻲ

از روﻏﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري ﺷﺪه و از ﻧﻈﺮ ﺷﻜﺴﺖ ﻋﺎﻳﻘﻲ، اﺳﻴﺪي ﺑﻮدن، رﻧﮓ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻮان و ﭘﻠﻴﻤﺮﻳﺰاﺳﻴﻮن آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﻮد. آﻧﺎﻟﻴﺰ ﮔﺎز ﻣﺤﻠﻮل در روﻏﻦ ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه داراي ﺻﻼﺣﻴﺖﻣﻌﺘﺒﺮ، ﺳﺎﻟﻲ ﻳﻚ ﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮاص روﻏﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻫﻤﻮاره در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺎﻧﻚ وﺑﻮﺷﻴﻨﮓﻫﺎي ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر از ﻧﻈﺮ ﻧﺸﺖ روﻏﻦ ﺑﺎزرﺳﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻛﻠﻴﻪ ﺑﻮﺷﻴﻨﮓﻫﺎ، اﻳﺰوﻻﺗﻮرﻫﺎ و ﺟﺮﻗﻪﮔﻴﺮﻫﺎ از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻌﻴﻮبﻳﺎ ﺷﻜﺴﺘﻪ، ﻋﻼﺋﻢ ﻗﻮس اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ، ﮔﺮم ﺷﺪﮔﻲ زﻳﺎد ﻳﺎ ﺗﺮك ﺧﻮردﮔﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه و از وﺟﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﭘﺎكﺳﺎزي ﺷﻮﻧﺪ. اﺗﺼﺎﻻت ﺗﻤﺎم ﻫﺎديﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺎزرﺳﻲﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪهﺿﻌﻒ ﺑﺎ ﮔﺸﺘﺎور ﻣﻨﺎﺳﺐ آﭼﺎرﻛﺸﻲﺷﻮﻧﺪ.


6-12-7-22 ﺑﺎﻃﺮي و ﺷﺎرژر ﺑﺎﻃﺮي

اﻟﻒ- ﺑﺎﻃﺮي ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻃﺮي از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺎك ﺷﻮد. ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺗﺼﺎﻻت ﺗﻤﻴﺰ ﺷﺪه و آﭼﺎرﻛﺸﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﺮﻣﻴﻨﺎلﻫﺎي ﺑﺎﻃﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل آب و ﺟﻮش ﺷﻴﺮﻳﻦ از وﺟﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮردﮔﻲ ﭘﺎكﺳﺎزي ﺷﻮﻧﺪ. در ﺑﺎﻃﺮيﻫﺎيﺳﺮب اﺳﻴﺪ، ﺳﻄﺢ و ﭼﮕﺎﻟﻲﻧﺴﺒﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖ در ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﺑﺎﻃﺮي ﺑﺎزرﺳﻲﺷﻮﻧﺪ. اﺧﺘﻼف ﺑﻴﺶ از 50 واﺣﺪ ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد ﺳﻠﻮل ﺧﺮاب در ﺑﺎﻃﺮي اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ اﺻﻼح ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﻮد.


ب- ﺷﺎرژر ﺑﺎﻃﺮي

ﺳﻄﻮح ﺷﺎرژر ﺑﺎﻳﺪ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻤﻴﺰ ﺷﻮد. ﺗﻤﺎﻣﻲ درﻳﭽﻪﻫﺎﺑﺎﻳﺪ ﮔﺮدﮔﻴﺮي ﺷﺪه و از ﺑﺎز ﺑﻮدن آنﻫﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد. ﺗﺮﻣﻴﻨﺎلﻫﺎ و اﺗﺼﺎﻻت آﭼﺎرﻛﺸﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن رﻟﻪﻫﺎ، ﭼﺮاغﻫﺎي ﺳﻴﮕﻨﺎلﻫﺎو دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ. ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖ در ﺳﻠﻮلﻫﺎيﺑﺎﻃﺮي، ﺳﺮﻳﻊ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدن و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺒﻮدن ﺷﺎرژر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد.


7-12-7-22 ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺳﺎس روشﻫﺎي ﺑﺎزرﺳﻲ و آزﻣﻮن دﻗﻴﻖ ﺑﻮده و ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاريﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ روي ﻣﻮﺗﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد در ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ، ﻧﺼﺐ و در ﺣﺎل ﻛﺎر، ﻧﺼﺐ و ﺑﻲ ﺑﺎر و ﺑﺎزدﻳﺪ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻮده و در دورهﻫﺎيزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد.

اﻟﻒ- ﻧﺼﺐ و در ﺣﺎل ﻛﺎر ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﻛﻮﭘﻠﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد،ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ اﺳﺖ:

-1 ﺑﺎزدﻳﺪ ﻇﺎﻫﺮي، ﻫﺮ 6 ﻣﺎه ﻳﻚﺑﺎر.

-2 اﻧﺪازهﮔﻴﺮي دﻣﺎي ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن و ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻﻫﺎ، ﻫﺮ 6 ﻣﺎه ﻳﻚﺑﺎر.

-3 اﻧﺪازهﮔﻴﺮي و ﻛﻨﺘﺮلﻟﺮزش، ﻫﺮ 6 ﻣﺎه ﻳﻚﺑﺎر.

-4 آزﻣﺎﻳﺶ روﻏﻦ، ﻫﺮ 12 ﻣﺎه ﻳﻚﺑﺎر.

-5 ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ، ﻫﺮ 12 ﻣﺎه ﻳﻚﺑﺎر.


ب- ﻧﺼﺐ و ﺑﻲﺑﺎر

ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﻛﻮﭘﻠﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺮقدار ﻧﻴﺴﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد، ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ اﺳﺖ:

-1 اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﺎﻳﻘﻲ، ﻫﺮ 12 ﻣﺎه ﻳﻚﺑﺎر.

