به گزارش روابط عمومی هلدینگ سرمایه گذاری و فنی مهندسی طاها:

عطف به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده سهامداران محترم شرکت و با عنایت به لزوم اصلاح ساختار مالی و به جهت افزایش حوزه های ارائه خدمات در گروه های تخصصی، سرمایه شرکت سرمایه گذاری و فنی مهندسی پویاسازان طاها در اردیبهشت ماه سال 1402 به 55.000.000.000 ریال افزایش یافته و در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

شایان ذکر است سرمایه شرکت گروه پیش تر در آذر ماه سال 1399 ، از مبلغ 1.000.000 ریال به 50.000.000.000 ریال و در آذر ماه سال 1400 به 53.000.000.000 ریال افزایش یافته بود که با افزایش صورت پذیرفته در این مرحله، سرمایه شرکت به میزان 55.000.000.000 ریال در مرجع ثبت شرکت های استان تهران به ثبت رسید.