فعالیت های اجرایی

عضویت شرکت در انجمن انبوه سازان استان تهران | گروه طاها

/post-10

با توجه به تجارب وفعالیت های صورت پذیرفته ، شرکت سرمایه گذاری و فنی مهندسی پویاسازان طاها به عضویت انجمن انبوه سازان استان تهران در آمد.