-2 ﺷﺎﺧﺺ ﭘﻼرﻳﺰاﺳﻴﻮن، ﻫﺮ 12 ﻣﺎه ﻳﻚﺑﺎر.

-3 ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻫﻤﻲ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻﻫﺎ، ﻫﺮ 12 ﻣﺎه ﻳﻚﺑﺎر


پ- ﺑﺎزدﻳﺪ اﺳﺎﺳﻲ

ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻃﻲ ﻳﻚ دوره ﺗﻌﻤﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي آن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻴﺎده ﻛﺮدن ﻣﻮﺗﻮر از ﻛﻮﭘﻠﻴﻨﮓﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ اﺳﺖ:

-1 ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﺎﻳﻘﻲ ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن، ﻫﺮ60 ﻣﺎه ﻳﻚﺑﺎر.

-2 اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺎﻓﺖ، ﻫﺮ60 ﻣﺎه ﻳﻚﺑﺎر.

-3 ﺑﺎزدﻳﺪ واﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن، ﻫﺮ60 ﻣﺎه ﻳﻚﺑﺎر.

-4 ﺑﺎزدﻳﺪ ﻇﺎﻫﺮي اﺳﺘﺎﺗﻮر، ﻫﺮ60 ﻣﺎه ﻳﻚﺑﺎر.

-5 ﺑﺎزدﻳﺪ ﻇﺎﻫﺮي روﺗﻮر و ﺷﻔﺖ، ﻫﺮ60 ﻣﺎه ﻳﻚﺑﺎر.

-6 ﺗﻤﻴﺰﻛﺎري، ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن )ﮔﺮم ﻛﺮدن( و ﺟﻼ دادن، ﻫﺮ60 ﻣﺎه ﻳﻚﺑﺎر.

-7 ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﺎﻳﻘﻲ، ﻫﺮ60 ﻣﺎه ﻳﻚﺑﺎر.

-8 ﺷﺎﺧﺺ ﭘﻼرﻳﺰاﺳﻴﻮن، ﻫﺮ60 ﻣﺎه ﻳﻚﺑﺎر.

-9 ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻫﻤﻲ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻﻫﺎ، ﻫﺮ60 ﻣﺎه ﻳﻚﺑﺎر.

-10 آزﻣﺎﻳﺶ ﺻﺎﻋﻘﻪ، ﻫﺮ60 ﻣﺎه ﻳﻚﺑﺎر.

-11 ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺑﻮدن روﺗﻮر، ﻫﺮ60 ﻣﺎه ﻳﻚﺑﺎر.

-12 ﺗﻠﻔﺎت ﻫﺴﺘﻪ روﺗﻮر و اﺳﺘﺎﺗﻮر، ﻫﺮ60 ﻣﺎه ﻳﻚﺑﺎر.

-13 ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﻠﻪﻫﺎي روﺗﻮر، ﻫﺮ60 ﻣﺎه ﻳﻚﺑﺎر.

-14 آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻮﺗﻮر در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻲﺑﺎري و اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻟﺮزش، ﻫﺮ60 ﻣﺎه ﻳﻚﺑﺎر.

مدیریت ساختمان و بهره برداری مجتمع مسکونی اداری ویلایی تجاری | هلدینگ طاها

ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  1-7-22 دوره ﺗﻨﺎوب ﺑﺎزرﺳﻲ

زﻣﺎن دوره ﺗﻨﺎوب
ﺷﻤﺎره ﺑﻨﺪ
ﻣﻮﺿﻮع
ﺷﻤﺎره
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻳﻚﺑﺎر
1-12-7-22
ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق
1
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻳﻚﺑﺎر
2-12-7-22
رﻟﻪﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ
2
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻳﻚﺑﺎر
3-12-7-22
ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ
3
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻳﻚﺑﺎر
4-12-7-22
ﻛﺎﺑﻞ، ﻛﺎﻧﺎل و ﺑﺎس داﻛﺖ
4
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻳﻚﺑﺎر
5-12-7-22
ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر
5
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻳﻚﺑﺎر
6-12-7-22
ﺑﺎﻃﺮي و ﺷﺎرژر ﺑﺎﻃﺮي
6
ﻫﺮ 6 ﻣﺎه ﻳﻚﺑﺎر


اﻟﻒ-7-12-7-22
ﺑﺎزدﻳﺪ ﻇﺎﻫﺮي


ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺼﺐ و در ﺣﺎل ﻛﺎر


7
ﻫﺮ 6 ﻣﺎه ﻳﻚﺑﺎر
اﻧﺪازهﮔﻴﺮي دﻣﺎيﻳﺎﺗﺎﻗﺎن و ﺳﻴﻢﭘﻴﭻﻫﺎ
ﻫﺮ 6 ﻣﺎه ﻳﻚﺑﺎر
اﻧﺪازهﮔﻴﺮي و ﻛﻨﺘﺮل ﻟﺮزش
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻳﻚﺑﺎر
آزﻣﺎﻳﺶ روﻏﻦ
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻳﻚﺑﺎر
ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻳﻚﺑﺎر


ب-7-12-7-22
اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﺎﻳﻘﻲ


ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺼﺐ و
ﺑﻲﺑﺎر


8
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻳﻚﺑﺎر
ﺷﺎﺧﺺ ﭘﻼرﻳﺰاﺳﻴﻮن
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻳﻚﺑﺎر
ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻫﻤﻲﺳﻴﻢﭘﻴﭻﻫﺎ
ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل
پ-7-12-7-22
ﺑﺎزدﻳﺪ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
9


8-22 ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﮔﺎزرﺳﺎﻧﻲﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ

1-8-22 ﻛﻠﻴﺎت

ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﮔﺎز داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ، ﺧﻮردﮔﻲ، ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ،

ﺗﻐﻴﻴﺮات، ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲو ﺗﺨﺮﻳﺐ، دﭼﺎر ﻧﻘﺺ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ وﻗﻮع ﺣﻮادﺛﻲﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ،اﻳﺠﺎد ﺣﺮﻳﻖ و اﻧﻔﺠﺎر، آﻟﻮدﮔﻲﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻣﺴﻤﻮﻳﺖﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از آن ﺷﺪه و اﻳﻤﻨﻲ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦرا ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪازﻧﺪ. از اﻳﻦروﻛﻠﻴﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﮔﺎزﺳﻮزﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻬﺮهﺑﺮداري، در دورهﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ، ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از اﻳﻤﻦ ﺑﻮدن آنﻫﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد. ﻫﺪف اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ اﻟﺰاﻣﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮياز ﺑﺮوز ﺧﻄﺮاتﻣﺨﺘﻠﻒ، در زﻣﺎن ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﺗﺄﺳﻴﺴﺎتﮔﺎزرﺳﺎﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ، رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد.

