شرکت گروه سرمایه گذاری و فنی مهندسی طاها

عضویت حقوقی در سازمان نظام مهندسی استان تهران | گروه طاها

/nezam-mohandesi

در راستای احترام و ارتقای ارزش آفرینی برای کارفرمایان و سرمایه گذاران و گسترش فعالیت ها و خدمات به مشتریان در حوزه های فنی و اجرایی، شرکت گروه سرمایه گذاری و فنی مهندسی طاها به عضویت حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درآمد.