آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها

قانون آپارتمان نشینی | قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی | هلدینگ طاها

/ghanoon-aparteman

قانونگذاران کشور قوانینی را برای قانون تملک آپارتمان‌ها به تصویب رسانده‌اند که لازم الاجرا می‌باشند. برای اولین بار در سال ۱۳۴۳ قانونی مبنی بر تملک آپارتمان‌ها به تصویب رسید که این قانون در 11 ماده همراه با یک تبصره در سال ۱۳۴۳ به تصویب مجلس سنا رسید و در نهایت مجلس شورای ملی نیز آن را تصویب کرد.سپس در سال ۱۳۷۶ این قانون مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و طبق قانون اصلاح شده، مواد ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ نیز به آن اضافه شدند که در این مقاله به طور کلی آن‌ها را بررسی خواهیم کرد.