مدیریت ساختمان و بهره برداری مجتمع مسکونی اداری ویلایی تجاری | هلدینگ طاها

2-8-22 ﺑﺎزدﻳﺪﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاريﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺒﻜﻪ ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲ ﮔﺎز و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﻣﺤﻮﻃﻪ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ادواري ﺑﺎزدﻳﺪﻧﻤﻮده و از ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮداﺟﺰا و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ، ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﺸﺘﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮاتﺑﺪون ﻣﺠﻮز، اﻃﻤﻴﻨﺎنﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﮔﺰارش آن را در ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺛﺒﺖ و ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.


1-2-8-22 دودﻛﺶﻫﺎ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت دودﻛﺶ وﺳﺎﻳﻞ ﮔﺎزﺳﻮز و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت آن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻳﻚ ﺑﺎر و در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪ ﺟﻮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶﺷﺪﻳﺪ دﻣﺎي ﻫﻮا، ﺑﺎد ﺷﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﻃﻮﻓﺎن،رخ دﻫﺪ، از دودﻛﺶ، ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل دودﻛﺶﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎزﺳﻮز، ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺒﻮر، اﺗﺼﺎﻻت و ﻛﻼﻫﻚ آن ﺑﺎزدﻳﺪ و از ﺑﺎز ﺑﻮدن ﻣﺠﺮاي دودﻛﺶ، ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن ﻣﺴﻴﺮ، دودﺑﻨﺪ ﺑﻮدن اﺗﺼﺎﻻت و ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎزﺳﻮز و ﻧﺼﺐ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن ﻛﻼﻫﻚ،اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪو در ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮدنوﺿﻌﻴﺖ دودﻛﺶ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت آن، اﻗﺪام ﻻزم در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺻﻼح را اﻧﺠﺎم داده و ﭘﺲ از ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺻﺤﺖ آنﻫﺎ، ﮔﺰارﺷﻲ ﺗﻬﻴﻪ و در ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺛﺒﺖ و ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.


2-2-8-22 ﻣﺠﺎري ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﺠﺎري ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻳﻚﺑﺎر و در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪ ﺟﻮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ دﻣﺎي ﻫﻮا، ﺑﺎد ﺷﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﻃﻮﻓﺎن، رخ دﻫﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻣﺠﺎريﺗﻬﻮﻳﻪ اﻗﺪام و از ﺑﺎز ﺑﻮدن آنﻫﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮدن وﺿﻌﻴﺖ، ﺑﺎﻳﺪ اﻗﺪام ﻻزم در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺻﻼح را اﻧﺠﺎم داده و ﭘﺲ از ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺻﺤﺖ آنﻫﺎ، ﮔﺰارﺷﻲ را ﺗﻬﻴﻪ و در ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ

ﻧﻤﺎﻳﺪ.3-2-8-22 ﺗﺠﻬﻴﺰات ﮔﺎزﺳﻮز ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﮔﺎزﺳﻮز ﺛﺎﺑﺖ وﺳﺎﻳﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺎقﮔﺎز، آﺑﮕﺮﻣﻜﻦ و ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در زﻣﺎن ﺑﻬﺮهﺑﺮداري در ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺼﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ. ﺗﺠﻬﻴﺰات ﮔﺎزﺳﻮز ﺛﺎﺑﺘﻲ ﻛﻪ داراي دودﻛﺶ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻳﻚ ﺑﺎر و ﻧﻴﺰ در ﻣﻮاﻗﻌﻲﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪ ﺟﻮي ﻣﺎﻧﻨﺪﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ دﻣﺎي ﻫﻮا، ﺑﺎد ﺷﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﻃﻮﻓﺎن، رخ دﻫﺪ، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮرد ﺑﺎزدﻳﺪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰاتو ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت آنﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد، ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﻀﺎي ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ، ﻧﺸﺘﻲ و ﻋﺪم اﻳﺠﺎد آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ، ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰاتﮔﺎزﺳﻮز ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت آنﻫﺎ ﻛﻪ


ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ دودﻛﺶ ﻧﺪارﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻳﻚﺑﺎر از ﻧﻈﺮ ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد، ﻧﺸﺘﻲ، ﻋﺪم اﻳﺠﺎدآﻻﻳﻨﺪﮔﻲ و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﻀﺎي ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ، ﻣﻮرد ﺑﺎزدﻳﺪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﮔﺰارش ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در

ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﮕﻬﺪاريﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﺷﻮد.4-2-8-22 ﺗﺠﻬﻴﺰات ﮔﺎزﺳﻮز ﻓﺼﻠﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰاتﮔﺎزﺳﻮز ﻓﺼﻠﻲ وﺳﺎﻳﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در دورهﻫﺎيﺧﺎﺻﻲ از ﺳﺎل ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ. اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت آنﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد، ﻋﺪم اﻳﺠﺎد آﻻﻳﻨﺪﮔﻲو ﻧﺸﺘﻲ، ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﺑﺎر، در زﻣﺎن ﻧﺼﺐ و راهاﻧﺪازي، ﺑﻬﺮهﺑﺮداري و ﻫﻨﮕﺎمﺟﻤﻊآوري، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺑﺎزدﻳﺪ ﺷﻮﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻨﮕﺎم

ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ. در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺷﻜﺎل ﻳﺎ ﻋﺪم ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ،ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد داراي ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻫﺮ دوره ﺑﺎزدﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ از ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺠﻬﻴﺰات، ﮔﺰارﺷﻲ ﺗﻬﻴﻪ و در ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.


ﺗﺒﺼﺮه:1 ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻤﻊآوري ﺗﺠﻬﻴﺰات ﮔﺎزﺳﻮز ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺘﻬﺎي ﺷﻴﺮ ﻣﺼﺮف ﺗﻮﺳﻂ درﭘﻮش ﻓﻮﻻدي ﻣﺴﺪود و آبﺑﻨﺪ ﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه:2 ﻣﺠﺎري ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰاتﮔﺎزﺳﻮز ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﻓﺼﻠﻲ و دودﻛﺶو ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺳﺎﻳﻠﻲ ﻛﻪ داراي دودﻛﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎزدﻳﺪ دﺳﺘﮕﺎه، ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ.

مدیریت ساختمان و بهره برداری مجتمع مسکونی اداری ویلایی تجاری | هلدینگ طاها

5-2-8-22 ﺷﻴﻠﻨﮓﻫﺎي ﮔﺎز ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺑﺎﻳﺪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزرﺳﻲﺗﺠﻬﻴﺰات ﮔﺎزﺳﻮز، ﺷﻴﻠﻨﮓﻫﺎيراﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺷﻴﺮ ﻣﺼﺮف ﺗﺎ وﺳﻴﻠﻪ ﮔﺎزﺳﻮز را ﻣﻮرد ﺑﺎزدﻳﺪ ﻗﺮار داده و از ﻋﺪم ﻧﺸﺘﻲ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن آنﻫﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ. در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺷﻜﺎل ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮك و ﻳﺎ ﺷﻜﻨﻨﺪﮔﻲﺑﺎﻳﺪ ﺷﻴﻠﻨﮓ راﺑﻂ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﻮد. ﺷﻴﻠﻨﮓﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﮔﺎز ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﺎ ﺷﻴﻠﻨﮓ ﻧﻮ و ﻣﺨﺼﻮص ﮔﺎز ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﻮﻧﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﻠﻨﮓﻫﺎيﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺖ.


6-2-8-22 ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲﮔﺎز

ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲ ﮔﺎز را ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚﺑﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻇﺎﻫﺮي ﻣﻮرد ﺑﺎزدﻳﺪ ﻗﺮار داده و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻴﺐ ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﮓزدﮔﻲ،ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺷﺪن ﻳﺎ ﻛﻨﺪه ﺷﺪن رﻧﮓ را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﺒﺼﺮه: ﺑﺮاي ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲ ﺗﻮﻛﺎر ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺘﻬﺎي ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت روﻛﺎر اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺑﺎزدﻳﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻋﻴﺐ ﻇﺎﻫﺮي، ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد. ﻛﻠﻴﻪ ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲﻫﺎﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات و روش ﻧﺸﺖﻳﺎﺑﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺒﺤﺚ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻳﻚﺑﺎر ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺘﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑﺮاي ﻧﺸﺖﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺤﻠﻮل آب و ﺻﺎﺑﻮن ﻳﺎ آب و ﻣﺎﻳﻊ دﺳﺘﺸﻮﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﺗﺒﺼﺮه: ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دادن ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎزدارﺑﺎ ﻫﻮا ﻳﺎ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺮاي ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﻧﺸﺘﻲ ﺑﻪ ﻫﻴﭻوﺟﻪ ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺎز ﻧﻴﺘﺮوژن ﻳﺎ ﮔﺎزﻫﺎي ﺧﻨﺜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.


7-2-8-22 ﺷﻴﺮﻫﺎ

ﻛﻠﻴﻪ ﺷﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺷﺒﻜﻪ ﮔﺎز ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر از ﻧﻈﺮ ﻧﺸﺘﻲ آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﻮﻧﺪ و وﺿﻌﻴﺖ ﻇﺎﻫﺮي آنﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد. در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻧﺸﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻴﺮ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﻮد.


8-2-8-22 ﻛﻨﺘﻮر و ﺗﻨﻈﻴﻢﻛﻨﻨﺪة ﻓﺸﺎر ﮔﺎز

ﻛﻨﺘﻮر و ﺗﻨﻈﻴﻢﻛﻨﻨﺪة ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻳﻚﺑﺎر ﺑﺎزدﻳﺪ ﺷﺪه و در ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﻣﺤﻜﻢ ﻧﺼﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻋﻼوه ﺑﺮ آنﻛﻨﺘﻮر ﮔﺎزﺑﺎﻳﺪ دروﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮاز ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ از آنﻫﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺷﻜﺎل ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎز ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻃﻼع دﻫﺪ.


9-2-8-22 ﺷﻴﺮ اﺻﻠﻲ ﮔﺎز)ﺷﻴﺮ ﺑﻌﺪ از ﻛﻨﺘﻮر( ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻴﺮ اﺻﻠﻲ ﮔﺎز را ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻳﻚﺑﺎر ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﺮده و وﺿﻌﻴﺖ ﻇﺎﻫﺮي،ﻧﺸﺘﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد آن را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﺪ و از وﺟﻮد ﭘﻼك ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﻨﺎر آن ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺷﻴﺮ اﺳﺖ، اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.


10-2-8-22 اﺗﺼﺎل زﻣﻴﻦ از ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲ ﮔﺎز ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺗﺼﺎل زﻣﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻲ ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎي دورهاي ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ، اﺗﺼﺎل اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲﮔﺎز را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺗﺼﺎل اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن آن ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ذﻳﺼﻼح اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.


11-2-8-22 ﻧﻘﺸﻪ ﭼﻮن ﺳﺎﺧﺖ ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲ ﮔﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺎﻟﻚ )ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ( ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ از ﻧﻘﺸﻪ ﭼﻮنﺳﺎﺧﺖ ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲ ﮔﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺤﻮﻃﻪ را ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﺪ. ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﻘﺸﻪ ﭼﻮن ﺳﺎﺧﺖ ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲ ﮔﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺤﻮﻃﻪ را ﺑﺮاي آﮔﺎﻫﻲ از ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻋﺒﻮر ﻟﻮﻟﺔ ﮔﺎز داﺧﻞ ﻳﺎ ﺧﺎرج از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﺠﻬﻴﺰات ﮔﺎزرﺳﺎﻧﻲ و ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲ ﮔﺎز در دوره ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ آﺳﺎﻳﺶ و اﻳﻤﻨﻲ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ و اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح ﺑﻮده و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺤﺚ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاريﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﻘﺸﻪ ﭼﻮن ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮاترا ﺗﻬﻴﻪ و در ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.


3-8-22 ﺑﺎزرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزرس ﺑﺎزرس ﺑﺎﻳﺪ داراي ﺻﻼﺣﻴﺖﻃﺮاﺣﻲ و ﻧﻈﺎرت ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﻮده و در دورهﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ 4-8-22 از ﻛﻞ ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲ ﮔﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، اﺟﺰا و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت،ﺗﺠﻬﻴﺰات و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﮔﺎزﺳﻮز ﺑﺎزدﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد و ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﮔﺎز ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﭼﻮنﺳﺎﺧﺖ،از ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺒﻜﻪ ﮔﺎز و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻇﺎﻫﺮي، ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﺸﺘﻲ )آزﻣﻮن ﻧﺸﺘﻲ ﻃﺒﻖ ﻣﺒﺤﺚ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن(، ﻋﺪم اﻳﺠﺎد آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺎز ﺑﻮدن دودﻛﺶﻫﺎ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺎز ﺑﻮدن ﻣﺠﺎري ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻫﻮا و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﺼﺐﺷﺪه، ﻋﺪم ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد اﻳﻤﻨﻲ اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ و ﻣﺒﺤﺚ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮده و ﮔﺰارش ﻣﻜﺘﻮﺑﻲﺗﻬﻴﻪ و اﺻﻞ آن را ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح و روﻧﻮﺷﺖ آن را ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاريﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ و ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ در ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﮕﻬﺪاريﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﺪ. در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮت ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ و ﻣﺒﺤﺚ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﺎ اﺷﻜﺎل در ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﺑﺎزرس ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺰارش آن را ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح ﺑﺮاي اﻗﺪام ﺑﻌﺪي اﻋﻼم ﻧﻤﻮده و ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ از روﻧﻮﺷﺖ آن را ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮلﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮاي اﺻﻼح ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﺒﺼﺮه:1 ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ روﻧﻮﺷﺖ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح ﻣﻮارد ﻣﻐﺎﻳﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از اﺻﻼح ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺒﺤﺚ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻣﺮاﺗﺐ را ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺎزرﺳﻲﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاريﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ در زﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﻲﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺑﺎزرﺳﻲﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه:2 ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎزرس در زﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﻲ ﻣﻐﺎﻳﺮتﻫﺎﻳﻲرا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﻠﺐ آﺳﺎﻳﺶ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺰارﺷﻲ را ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح ﺑﺮاي اﻗﺪام اﺿﻄﺮاري اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.


4-8-22 دوره ﺗﻨﺎوب ﺑﺎزرﺳﻲ دوره ﺗﻨﺎوب ﺑﺎزرﺳﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲ ﮔﺎز ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات دو ﺳﺎل ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن در ﺻﻮرت ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺷﺒﻜﻪ ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲ ﮔﺎز، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎزدﻳﺪ ﺷﺪه و ﺗﺄﻳﻴﺪﻳﻪ ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد آن ﺻﺎدر و در ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﮕﻬﺪاري ﺛﺒﺖ و ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﺷﻮد.


5-8-22 ﺗﻌﻤﻴﺮات و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺒﻜﻪ ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲ ﮔﺎز ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪاري از ﺷﺒﻜﻪ ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲ ﮔﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاريﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺷﺒﻜﻪ ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲﮔﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮاتﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺒﺤﺚ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﻤﻞ ﺷﻮد. ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲ ﮔﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ اﻃﻼع ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎز ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ رﺳﺎﻧﺪهو ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ، ﻣﺠﻮز ﻻزم را اﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه: ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺑﺎﻳﺪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲ ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪﻛﻢ ﺷﺪن ﻓﻀﺎﻳﺎ ﻣﺴﺪود ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻣﺠﺎري ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺣﺘﺮاق ﺷﻮد، ﻣﺠﻮز ﻻزم را از ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.


6-8-22 اﻳﻤﻨﻲدوره ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري

ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاريﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺒﺤﺚ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﺒﺼﺮه: ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ از ﺑﺨﺶ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻳﻚ )راﻫﻨﻤﺎي اﻳﻤﻨﻲ( ﻣﺒﺤﺚ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮده و در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻫﺮ واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻗﺮار دﻫﺪ.


7-8-22 ﺗﺨﺮﻳﺐو ﻧﻮﺳﺎزي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﻧﻮﺳﺎزي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎز ﻧﺎﺣﻴﻪ را ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻣﺠﻮز، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوري ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲﮔﺎز اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.


8-8-22 ﺻﺪﻣﺎت وارده ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲ ﮔﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺻﻮرﺗﻲﻛﻪﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲﮔﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﺳﻴﺐ وارد ﺷﻮد، ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺎز را از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻴﺮ اﺻﻠﻲ ﻗﻄﻊ و ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎز ﻧﺎﺣﻴﻪاﻃﻼع دﻫﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎن ﻗﻄﻊ ﻛﺎﻣﻞ ﮔﺎز، اﻳﻤﻨﻲ داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﻳﺪ. در ﻣﻮارد اﺿﻄﺮاري ﺑﺴﺘﻦ ﺷﻴﺮ ﻗﻔﻠﻲ روي ﻋﻠﻤﻚ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه: ﻣﺴﺌﻮلﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺑﺮﻃﺮفﻧﻤﻮدن ﺻﺪﻣﺎت وارده ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﮔﺎز، از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺮاد ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ذﻳﺼﻼح اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.


9-8-22 ﺑﺎزﺳﺎزي اﺟﺰاي ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻳﺎ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺷﺪه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺟﺰاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺨﺮﻳﺐ، ﺑﺮﻳﺪن، ﺷﻜﺎﻓﺘﻦ ﻳﺎ ﺳﻮراخ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮا ﻳﺎ ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺷﺒﻜﺔ ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲ ﮔﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪه ﻳﺎ آﺳﻴﺐ ﺑﺒﻴﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ ازﺧﺎﺗﻤﻪ ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲ ﮔﺎز، ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﺗﻘﻮﻳﺖﺷﺪه و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﻳﻤﻦ و ﺑﻲﺧﻄﺮ، ﺑﺎزﺳﺎزي ﺷﻮد.

مدیریت ساختمان و بهره برداری مجتمع مسکونی اداری ویلایی تجاری | هلدینگ طاها

10-8-22 ﻧﺸﺖ ﮔﺎز در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻧﺸﺘﻲ در ﺷﺒﻜﻪ ﮔﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن،ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺮاد ذﻳﺼﻼح ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن ﻧﺸﺘﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن در ﻣﻮارد ﻧﺸﺖ ﮔﺎز اﻗﺪاﻣﺎتﻓﻮري و ﻫﻢزﻣﺎن ذﻳﻞ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد:

- اﻃﺎق، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻳﺎ ﻣﺤﻮﻃﻪ آﻟﻮده ﺑﻪ ﮔﺎز از ﻛﻠﻴﻪ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦآن ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﻮد.

- درﻫﺎ و ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎيﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ ﮔﺎز در آن ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎز و ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻮﻟﻪ ﻣﺮﻃﻮب ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺮوج ﮔﺎز ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺷﻮد.

- از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪاﺣﺘﺮاق اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﻛﺸﻴﺪن ﺳﻴﮕﺎر، روﺷﻦ ﻛﺮدن ﻛﺒﺮﻳﺖ، ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ و وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺮﻗﻲ ﻳﺎ ﺑﺎز ﻛﺮدن در ﻛﻮرهﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. درﺻﻮرت اﻣﻜﺎن،ﺟﺮﻳﺎن اﺻﻠﻲ ﺑﺮق از ﻣﺤﻞ دورﺗﺮي ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺎر ﺑﺮﻗﻲ ﻧﻴﺰ در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

- ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد.

- ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺠﺎور ﻧﻴﺰ از ﻧﻈﺮ آﻟﻮده ﺷﺪن ﺑﻪ ﮔﺎز ﺑﺎزرﺳﻲﺷﻮد.

- ﻣﺮاﺗﺐﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﮔﺎز اﻳﺮان اﻃﻼع داده ﺷﻮد.


11-8-22 ﻗﻄﻊ ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺎز

ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از ﻗﻄﻊ ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن،ﺟﺰ در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاري، ﺗﻤﺎم ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻲرا ﻛﻪ از آن ﺷﺒﻜﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ،ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ.9-22 ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﻳﻖ

1-9-22 ﻛﻠﻴﺎت اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺣﺪاﻗﻞ اﻟﺰاﻣﺎﺗﻲرا ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﻬﺪاريو ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺗﺄﺳﻴﺴﺎتو ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﻳﻖ  در  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ  ﻧﺼﺐﻳﺎ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ  ﺷﺪه اﺳﺖ  را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ.  ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ آنﻫﺎ ﺷﺪه و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺧﻄﺎ، ﺧﺮاﺑﻲ ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐرا در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاري ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲدﻫﺪ، از اﻳﻦرو ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﻤﻬﻴﺪاتﻻزم در زﻣﺎن ﺑﻬﺮهﺑﺮداري و ﺑﺎزرﺳﻲﻫﺎي دورهايﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ اﻫﺪاف دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ.

مدیریت ساختمان و بهره برداری مجتمع مسکونی اداری ویلایی تجاری | هلدینگ طاها


ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ

2-9-22 اﻟﺰاﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﻳﻖ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻟﺰاﻣﺎتﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻲﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮيﻫﺎي ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد.

مدیریت ساختمان و بهره برداری مجتمع مسکونی اداری ویلایی تجاری | هلدینگ طاها

3-9-22 ﺑﺎزدﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﻳﻖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎوب اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻳﻚ ﺑﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل و ﺑﺎزدﻳﺪ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ اﻗﺪام و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎزدﻳﺪ را ﺛﺒﺖ و در ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮت ﺑﺎ اﺻﻮل اﻳﻤﻨﻲ و اﻟﺰاﻣﺎتﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮارد را ﮔﺰارش و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺮادذﻳﺼﻼح اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺎزدﻳﺪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاريﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﻤﻲﺷﻮد. ﺗﺒﺼﺮه: ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ادواري اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ از ﺑﺮوز آﺗﺶﺳﻮزيو ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ اﺷﻜﺎل ﭘﻴﺶ آﻣﺪه، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻮرد ﺑﺎزدﻳﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه و از ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻛﻠﻴﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎي آن اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.


1-3-9-22 ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺄﻣﻮران آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻲ و وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﻀﺎي اﻃﺮاف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺴﻴﺮﻫﺎيدﺳﺘﺮﺳﻲ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ از ﺑﺎز ﺑﻮدن آنﻫﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺎﻳﺪ در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻛﻨﺘﺮل و در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻓﻲ، ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺑﺎﻳﺪ ﻫﺸﺪارﻫﺎي ﻻزم را ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮﻳﻲﻛﻪ در ﻣﻌﺮض دﻳﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺪﻫﺪ.


2-3-9-22 ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎر ﻣﺤﻞ ﺗﺮدد اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ داراي ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﺎز ﺑﻮده و اﻣﻜﺎن ورود ﻣﺎﺷﻴﻦ آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻲ در ﻣﺤﻮﻃﻪ آنﻫﺎ وﺟﻮد دارد، ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻒ ﻣﺤﻮﻃﻪ و راهﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺗﺮدد اﻳﻤﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎيﺳﻨﮕﻴﻦ از ﻧﻈﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎر ﺑﺮرﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد.


3-3-9-22 ﻣﺤﻮﻃﻪﭘﻠﻜﺎن، و راهﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﭘﻠﻜﺎن و راهﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد:

اﻟﻒ- ﻣﻌﺎﺑﺮ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ دﻫﻠﻴﺰ ﭘﻠﻜﺎن و راهﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ آن ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎز و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ب- در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﭘﻠﻜﺎن ﻓﺮار در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن واﻗﻊ اﺳﺖ، ﺑﺎﻳﺪ دربﻫﺎي ورود در ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎزﺷﺪه و ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ )آﺳﺎن ﺑﺎزﺷﻮ و ﺧﻮد ﺑﺴﺖ.

پ- ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻛﻪراهﻫﺎي ﭘﻠﻜﺎن ﻓﺮار ﺑﻪ آن ﻣﻲرﺳﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد.

ت- ﻋﻤﻠﻜﺮدﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﻓﺸﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻮا در دﻫﻠﻴﺰ ﭘﻠﻜﺎﻧﻲﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻮاي ﺑﺎز ارﺗﺒﺎطﻧﺪارﻧﺪ، ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد.

مدیریت ساختمان و بهره برداری مجتمع مسکونی اداری ویلایی تجاری | هلدینگ طاها

4-3-9-22 ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ

ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت آنﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﺎزرﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ و اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻻزم و ﻛﺎﻓﻲ را در ﻣﻮارد ﺿﺮوري دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ:

اﻟﻒ- ﻛﻠﻴﻪ دﺗﻜﺘﻮرﻫﺎ.

ب- ﻛﻠﻴﻪﺷﺴﺘﻲﻫﺎ.

پ- ﻛﻠﻴﻪ آژﻳﺮﻫﺎ.

ت- ﭼﺮاغﻫﺎيﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪه از راه دور.

ث- ﺑﺎﻃﺮيﻫﺎيﺳﻴﺴﺘﻢ اﺿﻄﺮاري.

ج- ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪارﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻋﻢ از ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ و ﺳﻴﻢﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ اﺟﺰا و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﺳﻴﺴﺘﻢ.


5-3-9-22 ﺷﺒﻜﻪآب آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻮرد ﺷﺒﻜﻪ آب آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻲﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎزررﺳﻲ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮدآنﻫﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.

اﻟﻒ- ﻋﻤﻠﻜﺮدﭘﻤﭗ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﺑﺮﻗﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر.

ب- ﺷﺒﻜﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي آبرﺳﺎﻧﻲ، ﺧﺸﻚ و ﺗﺮ.

پ- ﻣﺨﺰن ذﺧﻴﺮهآب از ﻧﻈﺮ ﺣﺠﻢ آب ﻣﻮﺟﻮد،ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ، ﻧﺸﺘﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﺦزدﮔﻲو ﻛﻨﺘﺮل ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ، ﺷﻴﺮﻫﺎ و اﺗﺼﺎﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن.

ت- ﻛﻨﺘﺮلﺟﻌﺒﻪﻫﺎي آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻲ از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮي، ﺑﺎز وﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن درب و وﺟﻮد ﻛﻠﻴﺪ در ﻣﺤﻞ ﻣﺨﺼﻮص، ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺮﻗﺮهﻫﺎي ﺷﻴﻠﻨﮓ ﺗﻮزﻳﻊآب و اﺗﺼﺎﻻت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ.

ث- ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮق اﺿﻄﺮاري و ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد آن.

ج- ﻛﻨﺘﺮلﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎرﻧﺪه، اﻓﺸﺎﻧﻪﻫﺎو ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻧﻮع آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ.

چ- ﻛﻨﺘﺮل وﺟﻮد ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﺨﺼﻮص راﻫﻨﻤﺎﻳﻲﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺷﺒﻜﻪ آب ﺷﻬﺮي و ﺳﻴﺴﺘﻢآﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻲ.


6-3-9-22 ﺧﺎﻣﻮشﻛﻨﻨﺪهﻫﺎي دﺳﺘﻲ

اﻧﻮاع اﻳﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﺣﺮﻳﻖ، ﺗﻌﺪاد، ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ، وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺼﺐ و دﺳﺘﺮﺳﻲ و ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺎرژ ﺑﺎزرﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ.


7-3-9-22 ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪدر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﻞﻫﺎﺋﻲاﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻳﺠﺎد ﺣﺮﻳﻖ زﻳﺎد اﺳﺖ، از اﻳﻦرو ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺑﺮﻗﺮاري ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻤﻨﻲ آن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﻳﻖ ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه اي ﺷﻮد. در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﻛﻨﺘﺮل و ﺑﺎزرﺳﻲ ﺷﻮد:

اﻟﻒ- ﻧﻮع، ﺗﻌﺪاد و ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺧﺎﻣﻮشﻛﻨﻨﺪهﻫﺎ و ﺗﻨﺎﺳﺐ آنﻫﺎ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ.

ب- ﺗﻬﻮﻳﻪو ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮاي ﻻزم ﺑﺮاي اﺣﺘﺮاق و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﺨﻠﻴﻪدود.

پ- راهﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ و ﺑﺎز ﺑﻮدن ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺮدد.


8-3-9-22 ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ

ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ در ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓﻫﺎ ﻛﻨﺘﺮلﺷﺪه و ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد آنﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد:

اﻟﻒ- ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎرﻧﺪه و ﺷﺒﻜﻪ آب آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻲ وﺟﻌﺒﻪﻫﺎ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﻧﺼﺐ ﺷﺪه.

ب- ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺗﻬﻮﻳﻪو ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻫﻮا.

پ- ﺳﻴﺴﺘﻢﻛﺸﻒ و اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ و ﻣﺤﻞ و وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺼﺐ آنﻫﺎ.

ت- راهﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ.

ث- ﭼﺮاغﻫﺎياﺿﻄﺮاري و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎيﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه.


4-9-22 دوره ﺗﻨﺎوب ﺑﺎزرﺳﻲ ﺑﺎزرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزرس ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻳﻚﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﺎزرس ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻮاﺑﻖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنرا ﺑﺮرﺳﻲ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺷﻜﺎﻟﻲﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد راهﻛﺎرﻫﺎيﻻزم در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺷﻜﺎﻻت را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.


10-22  آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ و ﭘﻠﻜﺎن ﺑﺮﻗﻲ

1-10-22 ﻛﻠﻴﺎت ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ و ﭘﻠﻪﻫﺎي ﺑﺮﻗﻲ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﻏﻴﺮ ﻫﻢﺳﻄﺢ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺑﺮﻗﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﻮده و ﺑﺮاي داﺷﺘﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻤﻦ و ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل و ﺑﺎزرﺳﻲ ﻣﺪاوم دارﻧﺪ. ﻫﺪف اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦﺣﺪاﻗﻞ اﻟﺰاﻣﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﻬﺮهﺑﺮدارياﻳﻤﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺐ از اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.

مدیریت ساختمان و بهره برداری مجتمع مسکونی اداری ویلایی تجاری | هلدینگ طاها

2-10-22 اﻟﺰاﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻘﺮرات و اﺻﻮل اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﺮان ﺑﺮاي آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ و ﭘﻠﻪﻫﺎي ﺑﺮﻗﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻳﺎ ﻧﺼﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ، رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ و ﭘﻠﻪﻫﺎي ﺑﺮﻗﻲ، ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ و داﺷﺘﻦ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎﻓﻲ در دوره ﺑﻬﺮهﺑﺮداري، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺎزرﺳﻲﻫﺎي ادواريو ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺐ از اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.


3-10-22 ﺑﺎزرﺳﻲ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ او ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎي ادواري و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ اﺷﺨﺎص ﺑﺎﻳﺪ داراي ﺻﻼﺣﻴﺖﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﮕﻬﺪاري آﺳﺎﻧﺴﻮرو ﭘﻠﻪﺑﺮﻗﻲ از ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح ﺑﻮده و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪﻳﻚﺑﺎر از ﻛﻠﻴﻪ ﻗﻄﻌﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰاتاﻋﻢ از ﺑﺮﻗﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻧﻤﻮده و ﮔﺰارﺷﻲ از ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎزدﻳﺪ را در ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در زﻣﺎن ﺑﺎزدﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﻗﻄﻌﺎت را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻨﺘﺮل و ﻋﻤﻠﻜﺮد آنﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎي ادواريﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻳﺎ ﻗﻄﻌﺎﺗﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ،ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ دارﻧﺪ،ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاريﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ آن اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و ﺗﺎ ﻧﺼﺐ ﻗﻄﻌﻪ و ﻋﺪم ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻤﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺐ، دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮد. ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ اﻃﻼﻋﻴﻪ ﺑﺮ روي ﻛﻠﻴﻪ درﻫﺎي آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎو در ﻗﺴﻤﺖ ورودي ﭘﻠﻪﻫﺎي ﺑﺮﻗﻲ ﺧﺮاﺑﻲ ﻳﺎ ﺧﺎرج از ﺳﺮوﻳﺲ ﺑﻮدن دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎدهﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻃﻼع دﻫﺪ.


4-10-22 ﺑﺎزرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزرس

ﺑﺎزرﺳﻲ آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎو ﭘﻠﻪﻫﺎي ﺑﺮﻗﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻳﻚﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزرس اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. در ﺑﺎزرﺳﻲﻫﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ اﮔﺮ ﻣﻐﺎﻳﺮﺗﻲ ﺑﺎ اﺻﻮل اﻳﻤﻨﻲ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد، دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎ رﻓﻊ ﻣﻐﺎﻳﺮت ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮد. در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز، ﺑﺎزرس ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﺪﻣﺎت اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻳﺎ ﻣﺸﺎور اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ وﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﻳﺎ ﻗﻄﻌﺎت ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم ﺑﺮاي اﻳﻦﻛﺎر را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺎزرس ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻮز اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه را در ﺻﻮرﺗﻲ ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ اﻟﺰاﻣﺎتﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﻣﺒﺤﺚ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﺻﻮل اﻳﻤﻨﻲ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

مدیریت ساختمان و بهره برداری مجتمع مسکونی اداری ویلایی تجاری | هلدینگ طاها

5-10-22 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺧﺎص اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻤﻨﻲ و آﺳﺎﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎدهﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﺎ ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰاتﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺧﺎص ﻛﻪ در زﻣﺎن ﻃﺮاﺣﻲ و ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎهﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، در ﺻﻮرت ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ و اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص داراي ﺻﻼﺣﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزرس ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﻲ واﻗﻊ ﺷﺪه و در ﺻﻮرت رﻋﺎﻳﺖ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻣﺠﻮز اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺻﺎدر ﺷﻮد.